Tin th? tr??ng ?i?n

M?c s? d?ng ?i?n c?a khách hàng t?ng cao trong tháng 4

?i?n n?ng tiêu th? bình quan ngày trong tháng 4/2019 t?ng kho?ng 16% so v?i tháng 3, ghi nh?n t?i Hà N?i và TP H? Chí Minh. S?n l??ng ?i?n tiêu th? t?ng cao do n?ng nóng kéo dài, k?t h?p v?i y?u t? giá bán ?i?n bình quan ?? ???c Nhà n??c ?i?u ch?nh t?ng, là nh?ng nguyên nhan làm hóa ??n ti?n ?i?n tháng 4 cao h?n so v?i k? tr??c ?ó.

Tính t? th?i ?i?m th?c hi?n ?i?u ch?nh t?ng giá ?i?n (20/3/2019), ??n ngày 26/4/2019, T?p ?oàn ?i?n l?c Vi?t Nam ?? ti?p nh?n trên 13.000 y ki?n c?a khách hàng v? hoá ??n ti?n ?i?n. Các th?c m?c, yêu c?u này ??u ???c ngành ?i?n t? ch?c ki?m tra, xác minh và gi?i quy?t k?p th?i. Các khách hàng ??u hài lòng v?i k?t qu? gi?i quy?t c?a ngành ?i?n.

Trong ?ó, nhu c?u s? d?ng ?i?n cho các thi?t b? gi?i nhi?t, hút ?m, ??c bi?t là thi?t b? làm l?nh t?ng cao, là m?t trong các nguyên nhan làm s?n l??ng ?i?n tiêu th? c?a khách hàng cao h?n tháng tr??c.

Theo quy lu?t th?i ti?t, t? cu?i tháng 3, t?i khu v?c mi?n Nam, Tay Nguyên b?t ??u b??c vào giai ?o?n n?ng nóng, nhi?t ?? nhi?u th?i ?i?m lên h?n 37 ?? C. T?i mi?n B?c, ??c bi?t là Hà N?i, b?t ??u b??c vào giai ?o?n chuy?n mùa, th?i ti?t n?m v?i ?? ?m cao và có ngày n?ng nóng lên ??n 37°C.

Ghi nh?n t?i Hà N?i, m?c tiêu th? ?i?n t?ng t? 47 tri?u kWh/ngày (cu?i tháng 3/2019) lên ??n g?n 58 tri?u kWh/ngày (??u tháng 4/2019). Trong ?ó, ngày 20/4 ??t m?c cao nh?t k? t? ??u n?m v?i 63,4 tri?u kWh. ?i?n n?ng tiêu th? bình quan ngày c?a tháng 4/2019 t?i Hà N?i t?ng 16,17% so v?i tháng 3/2019.

Còn t?i TP H? Chí Minh, s?n l??ng tiêu th? t? 71 tri?u kWh/ngày (cu?i tháng 3/2019) lên ??n trên 83 tri?u kWh/ngày (??u tháng 4/2019). S?n l??ng trong ngày cao nh?t là 90,04 tri?u kWh (ngày 24/4). ?i?n n?ng tiêu th? bình quan ngày c?a tháng 4/2019 t?i TP H? Chí Minh t?ng 15,53% so v?i tháng 3/2019.

EVN lu?n lu?n khuy?n khích khách hàng s? d?ng ?i?n ti?t ki?m, hi?u qu? trong sinh ho?t c?ng nh? s?n xu?t - kinh doanh

Bên c?nh ?ó, s? ngày s? d?ng ?i?n trong k? hóa ??n tháng 4 là 31 ngày, nhi?u h?n so v?i k? hóa ??n tháng 3 (ch? có 28 ngày). Do s? ngày s? d?ng ?i?n theo phiên ghi ch? s? t?ng 3 ngày làm t?ng l??ng ?i?n n?ng tiêu th? lên 10,71%.

Xổ số kiến ​​thiết Tp.N?u kh?ng có y?u t? ?i?u ch?nh giá bán ?i?n cu?i tháng 3/2019, thì 2 y?u t? trên v?n làm t?ng m?c tiêu th? ?i?n trong tháng lên g?n 27%. ?ay là 2 nguyên nhan c? b?n d?n ??n hóa ??n ti?n ?i?n tháng 4 t?ng lên ?áng k?, n?u khách hàng càng s? d?ng nhi?u ?i?n thì m?c t?ng ti?n ?i?n càng l?n.

Th?ng kê v? hoá ??n ti?n ?i?n c?a các h? gia ?ình t?i Hà N?i và TP.HCM cho th?y, tính ??n ngày 26/4/2019, có trên 57% trong t?ng s? khách hàng t?i Hà N?i có m?c s? d?ng ?i?n tháng 4 t?ng trên 30% so v?i tháng 3. T? l? khách hàng này t?i TP H? Chí Minh là trên 47%.

Theo Trung tam D? báo khí t??ng th?y v?n qu?c gia, do tác ??ng c?a ElNino, n?n nhi?t ?? trung bình các tháng mùa hè n?m nay có xu h??ng cao h?n trung bình nhi?u n?m t? kho?ng 0,5 - 1 ?? C. Trong các ??t n?ng nóng, nhi?t ?? có th? lên t?i 39 - 42 ?? C. Các ??t n?ng nóng c?ng s? ti?p t?c kéo dài trong tháng 5, tháng 6.

Xổ số kiến ​​thiết Tp.Do ?ó, EVN khuy?n ngh? khách hàng s? d?ng ?i?n ti?t ki?m, hi?u qu? nh?m ti?t ki?m chi phí ?i?n cho gia ?ình, ??ng th?i góp ph?n gi?m áp l?c cung c?p ?i?n cho toàn h? th?ng. Khách hàng nên t?t b?t các thi?t b? ?i?n kh?ng c?n thi?t, s? d?ng ?? ?i?n h?p ly và áp d?ng nh?ng gi?i pháp ti?t ki?m ?i?n tri?t ?? trong sinh ho?t c?ng nh? trong s?n xu?t, kinh doanh.

Chi ti?t tính toán ti?n ?i?n (g?m c? thu? GTGT) mà khách hàng ph?i tr? trong tháng ?ng v?i các m?c tiêu th? ?i?n t? 100 kWh – 1.000 kWh

M?c ?i?n

tiêu th?

trong tháng

Ti?n ?i?n + Thu? GTGT

tr? theo giá c?

Q? 4495 (?)

Ti?n ?i?n + Thu? GTGT

tr? theo giá m?i

Q? 648 (?)

Chênh l?ch (?) T? l? t?ng (%)

(1)

(2)

(3)

(4) = (3) – (2)

(5) = (4)/(2)

100 kWh

173.195

187.660

14.465

8,35

 200 kWh

377.575

409.200

31.625

8,38

300 kWh

634.975

688.160

53.185

8,38

400 kWh

922.625

999.900

77.275

8,38

500 kWh

1.219.735

1.321.870

102.135

8,37

600 kWh

1.516.845

1.643.840

126.995

8,37

700 kWh

1.813.955

1.965.810

151.855

8,37

800 kWh

2.111.065

2.287.780

176.715

8,37

900 kWh

2.408.175

2.609.750

201.575

8,37

1000 kWh

2.705.285

2.931.750

226.435

8,37

 

TAGS:
Tác gi?: EVN ; xu?t b?n: 07/05/2019 09:19
H? tên c?a b?n
??a ch? Email
Tiêu ??
N?i dung
M? xác nh?n
G?i nh?n xét
  • ?nh t?t EPTC 2014

  • V? ??p ng??i làm ?i?n qua ?ng kính nhi?p ?nh

  • ?nh T?ng k?t 2014

  • ?nh t?t EPTC 2017

  • ?nh t?t EPTC 2014

  • V? ??p ng??i làm ?i?n qua ?ng kính nhi?p ?nh

  • ?nh T?ng k?t 2014

  • Xổ số kiến ​​thiết Tp.?nh t?t EPTC 2017