Tin ngành ?i?n

Tòa nhà EVN ???c c?ng nh?n danh hi?u c? s? s? d?ng n?ng l??ng xanh Hà N?i n?m 2017

Ngày 25-11, t?i Hà N?i, Ban Ch? nhi?m Ch??ng trình s? d?ng n?ng l??ng ti?t ki?m và hi?u qu? (thu?c UBND TP Hà N?i) và H?i Khoa h?c và c?ng ngh? s? d?ng n?ng l??ng ti?t ki?m và hi?u qu? Vi?t Nam c?ng b? và trao danh hi?u C? s? c?ng trình xay d?ng s? d?ng N?ng l??ng xanh Hà N?i n?m 2017.


 
Tòa nhà EVN – ??a ch? t?i s? 11 C?a B?c, qu?n Ba ?ình, TP Hà N?i n?m trong danh sách 15 c?ng trình  ???c c?ng nh?n danh hi?u c? s?, c?ng trình xay d?ng s? d?ng N?NG L??NG XANH trên ??a bàn TP Hà N?i n?m 2017, th?i h?n c?ng nh?n danh hi?u là 3 n?m. Tòa nhà EVN là tr? s? làm vi?c c?a T?p ?oàn ?i?n l?c Vi?t Nam và nhi?u ??n v? tr?c thu?c trong ngành ?i?n.
 
?? nang cao n?ng l?c qu?n ly v?n hành tòa nhà EVN, Ban Qu?n ly n?ng l??ng tòa nhà ?? ???c thành l?p, trong ?ó có 02 cán b? qu?n ly n?ng l??ng ???c c?p ch?ng ch? B? C?ng Th??ng. Ban qu?n ly n?ng l??ng ?? xay d?ng chính sách n?ng l??ng, k? ho?ch ti?t ki?m n?ng l??ng hàng n?m và 05 n?m. Tòa nhà s? d?ng h? th?ng qu?n ly n?ng l??ng BMS (ch??ng trình ph?n m?m qu?n ly tòa nhà), ?ay là h? th?ng qu?n ly có nhi?u giao di?n ti?n ích giúp ki?m soát các th?ng s? ho?t ??ng c?a nhi?u thi?t b?: h? th?ng  máy bi?n áp, chiller, b?m gi?i nhi?t, b?m n??c l?nh, tháp gi?i nhi?t, AHU, chi?u sáng, thang máy,…  H? th?ng ph?n m?m BMS giúp tòa nhà d? dàng v?n hành, t? ??ng hóa k?t n?i ?i?u khi?n v?i máy tính, h??ng ??n cách m?ng c?ng ngh? “c?ng nghi?p th? h? 4.0”. Tòa nhà EVN ?ang xay d?ng h? th?ng qu?n ly n?ng l??ng theo tiêu chu?n ISO 50001 do Trung tam Khuy?n c?ng và T? v?n phát tri?n c?ng nghi?p Hà N?i h? tr?, ?ang trong th?i gian ch? c?p ch?ng nh?n. 

 
Theo s? li?u k?t qu? ki?m toán n?ng l??ng n?m 2016 ??i v?i tòa nhà EVN, các gi?i pháp ti?t ki?m n?ng l??ng ?? ???c Ban qu?n ly tòa nhà EVN th?c hi?n trong 3 n?m nh?: Thay bóng ?èn ?ng T8 và ?èn compact b?ng bóng ?èn Led; L?p thi?t b? TKD-N50 cho chi?u sáng, c?i t?o h? th?ng ?i?u hòa, thay ??i n?i th?t; V?n hành t?i ?u h? th?ng b?m n??c cho h? th?ng ?HKK và H? th?ng ?i?n chi?u sáng cho các khu v?c c?ng c?ng (chia l? ?i?n ?? cài ??t b?t và t?t theo gi?); Dán phim cách nhi?t cho h? th?ng vách kính phía ngoài tòa nhà phía h??ng Tay; L?p ??t h? th?ng pin n?ng l??ng m?t tr?i t?i khu v?c mái t?ng 5 kh?i ?? cung c?p ?? ?i?n chi?u sáng cho ?èn s?nh t?ng 1).
 
Gi?i pháp ti?t ki?m ?? th?c hi?n t?i ??n v? có m?c ti?t ki?m cao nh?t là gi?i pháp cho h? th?ng chi?u sáng (thay th? bóng ?èn ?ng T8 và ?èn compact b?ng bóng ?èn Led, l?p thi?t b? TKD-N50 cho chi?u sáng) v?i m?c t? l? ti?t ki?m ?i?n n?ng là 12,5%/n?m.
 
T?ng l??ng ?i?n n?ng ?? ti?t ki?m ???c trong vòng 3 n?m g?n nh?t là 906.429 kWh (t??ng ???ng s? ti?n kho?ng 2,2 t? ??ng). Hi?n nay, Ban qu?n ly tòa  nhà ?ang xay d?ng k? ho?ch ti?t ki?m n?ng l??ng trong 5 n?m ti?p theo là 1.468.288 kWh (t??ng ???ng s? ti?n kho?ng 3,6 t? ??ng).
 
N?m 2014, c?ng trình tòa nhà EVN ?? ???c ??t Gi?i Nh?t trong cu?c thi Tòa nhà hi?u qu? n?ng l??ng ??i v?i lo?i hình tòa nhà m?i và hi?n có do B? C?ng Th??ng t? ch?c.
Xổ số kiến ​​thiết Tp.

TAGS:
Tác gi?: icon.com.vn ; xu?t b?n: 27/11/2017 09:56
H? tên c?a b?n
??a ch? Email
Tiêu ??
N?i dung
M? xác nh?n
G?i nh?n xét
  • ?nh t?t EPTC 2014

  • Xổ số kiến ​​thiết Tp.V? ??p ng??i làm ?i?n qua ?ng kính nhi?p ?nh

  • ?nh T?ng k?t 2014

  • ?nh t?t EPTC 2017

  • ?nh t?t EPTC 2014

  • V? ??p ng??i làm ?i?n qua ?ng kính nhi?p ?nh

  • Xổ số kiến ​​thiết Tp.?nh T?ng k?t 2014

  • ?nh t?t EPTC 2017