Tin ngành ?i?n

Vi?t Nam 4 n?m liên ti?p t?ng ch? s? Ti?p c?n ?i?n n?ng

Theo Báo cáo M?i tr??ng kinh doanh n?m 2017 do t? ch?c Doing Business - Ngan hàng Th? gi?i (WB) c?ng b?, ch? s? Ti?p c?n ?i?n n?ng c?a Vi?t Nam ??t 78,69/100 ?i?m, t?ng 32 b?c, v??n lên v? trí 64/190 qu?c gia.

Ghi nh?n t? Ngan hàng Th? gi?i

?? ???c c?p ?i?n trung áp m?i ? Vi?t Nam, khách hàng c?n làm 5 th? t?c, th?i gian th?c hi?n là 46 ngày. Cùng ?ó, ?? tin c?y cung c?p ?i?n và minh b?ch v? giá ?i?n ???c WB ?ánh giá ??t 6/8 ?i?m. So v?i n?m tr??c, y?u t? ?? tin c?y cung c?p ?i?n và minh b?ch v? giá ?i?n ?? t?ng 3 ?i?m. K?t qu? này cho th?y, s? ghi nh?n c?a Ngan hàng Th? gi?i v? nh?ng ??i m?i c?a ngành ?i?n Vi?t Nam trong vi?c nang cao ch?t l??ng d?ch v? ?i?n n?ng.

2017 là n?m th? 4 liên ti?p, ch? s? Ti?p c?n ?i?n n?ng c?a Vi?t Nam ???c c?i thi?n và c?ng là n?m có b??c ??t phá ?n t??ng nh?t k? t? 2013. Bên c?nh ?ó, Vi?t Nam c?ng là n?n kinh t? có ch? s? Ti?p c?n ?i?n n?ng ???c c?i thi?n nhi?u nh?t trong các n??c ASEAN. ??c bi?t, k?t qu? này c?a Vi?t Nam th?m chí ?? v??t qua c? m?t s? qu?c gia có kinh t? phát tri?n h?n nh?: Mexico, Trung Qu?c, Canada, Hungary, Ukraina…

C?ng ngh? s?a ch?a ?i?n hotline giúp nang cao ?? tin c?y cung c?p ?i?n

T?t c? vì quy?n l?i c?a khách hàng

Xổ số kiến ​​thiết Tp.?ng Nguy?n Qu?c D?ng – Tr??ng Ban Kinh doanh EVN cho bi?t, t?t c? nh?ng n? l?c c?i thi?n ch? s? Ti?p c?n ?i?n n?ng mà EVN ?? th?c hi?n trong th?i gian qua ??u nh?m mang l?i nh?ng d?ch v? t?t nh?t cho khách hàng s? d?ng ?i?n. Theo ?ó, ngành ?i?n ?? th?c hi?n r?t nhi?u c?i cách v? th? t?c và ??i m?i ph??ng th?c ph?c v? theo ph??ng cham “?i?n l?c ??n v?i khách hàng”. Các ??n v? ?i?n l?c ?? cung c?p d?ch v? c?p ?i?n tr?n gói, s?n sàng ??n ph?c v? t?n n?i theo yêu c?u c?a khách hàng. M?i d?ch v? ?i?n n?ng ??u ???c th?c hi?n theo tiêu chí 3 d?: D? tham gia, d? s? d?ng, d? giám sát.

Ngành ?i?n ?? tích c?c ?ng d?ng c?ng ngh? th?ng tin vào d?ch v? khách hàng, cung c?p th?ng tin c?ng khai v? th? t?c, giá ?i?n trên các website c?a T?p ?oàn và các ??n v? thành viên, ?i?n t? hóa các th? t?c, cho phép khách hàng giám sát online ti?n ?? th?c hi?n c?p ?i?n trung áp… ??c bi?t, EVN ?? th?c hi?n t? ??ng hóa l??i ?i?n, chú tr?ng nang cao ?? tin c?y cung c?p ?i?n, ph?c v? ?i?n n?ng v?i ch?t l??ng ?n ??nh, an toàn, liên t?c. Theo ?ng D?ng “Kh?ng d?ng l?i ? nh?ng k?t qu? ?? ??t ???c, T?p ?oàn s? ti?p t?c nang cao ch?t l??ng các d?ch v?, nh?m th?a m?n các yêu c?u c?a khách hàng. Hi?n nay, EVN ?ang tích c?c ph?i h?p v?i các b?, ngành, liên quan và các ??a ph??ng, ti?n hành cung c?p d?ch v? ?i?n v?i c? ch? “1 c?a liên th?ng” theo ch? ??o c?a Chính ph?”.

Xổ số kiến ​​thiết Tp.T? tháng 12/2017, EVN th?c hi?n cung c?p tr?c tuy?n các d?ch v? ?i?n n?ng, t?o thu?n l?i t?i ?a cho khách hàng. ?ay c?ng là b??c ??i m?i mang tính ??t phá nh?m ti?p t?c c?i thi?n ch? s? Ti?p c?n ?i?n n?ng, góp ph?n nang cao n?ng l?c c?nh tranh qu?c gia theo Ngh? quy?t 19 c?a Chính ph?. 

M?t s? k?t qu? ?ánh giá ch? s? Ti?p c?n ?i?n n?ng c?a Vi?t Nam (t? ch?c Doing Business - Ngan hàng Th? gi?i (WB) c?ng b?):

N?i dung

N?m 2013

N?m 2014

N?m 2015

N?m 2016

N?m 2017

S? th? t?c

6

6

6

5

5

Xổ số kiến ​​thiết Tp.Th?i gian (ngày)

115

115

59

46

46

Xổ số kiến ​​thiết Tp.Chi phí (% GDP/ ??u ng??i)

1.726,4

1.432,8

1.322,6

1.261,3

1.261,3

Xổ số kiến ​​thiết Tp.V? trí c?a Vi?t Nam trong s? các qu?c gia/vùng l?nh th?

156/189

135/189

108/189

96/190

64/190

 
Theo Ngan hàng Th? gi?i, ch? s? Ti?p c?n ?i?n n?ng là 1 trong 5 ch? s? thay ??i tích c?c, giúp cho ch? s? ?ánh giá chung c?a n?n kinh t? Vi?t Nam t?ng 14 b?c so v?i n?m 2016, ??ng v? trí 68/190 qu?c gia v? m?i tr??ng kinh doanh. 

 

 


Xổ số kiến ​​thiết Tp.

TAGS:
Tác gi?: www.evn.com.vn ; xu?t b?n: 24/01/2018 08:51
H? tên c?a b?n
??a ch? Email
Tiêu ??
N?i dung
M? xác nh?n
G?i nh?n xét
  • ?nh t?t EPTC 2014

  • V? ??p ng??i làm ?i?n qua ?ng kính nhi?p ?nh

  • ?nh T?ng k?t 2014

  • Xổ số kiến ​​thiết Tp.?nh t?t EPTC 2017

  • Xổ số kiến ​​thiết Tp.?nh t?t EPTC 2014

  • Xổ số kiến ​​thiết Tp.V? ??p ng??i làm ?i?n qua ?ng kính nhi?p ?nh

  • Xổ số kiến ​​thiết Tp.?nh T?ng k?t 2014

  • Xổ số kiến ​​thiết Tp.?nh t?t EPTC 2017