Tin th? tr??ng ?i?n

Phúc tra 100% tr??ng h?p khách hàng có l??ng ?i?n tiêu th? t?ng ??t bi?n

Khách hàng có l??ng ?i?n tiêu th? t?ng t? 1,5 l?n tr? lên so v?i tháng li?n k? tr??c ?ó s? ???c ?i?n l?c th?c hi?n phúc tra, ?? ??m b?o quy?n l?i c?a khách hàng.

Xổ số kiến ​​thiết Tp.Theo ch? ??o c?a T?p ?oàn ?i?n l?c Vi?t Nam, các t?ng c?ng ty ?i?n l?c ?? th?c hi?n nhi?u gi?i pháp ??ng b? ?? t?ng c??ng c?ng tác c?ng khai, minh b?ch, giúp khách hàng hi?u v? ho?t ??ng ghi ch? s? và phát hành hóa ??n ti?n ?i?n c?a EVN.

Xổ số kiến ​​thiết Tp.Khi có y ki?n c?a khách hàng v? vi?c hóa ??n ti?n ?i?n t?ng cao, EVN yêu c?u giám ??c C?ng ty ?i?n l?c tr?c ti?p ch? ??o, t? ch?c ki?m tra, xác minh, gi?i quy?t d?t ?i?m các ki?n ngh? c?a khách hàng trong vòng 24 gi?.

?i?n hình, các c?ng ty ?i?n l?c tr?c thu?c T?ng c?ng ty ?i?n l?c TP. Hà N?i (EVNHANOI) b? trí l?ch tr?c xuyên su?t k? ngh? l? 30/4, s?n sàng ti?p nh?n và ??m b?o nhanh chóng gi?i quy?t nh?ng ki?n ngh?, th?c m?c c?a khách hàng v? hoá ??n ?i?n. T?i TP. H? Chí Minh, T?ng c?ng ty ?i?n l?c TP.H? Chí Minh (EVNHCMC) ?? liên t?c th?ng tin t?i khách hàng, c?ng nh? cung c?p th?ng tin t?i các c? quan báo chí, truy?n th?ng v? tình hình t?ng tr??ng ph? t?i, giúp khách hàng n?m b?t r? m?c ?? tiêu th? ?i?n.  

Trên quy m? toàn qu?c, 5 T?ng c?ng ty ?i?n l?c ch? ??ng ki?m tra, theo d?i các b?t th??ng trong hoá ??n ?i?n và s?n sàng gi?i ?áp 24/7 các th?c m?c c?a khách hàng qua h? th?ng kênh t??ng tác c?a các 

QR code

Tr??c ?ó, ?? giúp khách hàng d? dàng tra c?u và hi?u cách hóa ??n ?i?n, t? ngày 20/3/2019, EVN ?? cung c?p c?ng c? (tool) h? tr? tính hóa ??n ti?n ?i?n tr?c tuy?n ??t t?i website c?a T?p ?oàn t?i ??a ch?: .

Xổ số kiến ​​thiết Tp.Ngoài ra, EVN c?ng cung c?p thêm m? ph?n ?ng nhanh QR code, giúp khách hàng d? dàng truy c?p, s? d?ng c?ng c? tính hóa ??n ?i?n trên thi?t b? di ??ng.

C?ng c? này giúp tính ti?n ?i?n cho các khách hàng sinh ho?t (h? gia ?ình) và nhi?u ??i t??ng khách hàng khác nh?: Kinh doanh, S?n xu?t, Hành chính s? nghi?p, C? quan b?nh vi?n, Bán bu?n n?ng th?n/thành th?, T? h?p th??ng m?i - d?ch v? - sinh ho?t.

Xổ số kiến ​​thiết Tp.Khách hàng ch? c?n thao tác nh?p ch? s? ?i?n ?? th?ng báo trên hoá ??n, c?ng c? s? t? ??ng tính toán và hi?n th? k?t qu? theo bi?u giá ?i?n hi?n hành. Qua ?ó, giúp khách hàng hi?u và yên tam v?i cách th?c tính ti?n ?i?n chính xác, r? ràng, minh b?ch c?a EVN.

Xổ số kiến ​​thiết Tp.D? báo, t? nay ??n tháng 7, n?ng nóng v?n ti?p t?c kéo dài và có th? còn nóng h?n n?a. Khi ?ó, nhu c?u s? d?ng ?i?n c?ng nh? s?n l??ng ?i?n tiêu th? s? ti?p t?c t?ng. ?? gi?m chi phí ti?n ?i?n ph?i tr? c?a khách hàng c?ng nh? góp ph?n gi?m áp l?c cung c?p ?i?n lên toàn h? th?ng, toàn T?p ?oàn s? t?ng c??ng truy?n th?ng ?? khuy?n ngh? khách hàng s? d?ng ?i?n an toàn, hi?u qu? b?ng cách t?t b?t các thi?t b? kh?ng c?n thi?t; s? d?ng ?? ?i?n h?p ly và áp d?ng các gi?i pháp ti?t ki?m ?i?n tri?t ?? trong sinh ho?t c?ng nh? trong các ho?t ??ng c?a ??i s?ng kinh t? x? h?i.

Xổ số kiến ​​thiết Tp.

TAGS:
Tác gi?: EVN ; xu?t b?n: 02/05/2019 09:03
H? tên c?a b?n
??a ch? Email
Tiêu ??
N?i dung
M? xác nh?n
G?i nh?n xét
  • ?nh t?t EPTC 2014

  • Xổ số kiến ​​thiết Tp.V? ??p ng??i làm ?i?n qua ?ng kính nhi?p ?nh

  • Xổ số kiến ​​thiết Tp.?nh T?ng k?t 2014

  • ?nh t?t EPTC 2017

  • Xổ số kiến ​​thiết Tp.?nh t?t EPTC 2014

  • Xổ số kiến ​​thiết Tp.V? ??p ng??i làm ?i?n qua ?ng kính nhi?p ?nh

  • ?nh T?ng k?t 2014

  • ?nh t?t EPTC 2017