Tin ngành ?i?n

“Nang cao ?? tin c?y, ??m b?o an ninh n?ng l??ng h? th?ng ?i?n Vi?t Nam”

?ó là ch? ?? c?a H?i ngh? Khoa h?c và C?ng ngh? ?i?n l?c toàn qu?c n?m 2017 do T?p ?oàn ?i?n l?c Vi?t Nam (EVN) và H?i ?i?n l?c Vi?t Nam ph?i h?p t? ch?c. H?i ngh? khai m?c sáng nay (15/11), t?i Hà N?i.Xổ số kiến ​​thiết Tp.

?ng Ng? S?n H?i - Phó T?ng giám ??c EVN phát bi?u khai m?c H?i ngh? - ?nh: Ng?c Tu?n

Theo ?ng Ng? S?n H?i - Phó T?ng giám ??c EVN, H?i ngh? l?n này nh?m m?c tiêu ph? bi?n các c?ng trình nghiên c?u, báo cáo khoa h?c c?a các cá nhan, t? ch?c giáo d?c, khoa h?c và các ??n v? tham gia vào ho?t ??ng ?i?n l?c trên toàn qu?c, trong ?ó có EVN. 

N?m 2017 c?ng ???c EVN l?a ch?n là n?m “??y m?nh khoa h?c c?ng ngh?”. ?i?u này m?t l?n n?a kh?ng ??nh m?c tiêu c?a EVN v? vi?c nghiên c?u, ?ng d?ng và phát tri?n m?nh m? khoa h?c c?ng ngh? (KHCN) vào m?i l?nh v?c ho?t ??ng c?a T?p ?oàn, quy?t li?t tri?n khai có hi?u qu? các d? án ngu?n, ??m b?o can ??i cung c?u gi?a các vùng mi?n, nang cao ?? tin c?y v?n hành toàn h? th?ng, nang cao hi?u qu? s?n xu?t kinh doanh g?n v?i b?o v? m?i tr??ng, ch?ng bi?n ??i khí h?u - ?ng Ng? S?n H?i cho bi?t. 

Xổ số kiến ​​thiết Tp.M?t s? ?i?n hình v? ?ng d?ng KHCN c?a EVN trong nh?ng n?m qua có th? k? ??n nh?: ??p th?y ?i?n bê t?ng ??m l?n, c?ng ngh? x? ly m?i tr??ng hi?n ??i trong các nhà máy nhi?t ?i?n than, n?ng l??ng gió, ?i?n m?t tr?i trong l?nh v?c ngu?n ?i?n; các ?ng d?ng day d?n siêu nhi?t, máy bi?n áp hao t?n th?p, tr?m GIS, c?ng ngh? s?a ch?a hotline kh?ng c?n c?t ?i?n trong truy?n t?i ?i?n; phát tri?n h? th?ng ph?n m?m dùng chung áp d?ng trong toàn T?p ?oàn, h? th?ng c?ng ngh? th?ng tin ph?c v? v?n hành th? tr??ng ?i?n theo các c?p ??, h? th?ng thu th?p d? li?u, ??c ch? s? c?ng t? t? xa trong qu?n ly ?i?u hành s?n xu?t kinh doanh;...

??c bi?t, n?m 2017, EVN ?? phát tri?n các trung tam ?i?u khi?n xa và tr?m bi?n áp kh?ng ng??i tr?c. T?p ?oàn ??t m?c tiêu ??n n?m 2020, 100% TBA 110 kV và 60% TBA 220 kV s? v?n hành theo ch? ?? kh?ng ng??i tr?c.

H?i ngh? KHCN ?i?n l?c do EVN ph?i h?p v?i H?i ?i?n l?c t? ch?c 2 n?m 1 l?n, b?t ??u t? n?m 2013 - ?nh: Ng?c Tu?n

Theo Quy ho?ch ?i?n VII ?i?u ch?nh, d? báo nhu c?u s? d?ng ?i?n c?a Vi?t Nam trong nh?ng n?m t?i s? t?ng tr??ng ? m?c trên 10%. V?n ??u t? vào h? th?ng ?i?n ?? ?áp ?ng nhu c?u ph? t?i này ??c kho?ng 7,9 t? USD/n?m.

“V?i quy m? h? th?ng ngu?n và l??i ?i?n ngày càng l?n, vi?c ??m b?o cung c?p ?i?n v?i ch?t l??ng ngày càng cao s? là m?t thách th?c r?t l?n ??i v?i ngành ?i?n Vi?t Nam và c?n có nh?ng gi?i pháp phù h?p. Do v?y, t?i H?i ngh? này, EVN mong mu?n ???c chia s? kinh nghi?m, giao l?u, h?p tác v?i các ??n v?, t? ch?c, cá nhan ?? thúc ??y m?nh m? h?n n?a các ho?t ??ng KHCN cho ngành ?i?n trên toàn qu?c", ?ng Ng? S?n H?i cho hay.

Xổ số kiến ​​thiết Tp.T?i phiên toàn th? sáng 15/11, các ??i bi?u ?? nghe báo cáo và th?o lu?n các ch? ??: Gi?i pháp xay d?ng h? th?ng ?i?n truy?n t?i linh ho?t; nghiên c?u v? vi?c xay d?ng h? th?ng giám sát di?n r?ng cho h? th?ng ?i?n Vi?t Nam; k?t n?i ?i?n m?t tr?i vào l??i ?i?n;…

Xổ số kiến ​​thiết Tp.Chi?u 15/11 và sáng 16/6, H?i ngh? s? ti?p t?c nghe các báo cáo, nghiên c?u theo các phan ban: Ngu?n ?i?n, phan ph?i, truy?n t?i, s? d?ng ?i?n.

Xổ số kiến ​​thiết Tp.

TAGS:
Tác gi?: www.evn.com.vn ; xu?t b?n: 16/11/2017 02:04
H? tên c?a b?n
??a ch? Email
Tiêu ??
N?i dung
M? xác nh?n
G?i nh?n xét
  • Xổ số kiến ​​thiết Tp.?nh t?t EPTC 2014

  • V? ??p ng??i làm ?i?n qua ?ng kính nhi?p ?nh

  • ?nh T?ng k?t 2014

  • Xổ số kiến ​​thiết Tp.?nh t?t EPTC 2017

  • Xổ số kiến ​​thiết Tp.?nh t?t EPTC 2014

  • Xổ số kiến ​​thiết Tp.V? ??p ng??i làm ?i?n qua ?ng kính nhi?p ?nh

  • Xổ số kiến ​​thiết Tp.?nh T?ng k?t 2014

  • ?nh t?t EPTC 2017