Th? vi?n ?nh

V? ??p ng??i làm ?i?n qua ?ng kính nhi?p ?nh

Cu?c thi “Nét ??p ng??i th? ?i?n Vi?t Nam” do C?ng ?oàn ?i?n l?c Vi?t Nam t? ch?c t? 15/8/2013 – 15/7/2014 ?? nh?n ???c t?ng s? 288 b?c ?nh d? thi. Theo ?ánh giá c?a Ban giám kh?o, m?c dù k? thu?t và ph??ng pháp th? hi?n c?a nhi?u “tay máy” ch?a th?t hoàn h?o nh?ng các tác ph?m ?? ph?n ánh r?t chan th?c và khách quan v? m?i m?t ho?t ??ng c?a ngành ?i?n. Qua ?ó, ng??i xem c?m nh?n r? s?c lao ??ng h?ng say và s? hy sinh l?n lao c?a nh?ng ng??i làm ?i?n Vi?t Nam.

 

Tác ph?m “V??t may ngàn” c?a tác gi? V? Thành Vinh (Cty Truy?n t?i ?i?n 1 thu?c EVN NPT) ??t gi?i Nh?t t?i cu?c thi

 

Tác ph?m “C?ng tr??ng kh?ng ng?” – Tác gi?: V? Th?ch Lam (Trung tam Th?ng tin ?i?n l?c) ??t gi?i Nhì Xổ số kiến ​​thiết Tp.

 

Tác ph?m “Ni?m tin” c?a tác gi? Lê H?i (Ban QHC? EVN CPC) ??ng h?ng Nhì

 

Tác ph?m “S?a ch?a ???ng day mang ?i?n” - Tác gi? ?? ??c Hùng (C?ng ?oàn ?i?n l?c Vi?t Nam), gi?i Ba

 

Tác ph?m “CBCNV Phòng Giao d?ch Khách hàng ?i?n l?c Long Thành ti?p khách hàng” - Tác gi? V? Huy B?ng (C?ng ty TNHH MTV ?i?n l?c ??ng Nai, EVN SPC), gi?i Ba Xổ số kiến ​​thiết Tp.

  • ?nh t?t EPTC 2014

  • V? ??p ng??i làm ?i?n qua ?ng kính nhi?p ?nh

  • ?nh T?ng k?t 2014

  • Xổ số kiến ​​thiết Tp.?nh t?t EPTC 2017