Tin ngành ?i?n

Tu?n l? h?ng EVN l?n th? 3: Mong mu?n “th?p sáng ni?m tin” cho b?nh nhan thi?u máu ?i?u tr?

L? phát ??ng Tu?n l? h?ng EVN l?n th? 3 do T?p ?oàn ?i?n l?c Vi?t Nam (EVN) ph?i h?p v?i Vi?n Huy?t h?c – Truy?n máu Trung ??ng t? ch?c ngày 26/12, t?i tr? s? EVN, s? 11 C?a B?c, Ba ?ình, Hà N?i.Xổ số kiến ​​thiết Tp.

L?nh ??o ??ng ?y, T?p ?oàn, C?ng ?oàn ?i?n l?c Vi?t Nam trao quà cho các b?nh nhan ?ang ?i?u tr? t?i Vi?n huy?t h?c – Truy?n máu Trung ??ng

?ng V? Quang Lam - Phó T?ng giám ??c EVN cho bi?t, cùng v?i n? l?c ??m b?o cung c?p ?? ?i?n cho phát tri?n kinh t? x? h?i c?a ??t n??c và sinh ho?t c?a nhan dan, T?p ?oàn ?i?n l?c Vi?t Nam  lu?n y th?c r?t r? trách nhi?m c?a mình ??i v?i x? h?i, c?ng ??ng.

?ay là n?m th? 3 liên ti?p, T?p ?oàn t? ch?c Tu?n l? h?ng EVN. N?m nay, v?i th?ng ?i?p “V?n trái tim - M?t t?m lòng”, T?p ?oàn ?i?n l?c Vi?t Nam và C?ng ?oàn ?i?n l?c Vi?t Nam ?? kêu g?i toàn th? CBCNV và ng??i lao ??ng cùng hi?n máu, giúp b?nh nhan có c? h?i ???c s?ng ho?c kéo dài s? s?ng b?ng chính gi?t máu quy báu c?a ng??i ngành ?i?n.

Phó T?ng giám ??c EVN V? Quang Lam phát bi?u t?i L? phát ??ng 

Xổ số kiến ​​thiết Tp.Bên c?nh ?ó, EVN c?ng trao t?ng 100 ph?n quà h? tr? cho b?nh nhan, b?nh nhi có hoàn c?nh gia ?ình khó kh?n ?ang ?i?u tr? t?i Vi?n Huy?t h?c – Truy?n máu Trung ??ng v?i mong mu?n “Th?p sáng ni?m tin”, ?em t?i mùa xuan ?m áp ?? các em và gia ?ình có thêm ??ng l?c, ni?m tin chi?n th?ng b?nh t?t.

Xổ số kiến ​​thiết Tp.M?i n?m, n??c ta c?n kho?ng 1,9 tri?u ??n v? máu cho c?p c?u, ?i?u tr? và d? phòng cho ng??i b?nh, nh?ng l??ng máu ti?p nh?n ???c m?i ?áp ?ng kho?ng 60% nhu c?u ?ó. ?ng Lê Lam - Phó Vi?n tr??ng Vi?n Huy?t h?c – Truy?n máu Trung ??ng cho bi?t: T?p ?oàn ?i?n l?c Vi?t Nam phát ??ng Tu?n l? h?ng l?n th? 3 t?i các ??n v? tr?c thu?c trên toàn qu?c ngay trong th?i ?i?m này s? góp ph?n gi?i quy?t ???c tình tr?ng khan hi?m máu d?p cu?i n?m. Nh?ng t?m lòng nhan ái, nh?ng gi?t máu ngh?a tình c?a CBCNV EVN s? giúp nhi?u ng??i b?nh ???c c?u s?ng, tr? v? v?i gia ?ình.

?ng Lê Lam - Phó Vi?n tr??ng Vi?n Huy?t h?c – Truy?n máu Trung ??ng thay m?t cho các b?nh nhan g?i l?i cám ?n t?i CBCNV ngành ?i?n ?? hi?n máu

Có m?t t?i bu?i l?, b?nh nhan Nguy?n Thanh Tuy?n (25 tu?i, t?nh B?c Ninh) chia s?, ch? b? m?c b?nh ung th? máu t? tháng 7/2017. Dù có b?o hi?m chi tr?, m?i ??t th?c hi?n ?i?u tr? hóa tr?, gia ?ình ch? v?n tiêu t?n t?i m?y ch?c tri?u ??ng. Vì hoàn c?nh quá khó kh?n, ch? kh?ng th? ti?p t?c ?i?u tr? ? b?nh vi?n. Nh?ng gi? ?ay, v?i t?m lòng nhan ái, v?i s? giúp ?? c?a các CBCNV EVN, ch? s? ti?p t?c ?i?u tr?, chi?n ??u v?i b?nh t?t ?? có th? s?m tr? v? nu?i 2 con nh?.

???c t? ch?c trong Tháng Tri an khách hàng EVN, Tu?n l? h?ng là ho?t ??ng c?a CBCNV ngành ?i?n thi?t th?c h??ng v? c?ng ??ng x? h?i, ??c bi?t, trong th?i ?i?m c? n??c ?ang khan hi?m l??ng máu d? phòng. ?ay c?ng là m?t trong nh?ng ho?t ??ng k? ni?m 63 n?m Ngày truy?n th?ng ngành ?i?n l?c Vi?t Nam (21/12/1954-21/12/2017).

T?i các ch??ng trình Tu?n l? h?ng EVN l?n 1 và l?n 2 trong n?m 2015 - 2016, CBCNV T?p ?oàn ?i?n l?c Vi?t Nam ?? ?óng góp t?ng c?ng 12.852 ??n v? máu cho “ngan hàng” máu trên Toàn qu?c.

Tu?n l? h?ng EVN l?n 3, n?m 2017

- Th?i gian: T?p trung t? ngày 25/12- 31/12

- Các ??a ?i?m t? ch?c t?p trung:

Xổ số kiến ​​thiết Tp.+ TP Hà N?i:

T?i Tr? s? C? quan T?p ?oàn ?i?n l?c Vi?t Nam – s? 11 C?a B?c, Ba ?ình, Hà N?i;

C? quan T?ng c?ng ty ?i?n l?c Hà N?i - s? 69C ?inh Tiên Hoàng, Hoàn Ki?m, Hà N?i;

Xổ số kiến ​​thiết Tp.C? quan T?ng c?ng ty Truy?n t?i ?i?n Qu?c gia - s? 18 Tr?n Nguyên H?n, Hoàn Ki?m, Hà N?i;

+ TP HCM: T?i C? quan T?ng c?ng ty ?i?n l?c H? Chí Minh.

+ TP ?à N?ng: T?i C? quan TCT ?i?n l?c Mi?n Trung.

??i v?i các ??n v? có tr? s? t?i các t?nh, thành ph? khác t? liên h? v?i các c? s? y t? và b?nh vi?n t?i ??a ph??ng ?? t? ch?c hi?n máu.

Chùm ?nh cán b?, nhan viên EVN hi?n máu t?i L? phát ??ng Tu?n l? h?ng EVN l?n th? 3, sáng 26/12: 

T?ng giám ??c EVN ??ng Hoàng An (bên trái) là m?t trong nh?ng ng??i có m?t s?m nh?t t?i L? phát ??ng - ?nh: Ph??ng Dung

Phó T?ng giám ??c EVN Nguy?n Tài Anh cho bi?t, Tu?n l? h?ng EVN là m?t ho?t ??ng h?t s?c y ngh?a và nhan v?n - ?nh: H?ng Hoa

Phó Ch? t?ch C?ng ?oàn ?i?n l?c Vi?t Nam ?? ??c Hùng chia s?, m?i n?m tham gia Tu?n l? h?ng, ?ng ??u c?m th?y xúc ??ng

Cùng v?i ch??ng trình Tháng Tri an khách hàng và nhi?u ho?t ??ng khác, Tu?n l? h?ng là m?t trong nh?ng ho?t ??ng quan tr?ng trong tháng k? ni?m Ngày truy?n th?ng ngành ?i?n l?c Vi?t Nam (21/12) 

??ng ??o cán b?, c?ng nhan viên C? quan EVN và các ??n v? ngành ?i?n có tr? s? t?i Hà N?i ?? tham gia hi?n máu ngay sau L? phát ??ng - ?nh: H?ng Hoa

TAGS:
Tác gi?: www.evn.com.vn ; xu?t b?n: 28/12/2017 09:03
H? tên c?a b?n
??a ch? Email
Tiêu ??
N?i dung
M? xác nh?n
G?i nh?n xét
  • ?nh t?t EPTC 2014

  • Xổ số kiến ​​thiết Tp.V? ??p ng??i làm ?i?n qua ?ng kính nhi?p ?nh

  • Xổ số kiến ​​thiết Tp.?nh T?ng k?t 2014

  • ?nh t?t EPTC 2017

  • ?nh t?t EPTC 2014

  • V? ??p ng??i làm ?i?n qua ?ng kính nhi?p ?nh

  • Xổ số kiến ​​thiết Tp.?nh T?ng k?t 2014

  • ?nh t?t EPTC 2017