Tin ngành ?i?n

Macquarie ?? ngh? h?p tác v?i EVN ?? phát tri?n d? án ?i?n gió t?i Vi?t Nam

?ay là n?i dung chính c?a bu?i làm vi?c gi?a T?ng giám ??c EVN Tr?n ?ình Nhan và ?ng John Walker - Giám ??c ?i?u hành c?p cao C?ng ty Macquarie Capital Chau á, thu?c T?p ?oàn Macquarie (úc), ngày 25/3, t?i Hà N?i.

Cùng tham d? bu?i làm vi?c còn có ?ng Craig Chittick - ??i s? úc t?i Vi?t Nam.

T?i bu?i làm vi?c c?p cao ??u tiên gi?a EVN và Macquarie Capital, ?ng John Walker th? hi?n k? v?ng ?ay s? là ti?n ?? quan tr?ng cho s? phát tri?n m?i quan h? h?p tác song ph??ng trong th?i gian t?i.

Macquarie Capital ?? nghiên c?u k? l??ng, ?ánh giá cao ti?m n?ng n?ng l??ng gió và mu?n ??u t? phát tri?n d? án ?i?n gió ngoài kh?i t?i Vi?t Nam. Macquarie Capital kh?ng ??nh mu?n ??u t? lau dài và mong mu?n nh?n ???c s? ?ng h?, ??ng hành c?a EVN trên ch?ng ???ng này.

?oàn c?ng tác c?a C?ng ty Macquarie Capital Chau á và ??i s? quán úc t?i Vi?t Nam t?i làm vi?c t?i EVN

?ng John Walker nh?n m?nh, Macquarie Capital s? kh?ng ch? ??u t? d? án ??n thu?n, mà mu?n th? vai trò là nhà ??u t? phát tri?n t?i Vi?t Nam. Macquarie Capital mong mu?n h?p tác cùng EVN ?? xay d?ng h? sinh thái ?i?n gió, bao g?m v?n ??ng chính sách, làm r? b?c tranh tài chính v? hi?u qu? ??u t? ?i?n gió, chuy?n giao c?ng ngh?, ??m b?o các h? th?ng ?i?n gió n?i l??i ?n ??nh, hi?u qu?…

Xổ số kiến ​​thiết Tp.V? phía EVN, T?ng giám ??c EVN Tr?n ?ình Nhan kh?ng ??nh T?p ?oàn r?t hoan nghênh và ?ng h? k? ho?ch ??u t? phát tri?n ?i?n gió c?a Macquarie Capital. Hi?n nay, Vi?t Nam c?ng ?ang khuy?n khích phát tri?n ngu?n n?ng l??ng tái t?o nh?m ?áp ?ng  ?? nhu c?u ?i?n cho phát tri?n kinh t? - x? h?i.

T?ng giám ??c EVN Tr?n ?ình Nhan c?ng l?u y, ?? ??m b?o thu?n l?i gi?i t?a c?ng su?t cho d? án sau này, Macquarie Capital c?n can nh?c l?a ch?n v? trí xay d?ng nhà máy ?i?n gió, tránh các ??a ph??ng ?? t?p trung nhi?u d? án n?ng l??ng tái t?o. EVN s?n sàng ph?i h?p, h? tr? trong quá trình tri?n khai xay d?ng và v?n hành d? án ?i?n gió m?t cách hi?u qu? nh?t.

Xổ số kiến ​​thiết Tp.Trong th?i gian qua, T?p ?oàn Macquarie ?? ??u t? h?n 500 tri?u ??-la vào các d? án ?i?n gió ngoài kh?i trên toàn c?u. T?i khu v?c chau á, Macquarie Capital ?? có kinh nghi?m trong vi?c xay d?ng Nhà máy ?i?n gió c?ng su?t 500 MW t?i ?ài Loan (là d? án ?i?n gió ngoài kh?i ??u tiên c?a ?ài Loan).

 

 

 

Xổ số kiến ​​thiết Tp.

TAGS:
Tác gi?: EVN ; xu?t b?n: 28/03/2019 09:03
H? tên c?a b?n
??a ch? Email
Tiêu ??
N?i dung
M? xác nh?n
G?i nh?n xét
  • Xổ số kiến ​​thiết Tp.?nh t?t EPTC 2014

  • Xổ số kiến ​​thiết Tp.V? ??p ng??i làm ?i?n qua ?ng kính nhi?p ?nh

  • Xổ số kiến ​​thiết Tp.?nh T?ng k?t 2014

  • Xổ số kiến ​​thiết Tp.?nh t?t EPTC 2017

  • ?nh t?t EPTC 2014

  • Xổ số kiến ​​thiết Tp.V? ??p ng??i làm ?i?n qua ?ng kính nhi?p ?nh

  • Xổ số kiến ​​thiết Tp.?nh T?ng k?t 2014

  • Xổ số kiến ​​thiết Tp.?nh t?t EPTC 2017