Tin th? tr??ng ?i?n

T?ng giá ?i?n 2019: H?y là ng??i tiêu dùng th?ng minh

Khi th?c hi?n bài vi?t này, qu? th?c t?i kh?ng h? vui khi ??ng trên quan ?i?m c?a ng??i tiêu dùng, ?úng là hóa ??n ti?n ?i?n t?ng lên sau ??t t?ng giá bán bình quan c?a Chính ph? h?i tháng 3/2019, nh?ng r? ràng chúng ta c?n khách quan, c?n có cái nhìn th?u ?áo, c?n là ng??i tiêu dùng th?ng minh thay vì ??a ra nh?ng th?ng tin thi?u c?n c?, l?ch l?c th?c s? ch?ng có tác d?ng gì trong b?i c?nh giá ?i?n ?i?u ch?nh t?ng, mùa hè ??n s?m kéo theo s? gia t?ng ??t bi?n c?a l??ng ?i?n tiêu th?.

Giá thành và giá bán ?i?n n?ng

PGS.TS Bùi Xuan H?i

Khi B? C?ng Th??ng ban hành Quy?t ??nh ?i?u ch?nh giá ?i?n vào tháng 3/2019, ?? có y ki?n nói r?ng giá ?i?n n??c ta còn th?p h?n giá c?a nhi?u qu?c gia ?ang phát tri?n. ?ay là s? li?u th?c t?. Ngay l?p t?c nhi?u chuyên gia ??a ra y ki?n, t?i sao chúng ta so sánh giá ?i?n mà kh?ng so sánh trong t??ng quan v?i thu nh?p? Có l? y ki?n ?ó kh?ng sai l?m v?i nh?ng m?t hàng thi?t y?u th?ng th??ng nh? l??ng th?c th?c ph?m, nh?ng nó kh?ng ?úng v?i s?n ph?m nh? ?i?n n?ng hay x?ng d?u mà tính qu?c t? t? lau ?? ???c th?a nh?n. Tính qu?c t? c?a ngành ?i?n là nh?ng chu?n m?c, các ch? tiêu ch?t l??ng, h? th?ng máy móc thi?t b?, ???ng day, tr?m bi?n áp và các y?u t? ??u vào là than, d?u m?, khí ??t,… d?n t?i giá thành cung ?ng ?i?n kh?ng có s? sai khác nhi?u gi?a các n??c phát tri?n và n??c ?ang phát tri?n, vì th? kh?ng nên so sánh và ??t trong m?i t??ng quan giá ?i?n/thu nh?p gi?a các qu?c gia.

V?i giá bán ?i?n n?ng áp d?ng cho h? tiêu dùng cu?i cùng, h?u h?t các n??c ??u có s? ki?m soát c?a Nhà n??c. Dù xay d?ng d?a trên ph??ng pháp nào: Giá ?i?n theo giá tr? s? d?ng, giá ?i?n theo chi phí bình quan hay giá ?i?n theo chi phí biên thì n?n t?ng v?n s? là chi phí cung ?ng. Vi?c ?i?u ti?t c?a Nhà n??c v?i giá ?i?n nh?m ??m b?o l?i ích t?ng th? c?a x? h?i là l?n nh?t, mà nói ?úng ra là ?? b?o v? l?i ích c?a ng??i tiêu dùng tr??c ng??i bán ?i?n v?n d? là ??c quy?n t? nhiên. Do v?y quan ?i?m “bi?u giá ?i?n hi?n nay thì ng??i h??ng l?i là ngành ?i?n, ng??i dan s? ch?u thi?t” th?c s? kh?ng ???c c?ng b?ng cho l?m, kh?ng c?ng b?ng cho ngành ?i?n và kh?ng c?ng b?ng cho chính Chính ph?. Ngành ?i?n kh?ng ??a ra giá bán c?a mình, mà ngành ?i?n ph?i bán ?i?n theo bi?u giá ???c Nhà n??c quy ??nh.

H? th?ng giá ?i?n bán l?: Vì sao r?t ph?c t?p?

Xổ số kiến ​​thiết Tp.?i?n n?ng là m?t hàng hóa ??c bi?t, là hàng hóa mà cung ph?i b?ng c?u ? m?i th?i ?i?m ?? th?y c?ng tác ?i?u ?? khó kh?n nh? th? nào.

Xổ số kiến ​​thiết Tp.?i?n n?ng ???c cung ?ng b?i các nhà máy ?i?n khác nhau: Th?y ?i?n, nhi?t ?i?n than, nhi?t ?i?n d?u, nhi?t ?i?n khí, ?i?n tái t?o,…, Vì v?y v?i nguyên t?c ?i?u ?? là ??m b?o an toàn v? k? thu?t và hi?u qu? kinh t? cao nh?t, thì vi?c huy ??ng các nhà máy ?i?n ?áp ?ng l??ng c?u ? các th?i ?i?m khác nhau trong ngày là khác nhau. Và vì th?, chi phí cung ?ng ? các th?i ?i?m c?a h? th?ng là khác nhau.

Xổ số kiến ​​thiết Tp.V? phía tiêu dùng c?ng ?a d?ng và ph?c t?p kh?ng kém, do tính ch?t tiêu dùng khác nhau: H? nghèo, tiêu dùng sinh ho?t, tiêu dùng c?ng nghi?p, dan d?ng sinh ho?t, b?m n??c t??i tiêu,... Vì v?y, h? th?ng giá ?i?n th??ng ph?i ?a m?c tiêu, v?a ??m b?o nh?ng khía c?nh an sinh x? h?i l?i v?a ??m b?o các nguyên t?c kinh t? c?n thi?t là giá ?i?n ph?n ánh ?úng ho?c g?n nh?t các chi phí mà ng??i tiêu dùng gay ra cho h? th?ng.

Giá cao ?i?m và th?p ?i?m là r?t khác nhau, vì chi phí cung ?ng gi?a th?p ?i?m và cao ?i?m là khác nhau (phía s?n xu?t). Cùng 1 thao tác ?n nút ch?y máy r?a bát hay máy gi?t lúc 19h và lúc 21h30 thì chi phí gay ra cho h? th?ng ?i?n là r?t khác nhau (phía ng??i tiêu dùng). Hay bi?u giá bán ?i?n 2 thành ph?n, ph?n tr? cho c?ng su?t ??ng ky và ph?n tr? cho ?i?n n?ng tiêu dùng nh? cách tính c??c vi?n th?ng. Vì sao l?i ph?i ph?c t?p nh? v?y? h?y xem tình hu?ng sau: 1 ng??i tiêu dùng ?i?n dùng 24 kWh/ngày v?i c?ng su?t ??ng ky ch? 1 kW, t?c là dùng liên t?c 24h; 1 ng??i khác c?ng dùng 24 kWh/ngày v?i c?ng su?t 24 kW, t?c là ch? dùng 1h/ngày. N?u nh? ch? có giá bán ?i?n 1 thành ph?n tr? cho ?i?n n?ng tiêu dùng thì hóa ??n ti?n ?i?n c?a 2 ng??i tiêu dùng này nh? nhau, nh?ng r? ràng là chi phí 2 h? gay ra cho ra h? th?ng ?i?n r?t khác nhau.

Nói nh? v?y ?? chúng ta hi?u r?ng s? ph?c t?p c?a h? th?ng ?i?n t? s?n xu?t ??n tiêu dùng kéo theo s? ph?c t?p trong h? th?ng giá bán ?i?n, mà b?n ch?t ch? ?? ??m b?o nh?ng nguyên t?c: tính ?úng, tính ?? các chi phí cung ?ng ?i?n, ??ng th?i, ??m b?o các chính sách x? h?i mà Nhà n??c mong mu?n ??t ???c. Nó kh?ng ??n gi?n nh? các y ki?n cho r?ng bi?u giá 6 b?c thang là b?t h?p ly.

?i?n n?ng t?i Vi?t Nam ???c cung c?p b?i nhi?u ngu?n n?ng l??ng khác nhau, trong ?ó có nhi?t ?i?n.

Giá bán ?i?n b?c thang: vì sao dùng càng nhi?u càng ??t?

Chúng t?i mu?n ?i sau vào khía c?nh chuyên m?n c?a m?t bi?u giá ?i?n có ?nh h??ng r?t nhi?u ??n ch? tiêu v? m? CPI - ch? s? giá tiêu dung, ?ó là bi?u giá ?i?n sinh ho?t b?c thang.

Th?c t? bi?u giá này ?? ???c áp d?ng t? r?t lau nh?ng ch?c ch?n ch?a khi nào chúng ta truy?n th?ng th?t sau s?c v? bi?u giá b?c thang, ?? ng??i tiêu dùng có nh?ng hi?u bi?t và t? ?ó hi?u ?ng giá th?c s? có hi?u qu? trong m?c tiêu s? d?ng hi?u qu? và ti?t ki?m ?i?n. Ho?c ??n gi?n h?n ?? tr? l?i các cau h?i vì sao dùng ?i?n càng nhi?u l?i càng ??t, c?ng nh? hóa ??n ti?n ?i?n t?ng cao sau k? ?i?u ch?nh giá?

Xổ số kiến ​​thiết Tp.Chúng ta có th? tham kh?o khá nhi?u h? th?ng giá ?i?n c?a các qu?c gia t? ?u sang Nam M? và g?n chúng ta nh?t là giá bán ?i?n b?c thang c?a Thái Lan, v?i cách tính còn ph?c t?p h?n nhi?u so v?i 6 b?c c?a Vi?t Nam. V?i bi?u giá này, ??c tr?ng dùng càng nhi?u càng ??t còn r? ràng h?n nhi?u so v?i bi?u giá c?a Vi?t nam. Nh? v?y ?? nói r?ng m?c ?? ?ng d?ng c?a lo?i bi?u giá này là r?t l?n ch? kh?ng ch? ? Vi?t Nam m?i có giá ?i?n b?c thang.

Kh?ng ph?i hi?n nhiên mà bi?u giá này ???c ?ng d?ng nhi?u nh? v?y, ??n gi?n ?ó là bi?u giá th? hi?n r?t r? m?i quan h? gi?a giá mà ng??i tiêu dùng ph?i tr? v?i chi phí mà h? gay ra cho h? th?ng ?i?n.

Tr??c h?t, v? tính ch?t c?a ph? t?i sinh ho?t, ?ó là ph? t?i khá ??ng nh?t ? ?i?m ch? gia t?ng vào các th?i k? cao ?i?m. Nói cho d? hi?u h?n vào chi?u t?i thì g?n nh? h? gia ?ình nào c?ng n?u c?m, b?t ti vi và ??y ph? t?i vào th?i ?i?m này lên cao, chúng ta g?i là th?i k? cao ?i?m. ?? ?áp ?ng ???c s? gia t?ng ph? th?i, h? th?ng bu?c ph?i huy ??ng các nhà máy có chi phí cao h?n (xin nh?c l?i nguyên t?c v?n hành c?a h? th?ng ?i?n là ??m b?o v? k? thu?t và t?i ?u v? kinh t? nên th? t? huy ??ng s? là t? r? ??n ??t). Do v?y, ph? t?i sinh ho?t càng t?ng (dùng càng nhi?u) thì càng ph?i huy ??ng nhà máy có chi phí cao ?? ?áp ?ng (chi phí càng cao). ?ó là logic c?a bi?u giá sinh ho?t b?c thang: “Dùng càng nhi?u càng ??t”. Kh?ng ph?i hi?n nhiên lo?i bi?u giá b?c thang ch? áp d?ng cho tiêu dùng sinh ho?t mà kh?ng áp d?ng cho các h? tiêu dùng ?i?n khác.

T?ng giá ?i?n c?a chính ph?: Hi?u sao cho ?úng?

Tr??c h?t, xin ch?a bàn v?i ??n s? h?p ly hay b?t h?p ly c?a 6 b?c trong bi?u giá bán ?i?n b?c thang hi?n nay, vì nh?ng cái nhìn c?m quan và thi?u c?n c? mà nói nó kh?ng h?p ly s? là s? truy?n th?ng l?ch l?c nhi?u h?n là h??ng ng??i tiêu dùng s? d?ng hi?u qu? và ti?t ki?m n?ng l??ng.

Xin nói v? ??t t?ng giá c?a chính ph? v?a qua, ?ó là ?i?u ch?nh t?ng m?c giá bán BìNH QU?N thêm 8,36%. V? nguyên t?c, Chính ph? ch? quy ??nh m?c giá ?i?n bình quan còn l?i giao B? C?ng Th??ng xay d?ng bi?u giá ?i?n ??t ???c 2 m?c ?ích: Th? nh?t là ??m b?o chính sách an sinh x? h?i (t?o ?i?u ki?n cho ng??i nghèo); th? 2 khuy?n khích ng??i dan s? d?ng ti?t ki?m ?i?n. ?i?u ?ó có ngh?a r?ng kh?ng có chuy?n t?t c? các h? tiêu dùng ?i?n s? có cùng m?c t?ng giá là 8,36%. S? có bi?u giá ?i?u ch?nh nhi?u và có bi?u giá ?i?u ch?nh ít.

Xổ số kiến ​​thiết Tp.Riêng ??i v?i h? tiêu dùng sinh ho?t, c? c?u và s? l??ng b?c ?? tính giá kh?ng thay ??i so v?i l?n ?i?u ch?nh tháng 11/2017. ??c bi?t, v?i m?c ?ích th? nh?t là ??m b?o an sinh x? h?i nên có 2 b?c ??u tiên (b?c 1 t? 0-50 kWh và b?c 2 t? 51-100 kWh), m?c giá v?n ???c duy trì th?p. Sau ?ó, logic dùng càng nhi?u càng ??t ?? th? hi?n r?t r? các ? các b?c thang phía sau. Nh? v?y ?? th?y r?ng logic c?a bi?u giá ?i?n b?c thang kh?ng thay ??i so v?i bi?u giá tr??c ?ay.

B?ng so sánh giá bán l? ?i?n sinh ho?t tr??c và sau khi ?i?u ch?nh:

 

Giá bán ?i?n theo Q? 648 ngày 20/3/2019 (??ng/kWh)

Giá bán ?i?n theo Q? 4495 ngày 30/11/2017 (??ng/kWh)

So sa?nh gia? m??i - gia? cu? (??ng/kWh)

T? l? t?ng so v?i giá c? (%)

Xổ số kiến ​​thiết Tp.B?c 1: Cho kWh t? 0 - 50

1.678

1.549

129

8,33 %

B?c 2: Cho kWh t? 51 - 100

1.734

1.600

134

8,37 %

B?c 3: Cho kWh t? 101 - 200

2.014

1.858

156

8,39 %

B?c 4: Cho kWh t? 201 - 300

2.536

2.340

196

8,37 %

Xổ số kiến ​​thiết Tp.B?c 5: Cho kWh t? 301 - 400

2.834

2.615

219

8,37 %

Xổ số kiến ​​thiết Tp.B?c 6: Cho kWh t? 401 tr? lên

2.927

2.701

226

8,36 %

 
(Ngu?n: Quy?t ??nh 648/Q?-BCT ngày 20/3/2019 và Quy?t ??nh 4495/Q?-BCT ngày 30/11/2017 c?a B? C?ng Th??ng)

V?i ?i?u ch?nh nh? v?y, chúng t?i xin làm phép tính hóa ??n ti?n ?i?n cho m?t h? tiêu dùng 500 kWh/tháng nh? sau:

Hóa ??n theo bi?u giá c?:

Xổ số kiến ​​thiết Tp.Tc?=1549x50+1600x50+1858x100+2340x100+2615x100+2701x100= 1.108.850 (?)

Hóa ??n theo bi?u giá m?i ?i?u ch?nh ngày 20/3/2019:

Tm?iXổ số kiến ​​thiết Tp. = 1678x50+1734x50+2014x100+2536x100+2834x100+2927x100= 1.201.700 (?)

Xổ số kiến ​​thiết Tp.Nh? v?y ?? th?y r?ng v?i cùng m?c tiêu dùng là 500 kWh/tháng, m?c t?ng hóa ??n ti?n ?i?n ch? ? m?c 8,37% nh? nh?ng tính toán b?ng con s? c? th? c?a chúng t?i ? trên.

Xổ số kiến ​​thiết Tp.Chúng t?i cho r?ng nh?ng th?ng tin nh? “giá ?i?n t?ng nhi?u l?n ch? kh?ng ph?i 8,36%”, “giá ?i?n t?ng kh?ng 50-70 %”,... là hoàn toàn kh?ng có c? s? th?c t?.

Xổ số kiến ​​thiết Tp.Th?c s? chúng t?i ch? có th? gi?i thích r?ng, ng??i tiêu dùng khi c?m hóa ??n ti?n ?i?n c?a tháng tr??c ?i?u ch?nh và tháng sau ?i?u ch?nh th?y mình ph?i tr? thêm nhi?u ti?n h?n r?t nhi?u, nh?ng kh?ng hi?u r?ng s? gia t?ng c?a hóa ??n ph?i tr? ph?n l?n n?m ? vi?c tiêu dùng c?a h? t?ng lên r?t nhi?u so v?i tháng tr??c ?ó, do mùa hè ??n s?m ch? kh?ng ph?i Chính ph? hay ngành ?i?n l?a h? ?? hóa ??n ti?n ?i?n t?ng nhi?u h?n m?c c?ng b? 8,36%.

Ngoài ra, ch?a k? là tháng 3 (31 ngày) còn nhi?u h?n 3 ngày so v?i tháng 2 (28 ngày). Và n?u nh? nhìn vào s? ?i?u ch?nh c?a toàn b? h? th?ng giá, bi?u giá cao nh?t ?i?u ch?nh c?ng ch? là 10%, thì xin kh?ng ??nh r?ng n?u c? c?u tiêu dùng ?i?n gi? nguyên nh? các n?m tr??c, hóa ??n ti?n ?i?n c?a ng??i tiêu dùng c?ng ?i?u ch?nh t?ng t?i ?a 10%. Các d? li?u bi?u giá ?? c?ng khai và b?t k? ai c?ng có th? t? tính toán hóa ??n ti?n ?i?n cho mình.

Trong nh?ng n?m qua, EVN lu?n ??y m?nh tuyên truy?n s? d?ng ?i?n ti?t ki?m, hi?u qu?.

Bàn lu?n v? s? h?p ly c?a bi?u giá ?i?n sinh ho?t b?c thang

Th?c s? t?i cho r?ng, b?n than ngành ?i?n s? r?t t?n tr?ng, l?ng nghe các y ki?n ?óng góp c?a các chuyên gia th?c s? hi?u bi?t nh?ng ??c tr?ng kinh t? k? thu?t r?t ??c bi?t c?a Ngành ?? có các góc nhìn ?a chi?u, tích c?c, nh?m hoàn thi?n h?n bi?u giá bán l? ?i?n hài hòa l?i ích cung ?ng và tiêu dùng mang l?i l?i ích t?ng th? l?n nh?t. Còn nh?ng y ki?n nhìn nh?n ch?a th?c s? th?u ?áo s? ch? làm cho tính tích c?c trong ?i?u ch?nh giá kh?ng còn, mà thay vào ?ó là s? nhi?u lo?n v? th?ng tin ?nh h??ng tiêu c?c ??n hành vi ng??i tiêu dùng. Ph?n cu?i c?a bài vi?t này chúng t?i xin cùng bàn lu?n v? bi?u giá ?i?n sinh ho?t b?c thang hi?n nay.

Tr??c h?t, có l? chúng t?i kh?ng c?n ph?i gi?i thích thêm vì v?i các tính toán c? th?, ??nh l??ng ? trên, vi?c t?ng hóa ??n ti?n ?i?n kh?ng ph?i là do “b?t c?p trong bi?u giá ?i?n sinh ho?t b?c thang”. Th?t v?y, hóa ??n ti?n ?i?n tính cho cùng m?t s?n l??ng tiêu dùng ? 2 bi?u giá ch? khác nhau 8,37%. V?y v?i s? li?u th? này thì t?i sao l?i nói bi?u giá ?i?n b?c thang b? b?t c?p? Chúng t?i cho r?ng, v?i logic dùng càng nhi?u giá càng cao, khi n?ng nóng tiêu dùng ?i?n t?ng ??t bi?n, hóa ??n ti?n ?i?n cao s? nh? m?t th?ng ?i?p cho ng??i tiêu dùng r?ng c?n s? d?ng hi?u qu? và ti?t ki?m ?i?n n?ng.

Th? hai, các y ki?n cho r?ng “Bi?u giá ?i?n c?a B? C?ng Th??ng xay d?ng hi?n nay theo 6 b?c l?i kh?ng h? h?p ly", “Ngành ?i?n ?? tính m?t m?c giá có l?i cho mình. Ng??i dan dùng càng nhi?u ?i?n thì càng ph?i n?p nhi?u ti?n”, “V?i bi?u giá ?i?n 6 b?c nh? hi?n nay thì ng??i h??ng l?i là ngành ?i?n, ng??i dan s? ch?u thi?t” thì c?ng c?n làm r? th? này: ?i?n c?ng ???c làm ra t? nh?ng tài nguyên thiên nhiên nh? n??c, nhiên li?u hóa th?ch nên kh?ng có m?t qu?c gia nào khuy?n khích ng??i dan dùng nhi?u ?i?n, thay vào ?ó, kh?u hi?u ti?t ki?m n?ng l??ng lu?n ???c nh?c t?i; chính vì th? càng dùng nhi?u s? càng ch?u giá cao c?ng là 1 bi?n pháp ?? h?n ch? hành vi dùng nhi?u ?i?n.

Kh?ng có ngành ?i?n nào tính m?t m?c giá có l?i cho mình, EVN bán ?i?n theo giá nhà n??c quy ??nh. Ng??i dan thu?c ph? t?i sinh ho?t tiêu dùng ?i?n và gia t?ng ph? t?i vào th?i k? cao ?i?m thì dùng càng nhi?u s? ph?i tr? nhi?u ti?n h?n, do chi phí h? gay ra cho h? th?ng ?i?n nhi?u h?n do s? có m?t c?a h? vào th?i k? cao ?i?m.

Vì th? khó có chuy?n giá ?i?n 6 b?c thì ng??i h??ng l?i là ngành ?i?n. N?u ngành ?i?n v?n d? có ??c tr?ng kinh t? theo quy m? ?? có c?u trúc ??c quy?n t? nhiên mà nhà n??c can thi?p vào giá c? ?? ngành ?i?n có l?i còn ng??i dan ch?u thi?t, thì qu? là nh?ng ?ánh giá có ph?n thi?u chính xác v? vai trò c?a nhà n??c trong qu?n ly ngành ?i?n.

Xổ số kiến ​​thiết Tp.Theo ??c ?i?m chuyên ngành, vi?c chia bi?u giá b?c thang thành 3, 5 hay 6 b?c thang c?n ??ng trên quan ?i?m v? s? bi?n ??ng c?a chi phí biên trong cung ?ng ?i?n thay vì nh?ng y ki?n thêm nhi?u b?c mà kh?ng có c?n c? gì. Do ?ó v?i c? quan qu?n ly nhà n??c và ngành ?i?n, vi?c c?n nghiên c?u ? ?ay là c? c?u 6 b?c thang có hoàn toàn phù h?p v?i c? c?u chi phí cung ?ng ??i v?i ph? t?i sinh ho?t hay c?n ?i?u ch?nh.

Thay cho l?i k?t

Ngay t? khi Chính ph? ??a ra ph??ng án t?ng giá ?i?n, chúng t?i c?ng ?? ??ng th?i ??a ra y ki?n r?ng, c?ng tác truy?n th?ng c?a ngành ?i?n c?n ?i song hành ?? ng??i tiêu dùng có ??y ?? các th?ng tin, t? ?ó h??ng h? s? d?ng hi?u qu? và ti?t ki?m ?i?n n?ng, ??ng th?i ?? gi?m b?t ?i các y ki?n kh?ng chính xác gay r?i lo?n ho?c ??nh h??ng truy?n th?ng theo h??ng tiêu c?c. ?i?u ?ó ch? t?t h?n cho ho?t ??ng c?a ngành ?i?n, vì hi?u qu? c?a ngành ?i?n s? ??n t? hai phía hi?u qu? cung ?ng và hi?u qu? tiêu dùng.

Xổ số kiến ​​thiết Tp.Bên c?nh c?ng tác truy?n th?ng, m?t khía c?nh khác EVN c?ng c?n s?m c?i thi?n ?ó là c?ng tác nghiên c?u phát tri?n. EVN c?n có s? ??u t? nhi?u h?n cho ho?t ??ng này, ho?t ??ng mà t? khá lau ch?a ???c quan tam m?t cách th?a ?áng. Bi?u giá ?i?n v?i 6 b?c thang có còn phù h?p v?i c? c?u chi phí cung ?ng hi?n nay hay c?n ?i?u ch?nh, cau h?i t??ng ch?ng ??n gi?n nh?ng nó ph?i ???c tr? l?i d?a trên các k?t qu? nghiên c?u c? th? ?? gi?i ?áp th?a ?áng v?i khách hàng và ng??i dan.

 

 

 

Xổ số kiến ​​thiết Tp.

TAGS:
Tác gi?: EVN ; xu?t b?n: 02/05/2019 09:00
H? tên c?a b?n
??a ch? Email
Tiêu ??
N?i dung
M? xác nh?n
G?i nh?n xét
  • Xổ số kiến ​​thiết Tp.?nh t?t EPTC 2014

  • Xổ số kiến ​​thiết Tp.V? ??p ng??i làm ?i?n qua ?ng kính nhi?p ?nh

  • ?nh T?ng k?t 2014

  • Xổ số kiến ​​thiết Tp.?nh t?t EPTC 2017

  • ?nh t?t EPTC 2014

  • V? ??p ng??i làm ?i?n qua ?ng kính nhi?p ?nh

  • ?nh T?ng k?t 2014

  • Xổ số kiến ​​thiết Tp.?nh t?t EPTC 2017