Tin ngành ?i?n

H?i ngh? KH&CN ?i?n l?c toàn qu?c: Kho d? li?u h?u ích

66 báo cáo thu?c 4 l?nh v?c (phát ?i?n, phan ph?i, truy?n t?i và s? d?ng ?i?n) t?i H?i ngh? Khoa h?c và C?ng ngh? (KH&CN) ?i?n l?c toàn qu?c n?m 2017 v?a qua là kho d? li?u phong phú và ??a ra nhi?u g?i m? thi?t th?c, h?u ích cho các ??n v?, cá nhan có quan tam. ?ó là ghi nh?n c?a evn.com.vn qua y ki?n c?a m?t s? ??i bi?u tham d? H?i ngh?.

 

 

?ng Hu?nh H?u Phúc – Phó Phòng K? thu?t, C?ng ty Truy?n t?i ?i?n 4 (PTC 4):

S? áp d?ng phù h?p v?i ??c thù ??n v?

Nh?ng báo cáo trong l?nh v?c truy?n t?i ?i?n t?i H?i ngh? r?t h?u ích v?i các ??n v? truy?n t?i nh? PTC 4. Trong ?ó, cá nhan t?i r?t quan tam ??n gi?i pháp xay d?ng h? th?ng ?i?n truy?n t?i linh ho?t c?a Vi?n N?ng l??ng.

Xổ số kiến ​​thiết Tp.Th?c t?, PTC 4 hi?n c?ng ?ang t?ng b??c áp d?ng nh?ng nghiên c?u KHCN vào c?ng tác v?n hành l??i ?i?n ?? nang cao ?? tin c?y truy?n t?i, t?ng n?ng su?t lao ??ng nh?: V? sinh s? online, h? th?ng thi?t b? ??nh v? s? c?,… N?m nay, PTC 4 c?ng ?? ??a vào v?n hành 5 TBA kh?ng ng??i tr?c. D? ki?n, n?m 2018 s? có thêm 8 TBA v?n hành theo ch? ?? này.

Xổ số kiến ​​thiết Tp.H?i ngh? này là c? h?i ?? chúng t?i tham kh?o, h?c h?i và xem xét áp d?ng nh?ng kinh nghi?m th?c t?, thành t?u nghiên c?u m?t cách phù h?p v?i th?c ti?n ho?t ??ng c?a ??n v?.

 

?ng Nguy?n H?i B?ng Xổ số kiến ​​thiết Tp.- Tr??ng phòng ?i?n h?t nhan và c?ng ngh? C?ng ty CP T? v?n Xay d?ng ?i?n 2:

Nhi?u v?n ?? thi?t th?c

B?n than t?i r?t quan tam ??n l?nh v?c ?i?n m?t tr?i. V?i xu th? hi?n nay, ?i?n m?t tr?i s? s?m tr? nên ph? bi?n b?i giá thành s?n xu?t ?? r? h?n và h?a h?n s? còn ti?p t?c gi?m trong t??ng lai. Vì v?y, nh?ng báo cáo trong l?nh v?c này nh? v?n ?? ??u n?i ?i?n m?t tr?i áp mái là r?t thi?t th?c, r?t phù h?p v?i tình hình phát tri?n ?i?n m?t tr?i ? n??c ta hi?n nay.

Bên c?nh ?ó, t?i cho r?ng nh?ng th?ng tin ch? d?n c? th? trong các báo cáo ?? nêu v? vi?c nên l?a ch?n thi?t b? nào, ??t hàng ? ?au, gia c?ng, xay l?p nh? th? nào và ?ánh giá hi?u qu? th?c t? c?ng r?t h?u ích ??i v?i các ??i bi?u quan tam.

 

?ng ??ng Qu?c Vi?n - Tr??ng phòng K? thu?t, Trung tam Ch?m sóc khách hàng, T?ng c?ng ty ?i?n l?c mi?n Trung (EVNCPC):

Góp s?c phát tri?n KHCN ?i?n l?c

T?i H?i ngh? này, t?i có báo cáo v? ?? tài “??ng b? c? s? d? li?u m?t ?i?n t? h? th?ng SCADA Survalent vào ch??ng trình CRP ph?c v? c?ng tác ch?m sóc khách hàng”. Gi?i pháp này ?ang ???c EVNCPC tri?n khai t?i C?ng ty ?i?n l?c Kon Tum và cho th?y nh?ng hi?u qu? thi?t th?c ?? nang cao ch?t l??ng d?ch v? khách hàng nh?: Xác ??nh nhanh chóng các tr?m bi?n áp x?y ra s? c?; c?p nh?t chính xác, nhanh chóng th?i gian m?t ?i?n, th?i gian có ?i?n tr? l?i ?? ?i?n tho?i viên tr? l?i khách hàng. Bên c?nh ?ó, gi?i pháp này c?ng gi?m b?t thao tác nh?p li?u cho ?i?u ?? viên và nhan viên tr?c v?n hành, góp ph?n t?ng n?ng su?t lao ??ng.

EVNCPC ?ang nghiên c?u tri?n khai gi?i pháp này cho các c?ng ty ?i?n l?c thành viên c?ng s? d?ng h? th?ng SCADA Survalent. ??ng th?i, ti?p t?c nghiên c?u ??i v?i h? th?ng scada do các h?ng khác cung c?p t?i nh?ng ??n v? còn l?i. 

T?i cho r?ng H?i ngh? n?m nay có r?t nhi?u báo cáo ch?t l??ng. Mong r?ng, s? có nhi?u ?? tài ???c hi?n th?c hóa, ?ng d?ng vào s?n xu?t - kinh doanh c?a ngành ?i?n nói chung, EVNCPC nói riêng ?? ho?t ??ng c?a toàn h? th?ng ngày càng hi?n ??i và tin c?y h?n.

 

GS Tr?n Qu?c Tu?n - Giám ??c nghiên c?u Vi?n Qu?c gia v? n?ng l??ng m?t tr?i (CEA-INES), C?ng hòa Pháp: 

Doanh nghi?p và các ??n v? nghiên c?u c?n ph?i h?p ch?t ch? h?n

Xổ số kiến ​​thiết Tp.T?i cho r?ng H?i ngh? này là m?t d?p r?t b? ích ?? các chuyên gia, k? s? cùng nhau trao ??i, chia s? kinh nghi?m v? ho?t ??ng KHCN trong ngành ?i?n.

Qua các báo cáo t?i H?i ngh?, t?i th?y r?t vui m?ng nh?n th?y ngành ?i?n Vi?t Nam ?? và ?ang ?ng d?ng nhi?u c?ng ngh? tiên ti?n trong m?i khau, m?i l?nh v?c nh?: H? th?ng ?i?u khi?n xa, h? th?ng SCADA, l??i ?i?n th?ng minh,…

Qua H?i ngh?, t?i c?ng nh?n th?y nhi?u ?? tài có tính th?c ti?n cao. Vì v?y, ?? ho?t ??ng KHCN ngành ?i?n l?c phát tri?n h?n trong th?i gian t?i, các doanh nghi?p ho?t ??ng trong l?nh v?c ?i?n l?c c?n ph?i h?p ch?t ch? h?n v?i các tr??ng ??i h?c, các vi?n nghiên c?u, trung tam nghiên c?u ?? phát tri?n và ??a các ?? tài, sáng ki?n này s?m ?ng d?ng vào th?c ti?n.

TAGS:
Tác gi?: www.evn.com.vn ; xu?t b?n: 20/11/2017 04:18
H? tên c?a b?n
??a ch? Email
Tiêu ??
N?i dung
M? xác nh?n
G?i nh?n xét
  • ?nh t?t EPTC 2014

  • V? ??p ng??i làm ?i?n qua ?ng kính nhi?p ?nh

  • ?nh T?ng k?t 2014

  • Xổ số kiến ​​thiết Tp.?nh t?t EPTC 2017

  • Xổ số kiến ​​thiết Tp.?nh t?t EPTC 2014

  • V? ??p ng??i làm ?i?n qua ?ng kính nhi?p ?nh

  • Xổ số kiến ​​thiết Tp.?nh T?ng k?t 2014

  • Xổ số kiến ​​thiết Tp.?nh t?t EPTC 2017