Tin ngành ?i?n

Nh?ng k?t qu? n?i b?t trong nhi?m k? 2013- 2018 c?a C?ng ?oàn EVN

Ngày 17, 18/01 t?i ?ay, C?ng ?oàn EVN s? t? ch?c ??i h?i nhi?m k? 2018- 2023. Cùng ?i?m l?i nh?ng k?t qu? n?i b?t trong nhi?m k? 2013- 2018 c?a C?ng ?oàn EVN. Xổ số kiến ​​thiết Tp.

 


Làng ?i?n l?c Cù Lao Dung (Sóc Tr?ng) là ?i?m sáng c?a c?ng ?oàn EVN trong nhi?m k? qua.
 
1. Tham gia th?c hi?n nhi?m v? chính tr? c?a T?p ?oàn: Góp ph?n ??m b?o c?p ?? ?i?n cho ??t n??c v?i m?c t?ng tr??ng ?i?n bình quan 10 - 12%/n?m ?óng góp quan tr?ng vào s? phát tri?n b?n v?ng, ?n ??nh c?a n?n kinh t? n??c nhà trong nh?ng n?m qua. ??a ?i?n l??i Qu?c gia ??n 99,98% s? x? trên c? n??c, s? h? dan n?ng th?n ???c s? d?ng ?i?n ??t 98,83%. EVN ?? ??m nh?n c?p ?i?n cho 11/12 huy?n ??o trên c? n??c. 
 
2. Ch?m lo ??i s?ng, ??i di?n, b?o v? quy?n, l?i ích h?p pháp, chính ?áng c?a ?oàn viên và ng??i lao ??ng: Tham gia có hi?u qu? trong vi?c xay d?ng và ki?m tra, giám sát vi?c th?c hi?n các ch? ??, chính sách liên quan ??n ng??i lao ??ng; ph?i h?p v?i chuyên m?n t? ch?c th?c hi?n Quy ch? dan ch? ? c? s? t?i n?i làm vi?c; tri?n khai Tháng c?ng nhan hàng n?m v?i nhi?u ho?t ??ng thi?t th?c, hi?u qu?; th?m h?i, ??ng viên và t?ng quà cho 126.557 l??t CNVCL? có hoàn c?nh khó kh?n; tham gia nang b?c, nang l??ng cho 99.140 l??t CNVCL?, bi?u d??ng, khen th??ng 461 lao ??ng gi?i, tiêu bi?u.
 
3. Các ho?t ??ng tuyên truy?n, v?n ??ng có nhi?u ??i m?i, lu?n bám sát nh?ng s? ki?n chính tr? c?a ??t n??c và c?a ngành ?i?n: Ph?i h?p trong c?ng tác an toàn v? sinh lao ??ng, ch?m sóc s?c kh?e cho NL?. Th?c hi?n m?ng l??i an toàn v? sinh viên  - m?t l??i quan tr?ng t?i hi?n tr??ng v? an toàn lao ??ng v?i 7.243 ng??i làm c?ng tác an toàn v? sinh viên.
 
4. T? ch?c các phong trào thi ?ua góp ph?n th?c hi?n th?ng l?i các nhi?m v? chính tr? c?a T?p ?oàn: Ngoài nh?ng phong trào thi ?ua theo ch? ?? hàng n?m, thi ?ua chuyên ?? phát huy sáng ki?n, c?i ti?n k? thu?t, th?c hành ti?t ki?m trong giai ?o?n 2013-2018 ?? t? ch?c t?t phong trào thi ?ua liên k?t trên c?ng tr??ng tr?ng ?i?m Qu?c gia: xay d?ng nhà máy Th?y ?i?n S?n La, Lai Chau, thi ?ua n??c rút hoàn thành c?ng trình ???ng day 500 kV m?ch 3 Pleiku - M? Ph??c - C?u B?ng…
 
5. ??i m?i n?i dung, nang cao ch?t l??ng ho?t ??ng c?a t? ch?c c?ng ?oàn và ??i ng? cán b? c?ng ?oàn: T? ch?c 658 l?p t?p hu?n v? nghi?p v?, h??ng d?n thi hành ?i?u l? C?ng ?oàn Vi?t Nam, c?ng tác ki?m tra, c?ng tác tài chính và các l?nh v?c c?ng tác khác v?i h?n 37 nghìn l??t cán b? c?ng ?oàn tham gia. Phát tri?n 11.178 ?oàn viên c?ng ?oàn trong nhi?m k? (??t 109% k? ho?ch). T? l? ?oàn viên trong CNVCL? chi?m 99,5%. 
 
6. C?ng tác n? c?ng: T? ch?c phong trào thi ?ua“Gi?i vi?c n??c, ??m vi?c nhà, giai ?o?n 2013-2018” ?? có trên 900 l??t ch? ??t danh hi?u chi?n s? thi ?ua c? s?, trên 400 l??t ch? ???c t?ng B?ng khen c?p T?p ?oàn, c?p B? và T?ng Liên ?oàn; trên 200 ch? ???c t?ng B?ng khen c?a Th? t??ng Chính ph?, 55 ch? ???c t?ng th??ng Huan ch??ng Lao ??ng... C?ng ?oàn ?LVN khen th??ng 63 cá nhan tiêu bi?u. Giai ?o?n 2013-2018, bi?u d??ng 103 N? CNVCL? tiêu bi?u c?p T?p ?oàn trong phong trào thi ?ua lao ??ng gi?i; T? ch?c thành c?ng H?i thi “Nét ??p Ph? n? EVN n?m 2017” v?i 20/40 ??n v? tr?c thu?c C?ng ?oàn ?LVN tham d?. 

C?ng ?oàn ?i?n l?c Vi?t Nam h?p tác v?i C?ng ?oàn ?i?n l?c Hàn Qu?c.
 
7. Ho?t ??ng ??i ngo?i: Ti?p t?c duy trì và t?ng c??ng quan h? song ph??ng, truy?n th?ng v?i C?ng ?oàn ?i?n l?c toàn Nga, C?ng ?oàn N?ng l??ng h?t nhan và c?ng nghi?p Liên bang Nga; Thi?t l?p quan h? m?i v?i C?ng ?oàn ?i?n l?c Nh?t B?n, C?ng ?oàn ?i?n l?c Hàn Qu?c; duy trì và t?ng c??ng quan h?, h?p tác v?i các t? ch?c C?ng ?oàn ?i?n l?c trong khu v?c...
 
8. C?ng tác ki?m tra: “Nhi?m k? v?a qua, c?ng ?oàn các c?p ?? t? ch?c ki?m tra ch?p hành ?i?u l? 11.692; ki?m tra v? qu?n ly tài chính 3.269 cu?c; Ti?p nh?n 68 ??n th?, trong ?ó có 05 ??n th? thu?c th?m quy?n gi?i quy?t c?a c?ng ?oàn và 63 ??n th? thu?c th?m quy?n gi?i quy?t c?a chuyên m?n”.
 
9. C?ng tác tài chính: T?p trung ngu?n tài chính ph?c v? cho ho?t ??ng c?ng ?oàn v?i ph??ng cham h??ng v? c? s?, trong ?ó t?p trung vào nhi?m v? b?o v?, ch?m lo quy?n, l?i ích h?p pháp, chính ?áng c?a ?oàn viên, NL?; C?ng tác ?ào t?o, b?i d??ng cán b? c?ng ?oàn; C?ng tác xay d?ng c?ng ?oàn v?ng m?nh. T? tr?ng chi ? c?ng ?oàn c? s? chi?m 71,76%, chi c?ng ?oàn c?p trên c? s? chi?m 18,43%, chi t?p trung t?i C?ng ?oàn ?LVN chi?m 9,81%.
 
10. C?ng tác ch? ??o và t? ch?c th?c hi?n: ??i m?i n?i dung và ph??ng th?c ho?t ??ng nh?m nang cao hi?u qu? ho?t ??ng c?a t? ch?c c?ng ?oàn b?ng ho?t ??ng c? th?, thi?t th?c. Tham gia góp y, ki?n ngh? v?i l?nh ??o chuyên m?n ?? gi?i quy?t k?p th?i c? ch?, chính sách liên quan tr?c ti?p ??n quy?n l?i h?p pháp c?a NL? và ho?t ??ng c?a c?ng ?oàn các c?p.
Xổ số kiến ​​thiết Tp.

TAGS:
Tác gi?: icon.com.vn ; xu?t b?n: 17/01/2018 09:11
H? tên c?a b?n
??a ch? Email
Tiêu ??
N?i dung
M? xác nh?n
G?i nh?n xét
  • ?nh t?t EPTC 2014

  • Xổ số kiến ​​thiết Tp.V? ??p ng??i làm ?i?n qua ?ng kính nhi?p ?nh

  • ?nh T?ng k?t 2014

  • ?nh t?t EPTC 2017

  • Xổ số kiến ​​thiết Tp.?nh t?t EPTC 2014

  • V? ??p ng??i làm ?i?n qua ?ng kính nhi?p ?nh

  • ?nh T?ng k?t 2014

  • ?nh t?t EPTC 2017