Tin th? tr??ng ?i?n

Nguyên nhan hóa ??n ti?n ?i?n t?ng cao

Xoay quanh v?n ?? hóa ??n ?i?n tháng 4 c?a nhi?u khách hàng t?ng cao, ?ng ?inh Quang Tri - Phó T?ng giám ??c EVN ?? làm r? các nguyên nhan và ??a ra m?t s? khuy?n ngh? ?? khách hàng có th? gi?m ???c chi phí ti?n ?i?n hàng tháng.

PV: Th?a ?ng, nhi?u khách hàng ph?n ánh hóa ??n ti?n ?i?n tháng 4 c?a h? t?ng lên nhi?u so v?i tháng tr??c. Xin ?ng gi?i thích các nguyên nhan?

?ng ?inh Quang Tri: Trong tháng 4, n?ng nóng xu?t hi?n ? c? mi?n Nam và mi?n B?c, do v?y nhu c?u s? d?ng ?i?n c?a khách hàng cho máy ?i?u hòa và các thi?t b? làm l?nh t?ng cao. ??ng th?i, s? ngày s? d?ng ?i?n trong các k? hóa ??n tháng 4 (31 ngày) nhi?u h?n so v?i k? hóa ??n tháng 3 (ch? có 28 ngày). S? ngày t?ng thêm này làm cho l??ng ?i?n s? d?ng c?a tháng 4 t?ng thêm 10,71% so v?i tháng tr??c.

?ay là 2 nguyên nhan ch? ch?t nh?t khi?n , kéo theo chi phí ti?n ?i?n c?ng t?ng v?t.

Th?ng kê v? hoá ??n ti?n ?i?n c?a các h? gia ?ình t?i Hà N?i và TP.HCM cho th?y, tính ??n ngày 26/4/2019, có trên 57% trong t?ng s? khách hàng t?i Hà N?i có m?c s? d?ng ?i?n tháng 4 t?ng trên 30% so v?i tháng 3. T? l? khách hàng này t?i TP H? Chí Minh là trên 47%.

Bên c?nh ?ó là tác ??ng c?a vi?c ?i?u ch?nh giá bán ?i?n ???c B? C?ng Th??ng c?ng b? vào ngày 20/3/2019 theo Quy?t ??nh 648/Q?-BCT. M?c ?? t?ng giá bình quan c?a t?t c? các nhóm khách hàng là 8,36%, riêng v?i nhóm khách hàng s? d?ng ?i?n sinh ho?t, m?c t?ng ti?n ?i?n t? 8,35% - 8,38% tu? theo m?c ?? s? d?ng ?i?n trong tháng c?a m?i khách hàng.

PV: Nhi?u khách hàng cho r?ng giá bán ?i?n bình quan t?ng 8,36%, nh?ng hóa ??n ?i?n l?i t?ng t?i 30 - 50% so v?i tháng tr??c. Y ki?n c?a ?ng nh? th? nào?

?ng ?inh Quang Tri: S? ti?n ?i?n ph?i tr? s? t?ng thêm bình quan h?n 8,3%, n?u l??ng ?i?n c?a khách hàng s? d?ng ?úng b?ng v?i l??ng tiêu th? tháng tr??c ?ó.

Xổ số kiến ​​thiết Tp.Nh?ng nh? t?i ?? nói ? trên, trong tháng 4, nhu c?u s? d?ng ?i?n c?a ng??i dan t?ng v?t. Trên 57% khách hàng ? Hà N?i và trên 47% khách hàng ? TP.H? Chí Minh có s?n l??ng ?i?n tiêu th? t?ng 30% so v?i tháng 3. Do ?ó, khi nhan v?i bi?u giá ?i?n, t?t y?u hóa ??n ?i?n s? t?ng cao t??ng ?ng.

EVN r?t mong mu?n khách hàng s? d?ng ?i?n ti?t ki?m, hi?u qu? và h?p ly. Th?c t?, nhi?u ng??i th??ng  “quên” t?t các thi?t b? ?i?n khi kh?ng s? d?ng, b?t ?i?u hòa ? m?c 18- 20 ?? C khi n?ng nóng thay vì ch? b?t ?i?u hòa ? m?c 28 ?? và s? d?ng thêm qu?t,…

Xổ số kiến ​​thiết Tp.Chúng t?i khuy?n ngh? khách hàng ki?m tra l?i l??ng ?i?n th?c t? ?? s? d?ng. ??ng th?i, n?u khách hàng có th?c m?c v? ti?n ?i?n, có th? liên h? tr?c ti?p t?i . Chúng t?i s?n sàng ti?p nh?n 24/7 và s? gi?i quy?t yêu c?u c?a khách hàng trong vòng 24 gi?.

PV: C?ng có y ki?n cho r?ng bi?u giá ?i?n bán l? g?m 6 b?c thang v?i cách tính càng dùng nhi?u càng ph?i tr? giá cao, chính là nguyên nhan khi?n khách hàng ph?i chi tr? nhi?u ti?n ?i?n. Quan ?i?m c?a ?ng v? v?n ?? này nh? th? nào?

?ng ?inh Quang Tri: Cách ?ay h?n 1 n?m, B? C?ng Th??ng ?? ??a ra d? th?o các ph??ng án giá bán l? ?i?n và l?y y ki?n c?a nhi?u h? tiêu th? ?i?n. Cu?i cùng, bi?u giá bán l? ?i?n b?c tháng g?m 6 b?c nh? hi?n hành ???c l?a ch?n.

Xổ số kiến ​​thiết Tp.Vi?c càng s? d?ng nhi?u ?i?n càng ph?i tr? giá cao th? hi?n chính sách kinh t? c?a Chính ph?, nh?m h??ng ng??i dan ??n vi?c s? d?ng ?i?n hi?u qu?, góp ph?n b?o v? tài nguyên (than, khí,…) và phù h?p v?i b?i c?nh ??t n??c ?ang ??i di?n tình tr?ng thi?u ?i?n.

Xổ số kiến ​​thiết Tp.??ng th?i, vi?c duy trì bi?u giá ?i?n v?i b?c thang ??u tiên có m?c giá th?p là nh?m b?o v?, h? tr? nh?ng ng??i có thu nh?p th?p, giúp h? có th? ti?p c?n ?i?n n?ng và s? d?ng ?i?n.

PV: ?i?u khách hàng quan tam hi?n nay là làm th? nào ?? có th? gi?m m?c chi tr? ti?n hi?n hàng tháng. EVN có khuy?n ngh? gì kh?ng, th?a ?ng?

?ng ?inh Quang Tri: Th?c t? v?a qua, r?t nhi?u h? dan, ??c bi?t t?i khu v?c TP H? Chí Minh và các t?nh Nam b? kh?ng h? ph?i chi tr? nhi?u ti?n cho hóa ??n ?i?n. Th?m chí, hóa ??n c?a nhi?u h? trong tháng 4 còn gi?m. Ly do là b?i các h? dan này ?? l?p ??t h? th?ng ?i?n m?t tr?i áp mái.

T?i cho r?ng, hi?n nay là th?i ?i?m r?t thu?n l?i ?? ng??i dan tham gia l?p ??t ?i?n m?t tr?i áp mái, nh?t là ? khu v?c nhi?u n?ng nh? t?i TP. H? Chí Minh và các t?nh mi?n Trung, mi?n Nam.

Vi?c l?p ??t h? th?ng ?i?n m?t tr?i áp mái hi?n nay r?t d? dàng, b?i th? tr??ng có nhi?u nhà cung c?p c?ng ngh? chuyên nghi?p. Còn t? phía EVN, chúng t?i c?ng h? tr? khách hàng l?p ??t c?ng t? 2 chi?u mi?n phí.

Xổ số kiến ​​thiết Tp.Có r?t nhi?u l?i ích cho khách hàng khi l?p ??t ?i?n m?t tr?i áp mái. ??u tiên, ?i?n s?n xu?t t? h? th?ng này s? cung c?p ngay cho chính h? ?ó s? d?ng. Nh? v?y, h? kh?ng c?n ph?i mua ?i?n c?a EVN ? nh?ng b?c thang giá cao (vì l??ng ?i?n c?n mua t? EVN gi?m xu?ng - PV), qua ?ó giúp hóa ??n ti?n ?i?n gi?m r? r?t.

Càng nh?ng h? s? d?ng nhi?u ?i?n n?ng thì vi?c s? d?ng h? th?ng ?i?n m?t tr?i càng hi?u qu?. Bên c?nh ?ó, vi?c l?p ??t ?i?n m?t tr?i áp mái còn làm mát mái nhà, qua ?ó giúp ?i?u hòa v?n hành trong nhà b?t tiêu t?n ?i?n.

EVN ?ang báo cáo Chính ph? ch??ng trình khuy?n khích ng??i dan l?p ??t ?i?n m?t tr?i áp mái. ??ng th?i, chúng t?i c?ng ?ang làm vi?c v?i các t? ch?c nh? World Bank, ADB,... ?? tìm ki?m các c? ch? tài chính h? tr? ng??i dan l?p ??t ?i?n m?t tr?i. ?ay là gi?i pháp quan tr?ng ?? phát tri?n ngu?n n?ng l??ng tái t?o, t?ng ngu?n cung ?i?n, góp ph?n gi?m phát th?i, ??ng th?i thi?t th?c giúp ng??i dan gi?m chi phí ti?n ?i?n hàng tháng.

PV: Xin tran tr?ng c?m ?n ?ng!

Xổ số kiến ​​thiết Tp.

TAGS:
Tác gi?: EVN ; xu?t b?n: 04/05/2019 10:02
H? tên c?a b?n
??a ch? Email
Tiêu ??
N?i dung
M? xác nh?n
G?i nh?n xét
  • Xổ số kiến ​​thiết Tp.?nh t?t EPTC 2014

  • V? ??p ng??i làm ?i?n qua ?ng kính nhi?p ?nh

  • Xổ số kiến ​​thiết Tp.?nh T?ng k?t 2014

  • Xổ số kiến ​​thiết Tp.?nh t?t EPTC 2017

  • Xổ số kiến ​​thiết Tp.?nh t?t EPTC 2014

  • V? ??p ng??i làm ?i?n qua ?ng kính nhi?p ?nh

  • Xổ số kiến ​​thiết Tp.?nh T?ng k?t 2014

  • ?nh t?t EPTC 2017