Tin ngành ?i?n

Giá ?i?n c?a Vi?t Nam thu?c Top r? nh?t th? gi?i

Giá ?i?n bình quan c?a các n??c trên th? gi?i n?m 2018 là 0,14 USD/kWh, trong khi t?i Vi?t Nam ch? b?ng m?t n?a (t?c 0,07 USD/kWh).Xổ số kiến ​​thiết Tp.

Trong s? 93 n??c ???c th?ng kê, n?u tính t? th?p ??n cao thì Vi?t Nam ??ng th? 21 - t?c là giá ?i?n c?a Vi?t Nam ch? cao h?n 20 n??c, nh?ng th?p h?n t?i 73 n??c khác.

Xổ số kiến ​​thiết Tp.Theo ?ó, giá ?i?n c?a Vi?t Nam cao h?n Burma, Egypt - hai n??c có giá ?i?n th?p nh?t v?i 0.02 USD/kWh. Các n??c có giá ?i?n th?p ti?p theo là Iran, Iraq, Kuwait, Qatar, Malaysia, Ukraine, Algeria, Uzbekistan…t? 0,03 USD - 0,06 USD/kWh. ?ay là các n??c có ngu?n tài nguyên d?u m?, khí ??t r?t l?n, khi?n giá ?i?n th?p h?n m?t b?ng chung.

Xổ số kiến ​​thiết Tp.M?t s? n??c/khu v?c trong khu v?c có giá ?i?n cao h?n Vi?t Nam nh?: Singapore (0,16 USD/kWh), Japan (0,26 USD/kWh), Philippines (0,19 USD/kWh), Hong Kong (0,14 USD/kWh), Hàn Qu?c (0,11 USD/kWh), Indonesia (0, 11 USD/kWh), Thái Lan (0,11 USD/kWh), Trung Qu?c - ?n ?? là 0,08 USD/kWh. Ngay c? so v?i Lào, Campuchia, giá ?i?n c?a Vi?t Nam c?ng ch? b?ng 81,7% và 73,5%. 

Th?ng kê Global Petrol Prices cho th?y, m?t s? n??c có giá ?i?n r?t cao, ch?ng h?n nh? ??c là 0,33 USD/kWh - cao g?p 4,7 l?n giá ?i?n Vi?t Nam, Australia là 0,26 USD/kWh g?p 3,7 l?n, Tay Ban Nha ? m?c 0,25 USD/kWh g?p 3,5 l?n, Italia là 0,23 USD/kWh g?p 3,2 l?n. N??c có giá ?i?n cao nh?t là Denmark v?i 0,34 USD/kWh, g?p g?n 5 l?n so v?i giá ?i?n c?a Vi?t Nam. 

Tr??c ?ó, trong cu?c h?p ngày 5/3, Th? tr??ng B? C?ng Th??ng Hoàng Qu?c V??ng cho bi?t, B? C?ng Th??ng ?? có ph??ng án t?ng giá bán l? ?i?n 8,36%. Th?i gian t?ng giá là trong n?a cu?i tháng 3/2019. Theo tính toán, vi?c t?ng giá bán l? này có th? ??a giá bán l? ?i?n bình quan lên 1.864 ??ng/kWh (t??ng ?ng 0,08 USD/kWh).

Xổ số kiến ​​thiết Tp.?ng Nguy?n Anh Tu?n, C?c tr??ng C?c ?i?u ti?t ?i?n l?c (B? C?ng Th??ng) cho bi?t, B? C?ng Th??ng th?ng kê giá ?i?n 25 n??c trên th? gi?i n?m 2018 bao g?m c? các n??c phát tri?n và ?ang phát tri?n, trong ?ó có các n??c trong khu v?c nh? Lào, Philippines, Indonesia, Campuchia, Trung Qu?c, ?n ?? thì giá ?i?n c?a Vi?t Nam n?m 2018 ?ang ? m?c 0,074 USD/kWh, th?p nh?t trong s? các n??c ???c th?ng kê.

"So sánh giá ?i?n n?m 2018 c?a Vi?t Nam so v?i các n??c trong khu v?c ???c th?ng kê cho th?y, giá ?i?n c?a Vi?t Nam ??t 91,9% so v?i giá ?i?n c?a Trung Qu?c, ?n ??; 81,7% so v?i giá ?i?n c?a Lào; 73,5% so v?i giá ?i?n c?a Indonesia; 50,4% so v?i giá ?i?n c?a Philippine và 38,7% so v?i giá ?i?n c?a Campuchia. N?u giá ?i?n l?n này ???c ?i?u ch?nh t?ng ? m?c 8,36% so v?i giá ?i?n bình quan hi?n hành thì giá ?i?n c?a Vi?t Nam s? ? m?c 0,08 USD/kWh, t??ng ???ng so v?i các n??c nh? Trung Qu?c, ?n ??”, ?ng Tu?n cho hay. 

?? giá ?i?n ti?m c?n th? tr??ng 

Bàn v? cau chuy?n giá ?i?n Vi?t Nam ? ?au trên b?n ?? th? gi?i, ?ng Franz Gerner, Tr??ng nhóm N?ng l??ng, World Bank Vi?t Nam cho r?ng, m?c giá bình quan 1.720 ??ng/kWh hi?n nay th?p h?n m?c giá mà T?p ?oàn ?i?n l?c Vi?t Nam (EVN) ph?i b? ra ?? mua ?i?n t? các ngu?n trong t??ng lai, k? c? n?ng l??ng tái t?o và nhi?t ?i?n. Nhu c?u ??u t? s?n xu?t ?i?n t?ng nhanh nh?m ?áp ?ng t?c ?? t?ng c?u v? ?i?n. Mu?n th?a m?n nhu c?u ?ó thì giá ?i?n ph?i lên t?i m?c 0,143 USD/kWh vào n?m 2021.

Xổ số kiến ​​thiết Tp.M?i n??c ??u có ti?m n?ng v? n?ng l??ng và giá thành s?n xu?t ?i?n khác nhau. Trong tr??ng h?p Vi?t Nam, l??ng ?i?n có th? s?n xu?t t? các ngu?n r? ti?n nh? th?y ?i?n, than, khí ?? b? khai thác t?i h?n. T?t c? s?n l??ng ?i?n s?n xu?t m?i t? than nh?p kh?u và tr? l??ng khí trong n??c ??u s? có giá thành cao h?n.

Xổ số kiến ​​thiết Tp."Giá ?i?n sinh ho?t, giá ?i?n kinh doanh và giá ?i?n c?ng nghi?p bán ra t?i Vi?t Nam hi?n nay t??ng ??i th?p so v?i các n??c có cùng trình ?? phát tri?n (GDP/ng??i) trong khu v?c và trên th? gi?i. Ch?ng h?n, giá ?i?n t?i Campuchia, Lào, Philippines l?n l??t là 0,19 USD/kWh, 0,09 USD/kWh, 0,19 USD/kWh...”, ?ng Franz Gerner nh?n m?nh. 

Xổ số kiến ​​thiết Tp.V? này c?ng cho r?ng, vi?c t?ng giá ?i?n s? giúp ??a giá ?i?n v? g?n h?n v?i m?c ph?n ánh ??y ?? chi phí s?n xu?t mà m?i ng??i s? d?ng ??u có th? chi tr? ???c và ??ng th?i b?o v? ???c ng??i tiêu dùng thu nh?p th?p th?ng qua m?ng l??i an sinh s?n có.

Tuy nhiên, chuyên gia c?a World Bank nh?n m?nh Vi?t Nam là m?t trong nh?ng n??c tiêu th? nhi?u ?i?n nh?t khu v?c ??ng á Thái Bình D??ng, nhu c?u và ?i?n t?ng trong th?i gian t?i là t?t y?u. Các ngu?n m?i nh? than và ?i?n nh?p t? Lào và Trung Qu?c và các ngu?n trong n??c nh? các m? khí m?i, ?i?n gió, ?i?n m?t tr?i ??u có giá thành cao h?n tr??c ?ay.

“Giá thành s?n xu?t ?i?n, và giá bán l? s? ph?i t?ng thì m?i ??m b?o phát tri?n ngành ?i?n b?n v?ng và c?p ?i?n ?n ??nh”, ?ng Franz Gerner nói. 

Th?c t?, giá ?i?n Vi?t Nam ???c ?i?u hành theo c? ch? th? tr??ng có s? ?i?u ti?t c?a nhà n??c. Tuy nhiên, c? ch? này có ?? tr? nh?t ??nh, t?c giá bán bán kh?ng ph?n ánh ???c chi phí ??u vào s?n xu?t. Theo tính toán, chi phí s?n xu?t ?? b? ??i lên n?m 2018 và 2019 g?n 21.000 t? ??ng (n?m 2018 là 5.400 t? ??ng, n?m 2019 ??c tính t?ng lên 15.200 t? ??ng bao g?m kho?n chênh l?ch t? giá, ti?n c?p quy?n khai thác tài nguyên n??c và giá khí bao tiêu theo th? tr??ng) song giá ?i?n ??u ra v?n ???c khoá ch?t. 

TS Nguy?n ?ình Cung, Vi?n tr??ng Vi?n Nghiên c?u Qu?n ly kinh t? Trung ??ng kh?ng ??nh v?i c? ch? th? tr??ng hi?n nay giá ?i?n c?n thay ??i, b?i n?u chúng ta c?n t?ng tr??ng ? m?c cao thì nhu c?u ?i?n s?n xu?t, tiêu dùng r?t l?n nên vi?c thu hút thêm ??u t? vào s?n xu?t ?i?n là r?t c?n thi?t. M?t trong nh?ng c?ng c? c?n thay ??i ?? thu hút ??u t? vào ngành ?i?n ?ó là giá, nên vi?c t?ng giá ?i?n s?p t?i là h?p ly. 

Theo quy ho?ch ?i?n, ?? ?áp ?ng nhu c?u s? d?ng ?i?n trong các n?m t?i, c? n??c c?n t?i 60.000 MW vào n?m 2020, n?m 2025 c?n 96.500 MW và ??n n?m 2030 là 129.500 MW. Trong khi ?ó, giá ?i?n hi?n nay kh?ng th? h?p d?n các nhà ??u t?. Vi?c ?i?u ch?nh giá theo th? tr??ng s? là m?t gi?i pháp c? th? ?? thu hút ??u t? vào l?nh v?c này, nh?m ?áp ?ng yêu c?u v? an ninh n?ng l??ng cho n?n kinh t?.

Xổ số kiến ​​thiết Tp.Trong khi ?ó, TS. Tr?n ?ình Thiên, Vi?n tr??ng Vi?n Kinh t? Vi?t Nam l?i cho r?ng, c? ch? giá ?i?n ?ang có v?n ??, c?n ph?i có t? duy l?i v? giá ?i?n và c? ch? ??nh giá. Cau chuy?n là ti?p c?n th? tr??ng, c? ch? giá ?i?n theo th? tr??ng.   

V? chuyên gia này t?ng nh?n m?nh vi?c giá ?i?n Vi?t Nam mang tính chính tr? r?t cao do ?ó, ch? khi giá ?i?n theo c? ch? th? tr??ng thì an ninh n?ng l??ng qu?c gia m?i ???c ?n ??nh lau dài.

Xổ số kiến ​​thiết Tp.H?n n?a, vi?c giá ?i?n th?p c?ng v? tình thu hút nh?ng d? án ??u t? tiêu t?n n?ng l??ng ? Vi?t Nam. Giá ?i?n th?p c?ng có ngh?a là kh?ng khuy?n khích ??u t?, phát tri?n n?ng l??ng b?i chi phí ??u vào ph?c v? s?n xu?t thì cao, nh?ng giá bán ??u ra l?i th?p.

TAGS:
Tác gi?: EVN ; xu?t b?n: 19/03/2019 09:14
H? tên c?a b?n
??a ch? Email
Tiêu ??
N?i dung
M? xác nh?n
G?i nh?n xét
  • ?nh t?t EPTC 2014

  • Xổ số kiến ​​thiết Tp.V? ??p ng??i làm ?i?n qua ?ng kính nhi?p ?nh

  • ?nh T?ng k?t 2014

  • ?nh t?t EPTC 2017

  • ?nh t?t EPTC 2014

  • Xổ số kiến ​​thiết Tp.V? ??p ng??i làm ?i?n qua ?ng kính nhi?p ?nh

  • ?nh T?ng k?t 2014

  • ?nh t?t EPTC 2017