Tin ngành ?i?n

Nh?ng ho?t ??ng tri an khách hàng s? d?ng ?i?n

G?i l?i tri an t?i t?t c? các khách hàng s? d?ng ?i?n trong t?nh, v?i th?ng ?i?p “Chuyên nghi?p - Than thi?n” nhan d?p tháng k? ni?m 63 n?m Ngày truy?n th?ng ngành ?i?n l?c Vi?t Nam (21-12-1954 - 21-12-2017), C?ng ty ?i?n l?c B?c Ninh (PC B?c Ninh) tri?n khai “Tháng tri an khách hàng” v?i nhi?u ho?t ??ng y ngh?a, thi?t th?c.

T?ng bóng ?èn compact cho h? nghèo, gia ?ình chính sách ? Qu? V?.
 
Theo bà Nguy?n Thu Th?y, Phó Giám ??c PC B?c Ninh: “Tháng tri an khách hàng” th? hi?n trách nhi?m c?a ngành ?i?n ??i v?i x? h?i th?ng qua nh?ng ?óng góp tích c?c vào s? phát tri?n chung cho c?ng ??ng. ?ay là ho?t ??ng h??ng t?i m?c tiêu phát tri?n b?n v?ng, l?y khách hàng làm tr?ng tam và xay d?ng hình ?nh m?t doanh nghi?p hi?n ??i, chuyên nghi?p, lu?n ?em ??n nh?ng d?ch v? t?t nh?t cho khách hàng. ?i?m nh?n c?a “Tháng tri an khách hàng” n?m nay là l? c?ng b? cung c?p 100% d?ch v? ?i?n tr?c tuy?n vào Ngày truy?n th?ng ngành ?i?n l?c Vi?t Nam 21-12.
 
T?i B?c Ninh có nhi?u ho?t ??ng di?n ra trong “Tháng tri an khách hàng” trên các l?nh v?c s?n xu?t, kinh doanh, an sinh x? h?i. PC B?c Ninh t? ch?c t?ng k?t và trao gi?i th??ng Ch??ng trình gia ?ình ti?t ki?m ?i?n n?m 2017 t?i th? tr?n Lim (Tiên Du) cho 10 gia ?ình ??t danh hi?u “Gia ?ình ti?t ki?m ?i?n tiêu bi?u”, và 50 gia ?ình ??t danh hi?u “Gia ?ình ti?t ki?m ?i?n”. Ch? ??o các ?i?n l?c th?c hi?n mi?n phí l?p ??t day sau c?ng t? cho nh?ng khách hàng c?p ?i?n m?i là các h? nghèo, c?n nghèo, h? chính sách. T?ng quà và s?a ch?a ?i?n cho 3 gia ?ình Bà m? Vi?t Nam Anh hùng do C?ng ty ph?ng d??ng t?i huy?n Qu? V? và các gia ?ình có than nhan là li?t s? ngành ?i?n. Giá tr? m?i gói quà 500 nghìn ??ng và t?ng kinh phí ?? s?a ch?a, c?i t?o h? th?ng ?i?n, thay bóng ?èn trong nhà 1 tri?u ??ng/h?.
 
Ch??ng trình “Trao ni?m tin, g?i yêu th??ng”, trao 200 ph?n quà cho các gia ?ình là h? nghèo, c?n nghèo, h? chính sách, giá tr? 300.000 ??ng/h? kèm theo tài li?u tuyên truy?n các bi?n pháp s? d?ng ?i?n ti?t ki?m, an toàn, hi?u qu?. M?i ?i?n l?c ch?n 1 tuy?n ???ng, ng? ch?a l?p h? th?ng chi?u sáng c?ng c?ng ?? th?c hi?n ch??ng trình “Th?p sáng ???ng quê”. L?p ??t h? th?ng ???ng ?i?n, bóng ?èn chi?u sáng, v?i kinh phí 8 tri?u ??ng/tuy?n ???ng và g?n bi?n tên ch??ng trình “Th?p sáng ???ng quê”.
 
?i?n l?c T? S?n s?a ch?a h? th?ng ?i?n mi?n phí cho h? nghèo.
 
Ngoài ra, m?i ?i?n l?c l?a ch?n t?i thi?u 1 TBA c?a khách hàng ?óng ti?n ??y ?? nh?t và s?m nh?t trong k? hóa ??n cu?i cùng c?a tháng 11-2017 ?? v? sinh c?ng nghi?p mi?n phí và g?i tin nh?n SMS/Email tri an ??n t?t c? khách hàng có s? ?i?n tho?i/Email trên ch??ng trình nh?n tin/CMIS. T? ch?c h?i ngh? khách hàng nh?m ?ánh giá k?t qu? s?n xu?t kinh doanh n?m 2017, c?ng tác cung ?ng ?i?n ??m b?o l??i ?i?n v?n hành an toàn, ?n ??nh ?áp ?ng nhu c?u s?n xu?t, sinh ho?t và nh?ng n? l?c c?a PC B?c Ninh trong vi?c c?i t?o, ??u t? xay d?ng l??i ?i?n ?áp ?ng phát tri?n ph? t?i. L?a ch?n 8 khách hàng s? d?ng ?i?n l?n ?? l?nh ??o C?ng ty tr?c ti?p g?p g?, ti?p xúc nh?m ghi nh?n y ki?n góp y, hoàn thi?n c?ng tác d?ch v? ch?m sóc khách hàng.
 
V?i ph??ng cham khách hàng “D? ti?p c?n - D? tham gia - D? giám sát”, các d?ch v? ?i?n c?a PC B?c Ninh ??u ???c th?c hi?n ??ng b?, th?ng nh?t t?i t?t c? ??n v?. Bên c?nh ?ó, các th? t?c, trình t? ???c niêm y?t c?ng khai, minh b?ch trên các website c?a C?ng ty và các phòng giao d?ch ?? khách hàng có th? d? dàng tra c?u th?ng tin, s? d?ng d?ch v?. S? chuy?n bi?n l?n nh?t trong c?ng tác d?ch v? khách hàng là s? l??ng các kênh t??ng tác v?i doanh nghi?p. N?u nh? tr??c ?ay, khách hàng ph?i tr?c ti?p ??n nh?ng ?i?m c? ??nh ?? ti?n hành th? t?c thì hi?n nay vi?c c?p ?i?n m?i ???c th?c hi?n trên h? th?ng ?i?n t?, v?i nh?ng ??i m?i c?n b?n nh?: Ti?p nh?n tr?c tuy?n th?ng tin c?p ?i?n m?i c?a khách hàng th?ng qua trang m?ng c?a T?ng C?ng ty, trang m?ng ch?m sóc khách hàng (CSKH), ?ng d?ng CSKH trên ?i?n tho?i th?ng minh, g?i ?i?n t?i Trung tam CSKH ho?c ??n tr?c ti?p các phòng giao d?ch khách hàng c?a PC B?c Ninh.

TAGS:
Tác gi?: icon.com.vn ; xu?t b?n: 22/12/2017 10:26
H? tên c?a b?n
??a ch? Email
Tiêu ??
N?i dung
M? xác nh?n
G?i nh?n xét
  • ?nh t?t EPTC 2014

  • V? ??p ng??i làm ?i?n qua ?ng kính nhi?p ?nh

  • ?nh T?ng k?t 2014

  • ?nh t?t EPTC 2017

  • ?nh t?t EPTC 2014

  • V? ??p ng??i làm ?i?n qua ?ng kính nhi?p ?nh

  • ?nh T?ng k?t 2014

  • Xổ số kiến ​​thiết Tp.?nh t?t EPTC 2017