Tin ngành ?i?n

N? l?c ??a ?i?n v? vùng sau

? giai ?o?n 2, ?? án C?p ?i?n n?ng th?n t? l??i ?i?n qu?c gia t?nh H?u Giang (?? án 2081) ti?p t?c ???c k? v?ng mang ??n nh?ng ??i thay cho cu?c s?ng ng??i dan thu?c nh?ng vùng n?ng th?n vùng sau, vùng xa - nh?ng n?i mà ?i?n l??i qu?c gia ch?a ti?p c?n ???c.Xổ số kiến ​​thiết Tp.

Cu?c s?ng t?t h?n khi có ?i?n

?? án c?p ?i?n n?ng th?n t? l??i ?i?n qu?c gia ???c tri?n khai th?c hi?n ?? ?áp ?ng k?p th?i ni?m mong m?i c?a ng??i dan trong t?nh. Minh ch?ng là cu?c s?ng c?a ng??i dan ? ?p 6 và ?p 10, x? L??ng Ngh?a, huy?n Long M? ?? thay ??i r? r?t sau g?n 1 n?m ti?p c?n ?i?n l??i qu?c gia.

Giai ?o?n 1 c?a ?? án 2081 ?? mang ngu?n ?i?n ??n cho g?n 1.500 h?. N?m 2017, giai ?o?n 2 có t?ng v?n ??u t? 20,7 t? ??ng, khi hoàn thành s? có thêm g?n 950 h? dan thu?c các huy?n Chau Thành, Chau Thành A, Long M?, Ph?ng Hi?p, V? Th?y ti?p c?n ?i?n l??i qu?c gia. Theo k? ho?ch, ?? án ???c hoàn thành và ?óng ?i?n tr??c T?t c? truy?n c?a dan t?c.

Ng?i nhà c?a gia ?ình ?ng ?oàn V?n Sách, ? ?p 7, x? L??ng Ngh?a (huy?n Long M?) khá khang trang, nh?ng các thi?t b? s? d?ng ?i?n trong nhà ch? có m?i cái m?t? b?m n??c là giá tr?. ?ng Sách b?c b?ch: “T?i cùng 3 nhà n?a xin cau ?u?i c?a m?t h? bên ?p 8 r?i kéo v?, c? ?o?n ???ng dài g?n c? cay s?. Lúc tr??c có tivi n?a, mà ?i?n cau ?u?i xem truy?n hình c?ng kh?ng ???c. Ngày nào m?a b?o thì ai c?ng r?u, ph?n s? day ??t kh?ng có ?i?n xài, ph?n thì s? l? ai ?i ngang ?o?n day b? ??t thì kh?ng bi?t chuy?n gì x?y ra”. 

Xổ số kiến ​​thiết Tp.Anh ?oàn V?n Th?ng (con ?ng Sách) v?a ra riêng, nh?ng các thi?t b? c?ng d?ng l?i ? 2 bóng ?èn ?i?n, 1 m?t?. Nh?ng ti?n ?i?n ph?i tr? m?i tháng tr? thành gánh n?ng v?i v? ch?ng anh. “ít thì c?ng 200.000 ??ng/tháng, ch? ?i?n cho cau ?u?i b?o sao thì ?óng v?y ch? kh?ng ai bi?t hóa ??n tính ti?n là bao nhiêu. Xài ?i?n cau ?u?i thì ph?i ch?u thi?t thòi r?i. Khi nghe tin s?p kéo ?i?n v? xóm này ai c?ng m?ng”, anh Th?ng chia s?.

Th?c t?, khi ch?a có ngu?n ?i?n l??i qu?c gia, ng??i dan n?ng th?n ? các x? nh? L??ng Ngh?a, Xà Phiên thu?c huy?n Long M? còn g?p khó kh?n v? ??i s?ng sinh ho?t và phát tri?n s?n xu?t. Nh?ng khó kh?n này làm bà con khó có c? h?i ti?p c?n và ?ng d?ng khoa h?c k? thu?t vào s?n xu?t n?ng nghi?p nên n?ng su?t th?p, hi?u qu? kh?ng cao, kinh t? ch?m phát tri?n. 

R?t ráo hoàn t?t cho k?p ?ón T?t

T?nh H?u Giang hi?n còn h?n 3.000 h? dan ch?a ti?p c?n ???c ngu?n ?i?n l??i qu?c gia. Ch? y?u là ? các x? vùng sau, vùng xa, các tuy?n ch?a có ???ng ?i, giao th?ng còn khó kh?n, m?t ?? dan c? th?a th?t, l?i n?m sau trong kênh, r?ch. Do v?y, su?t ??u t? c?p ?i?n n?ng th?n trên m?t h? r?t cao, nên vi?c th?c hi?n ??a ?i?n v? các ??a ?i?m này lu?n g?p tr? ng?i.

?ng Nguy?n Vi?t Th? - Giám ??c C?ng ty ?i?n l?c H?u Giang, cho bi?t: “Chính ph? phê duy?t ?? án này ??u có tính toán ??n l?i ích cho ng??i dan, ??c bi?t là các h? th? h??ng t? ?? án s? kh?ng t?n b?t k? chi phí nào. Toàn b? v?n ??u t? chia thành 2 ngu?n t? c?a ngành ?i?n và ngu?n v?n c?a t?nh. Chúng t?i chia v?n th?c hi?n theo t?ng n?m và d? ki?n k?t thúc vào n?m 2020. ? m?i n?i ?? án ?i qua, ngành ?i?n lu?n mong bà con, chính quy?n ??a ph??ng h?t mình h? tr? cho c?ng tác tri?n khai mau chóng, thu?n l?i”.

T? nh?ng ngày ??u tháng 10, nhi?u th? ?i?n thu?c ??i thi c?ng t?i ??a bàn x? L??ng Ngh?a, Xà Phiên ?? chu?n b? v?t t?, thi?t b? và trang b? b?o hi?m ?? d?ng tr?, kéo ???ng day. Có th? nói ?ay chính là c?ng ?o?n v?t v? nh?t trong k? ho?ch c?ng vi?c ?? ra. Theo anh Tr?n K? Dan, nhan viên C?ng ty CP Xay l?p Toàn Tam - ??n v? ch?u trách nhi?m thi c?ng thì c?m tr? ?i?n là c?ng vi?c ???c xem là khó kh?n nh?t.

Xổ số kiến ​​thiết Tp.N?u phía trên ???ng l?n ch? c?n m?t 1 ti?ng ??ng h? là d?ng xong tr? h? th?, 2 ti?ng xong tr? trung th?, thì vào các khu v?c n?ng th?n sau nh? tuy?n kênh T?t (?p 7, x? L??ng Ngh?a) ph?i m?t g?p ??i th?i gian, cho nên ti?n ?? d? án có ph?n ch?m. ???ng ?i kh?ng có, các nhánh r? khách hàng n?m r?i rác khi?n vi?c v?n chuy?n thi?t b? v? cùng v?t v?. “Có ?o?n kh?ng có ???ng ?i, m?i c?ng tác v?n chuy?n ph?i hoàn toàn b?ng ???ng th?y. ??n ??a ?i?m d?ng tr?, anh em ??i thi c?ng s? dùng nhi?u cách k?t h?p t? máy móc cho ??n c? s?c ng??i m?i nang ???c tr? lên. Th??ng thì tr? d?ng trên ??t dan nên chúng t?i ph?i v?a làm v?a ??m b?o kh?ng ?nh h??ng ??n cay c?i, hoa màu”, anh Dan chia s?.

Anh Lê Thanh Phong, Tr??ng phòng K? ho?ch - K? thu?t - V?t t?, ?i?n l?c Long M?, cho bi?t: ?a ph?n ng??i dan ??u ?ng h? h?t mình cho ??i thi c?ng, nh?ng c?ng có tr??ng h?p ng??i dan kh?ng cho c?m tr?. Khi ?ó, chúng t?i ph?i thay ??i ph??ng án khác. Các h? ng?n c?n th??ng n?m ? ??u kênh, nhà ?? có ?i?n nên kh?ng ch?u h? tr? cho ??n v? thi c?ng. Nh?ng r?t vui vì qua c?ng tác v?n ??ng c?a chính quy?n ??a ph??ng, ? các tuy?n khác ??u tri?n khai su?n s?. M?t khác, ?? án tri?n khai vào mùa m?a nên vi?c t?m d?ng thi c?ng c?ng làm ?nh h??ng ??n ti?n ?? chung. ??n v? thi c?ng chia thành 3 nhóm, hi?n nhóm ? x? L??ng Ngh?a ?? c?m tr? ? 3 tuy?n là kênh T?t, tuy?n Th? Khuyt - Th? Phi, tuy?n T? Rau - út V?n. ??n cu?i tháng 11 này s? hoàn thành 80% kh?i l??ng c?ng vi?c. ??n v? thi c?ng s? k?p ?óng ?i?n vào cu?i n?m nay ?? bà con có ?i?u ki?n ?ón T?t vui v?.

Xổ số kiến ​​thiết Tp.

TAGS:
Tác gi?: www.evn.com.vn ; xu?t b?n: 21/11/2017 03:00
H? tên c?a b?n
??a ch? Email
Tiêu ??
N?i dung
M? xác nh?n
G?i nh?n xét
  • Xổ số kiến ​​thiết Tp.?nh t?t EPTC 2014

  • Xổ số kiến ​​thiết Tp.V? ??p ng??i làm ?i?n qua ?ng kính nhi?p ?nh

  • Xổ số kiến ​​thiết Tp.?nh T?ng k?t 2014

  • ?nh t?t EPTC 2017

  • ?nh t?t EPTC 2014

  • Xổ số kiến ​​thiết Tp.V? ??p ng??i làm ?i?n qua ?ng kính nhi?p ?nh

  • ?nh T?ng k?t 2014

  • ?nh t?t EPTC 2017