Tin ngành ?i?n

Nh?ng cách ti?t ki?m ?i?n hi?u qu? trong mùa hè khi giá ?i?n t?ng

Giá ?i?n trung bình ?? ???c ?i?u ch?nh t?ng thêm 8,36%. Do v?y, trong nh?ng ngày hè nóng b?c, c?n có nh?ng cách s? d?ng ?i?n ?úng cách và ti?t ki?m ti?n ?i?n hi?u qu?.Xổ số kiến ​​thiết Tp.

Theo tính toán c?a B? C?ng Th??ng, ti?n ?i?n ph?i tr? thêm c?a m?i h? gia ?ình sau khi giá ?i?n t?ng là 7.000 - 77.200 ??ng/tháng n?u s? d?ng d??i 400 s? ?i?n (kWh). Tuy nhiên, vào mùa n?ng nóng, do s? d?ng ?i?u hòa liên t?c, l??ng ?i?n n?ng tiêu th? s? t?ng trung bình kho?ng 50%.

D??i ?ay là nh?ng "m?o" s? d?ng ?? ti?t ki?m ti?n ?i?n h?n cho gia ?ình b?n.

 

 

 

Xổ số kiến ​​thiết Tp.

TAGS:
Tác gi?: EVN ; xu?t b?n: 25/04/2019 04:09
H? tên c?a b?n
??a ch? Email
Tiêu ??
N?i dung
M? xác nh?n
G?i nh?n xét
  • Xổ số kiến ​​thiết Tp.?nh t?t EPTC 2014

  • V? ??p ng??i làm ?i?n qua ?ng kính nhi?p ?nh

  • Xổ số kiến ​​thiết Tp.?nh T?ng k?t 2014

  • Xổ số kiến ​​thiết Tp.?nh t?t EPTC 2017

  • ?nh t?t EPTC 2014

  • Xổ số kiến ​​thiết Tp.V? ??p ng??i làm ?i?n qua ?ng kính nhi?p ?nh

  • ?nh T?ng k?t 2014

  • ?nh t?t EPTC 2017