Tin ngành ?i?n

Th? kêu g?i h??ng ?ng Tu?n l? h?ng EVN l?n th? III

T?ng giám ??c T?p ?oàn và Ch? t?ch C?ng ?oàn ?i?n l?c Vi?t Nam g?i th? kêu g?i t?i CB, CNVCL? h??ng ?ng ch??ng trình hi?n máu tình nguy?n tu?n l? h?ng EVN l?n th? III, chính th?c b?t ??u t? ngày 25/12 t?i ngày 31/12/2017.

Ni?m vui c?a c?ng nhan ?i?n EVN khi tham gia hi?n máu trong Tu?n L? h?ng l?n th? I n?m 2016.
 
Trong th? kêu g?i có ?o?n vi?t: Bên c?nh n? l?c ??m b?o cung c?p ?? ?i?n cho n?n kinh t? và sinh ho?t c?a nhan dan, T?p ?oàn ?i?n l?c Vi?t Nam lu?n y th?c r?t r? trách nhi?m c?a mình ??i v?i x? h?i, v?i c?ng ??ng. Ch??ng trình tu?n l? h?ng l?n th? I và l?n th? II ???c t? ch?c vào n?m 2015 và 2016 ?? di?n ra r?t thành c?ng, toàn th? CB, CNVCL? trong T?p ?oàn ?? ?óng góp 4.586 và 8.266 ??n v? máu cho "ngan hàng" máu trên Toàn qu?c...
 
Hi?n nay, m?i n?m n??c ta c?n kho?ng 1,9 tri?u ??n v? máu ?i?u tr?. Máu c?n cho ?i?u tr? hàng ngày, cho c?p c?u, cho d? phòng...c?n truy?n máu v?i s? l??ng l?n. Hi?n t?i, l??ng máu l?u tr? m?i ?áp ?ng ???c 60% nhu c?u máu cho ?i?u tr?..
 
V?i mong mu?n ???c Th?p sáng ni?m tin cho nh?ng em ?ang ?i?u tr? t?i b?nh vi?n, giúp cho các em và gia ?ình có thêm s?c m?nh và ni?m tin ?? chi?n ??u v?i b?nh t?t T?p ?oàn ?i?n l?c Vi?t Nam và C?ng ?oàn ?i?n l?c Vi?t Nam kêu g?i toàn th? cán b? c?ng nhan viên và ng??i lao ??ng thu?c EVN, cùng chung m?t t?m lòng ?? c?u giúp nh?ng b?nh nhan có c? h?i ???c s?ng ho?c kéo dài s? s?ng b?ng chính gi?t máu quy báu và t?m lòng c?a chúng ta.
 
T?ng Giám ??c T?p ?oàn và Ch? t?ch C?ng ?oàn ?LVN c?ng ?? ngh? l?nh ??o các ??n v? trong toàn T?p ?oàn, các t? ch?c C?ng ?oàn, ?oàn Thanh niên v?i tinh th?n tích c?c h??ng ?ng và v?n ??ng m?i ng??i tham gia Tu?n l? h?ng EVN l?n th? III b?t ??u t? ngày 25/12 t?i ngày 31/12/2017, vì ngh?a c? cao ??p c?a m?i chúng ta và c?a c? c?ng ??ng.

TAGS:
Tác gi?: ; xu?t b?n: 19/12/2017 03:26
H? tên c?a b?n
??a ch? Email
Tiêu ??
N?i dung
M? xác nh?n
G?i nh?n xét
  • ?nh t?t EPTC 2014

  • V? ??p ng??i làm ?i?n qua ?ng kính nhi?p ?nh

  • ?nh T?ng k?t 2014

  • ?nh t?t EPTC 2017

  • ?nh t?t EPTC 2014

  • V? ??p ng??i làm ?i?n qua ?ng kính nhi?p ?nh

  • ?nh T?ng k?t 2014

  • ?nh t?t EPTC 2017