Tin th? tr??ng ?i?n

EVN th?ng tin v? nguyên nhan hóa ??n ti?n ?i?n tháng 4/2019 cao h?n tháng tr??c

V?a qua, trên các ph??ng ti?n th?ng tin ??i chúng có ??a th?ng tin liên quan ??n vi?c hoá ??n ti?n ?i?n tháng 4/2019 t?ng cao. Ngày 29/4, T?p ?oàn ?i?n l?c Vi?t Nam có th?ng tin phúc ?áp v? v?n ?? này ?? d? lu?n và quy khách hàng hi?u r? h?n.

Nh?ng nguyên nhan chính d?n t?i hoá ??n ti?n ?i?n t?ng

Theo quy lu?t th?i ti?t, h?ng n?m, thì t?i khu v?c mi?n Nam, Tay Nguyên b?t ??u b??c vào giai ?o?n n?ng nóng, nhi?t ?? nhi?u th?i ?i?m lên h?n 37 ?? C; khu v?c mi?n B?c ??c bi?t là th? ?? Hà N?i b?t ??u b??c vào giai ?o?n chuy?n mùa, th?i ti?t n?m v?i ?? ?m cao và có ngày n?ng nóng lên ??n 37°C, do v?y nhu c?u s? d?ng ?i?n c?a khách hàng cho các thi?t b? gi?i nhi?t, hút ?m, ??c bi?t là thi?t b? làm l?nh t?ng cao.

Xổ số kiến ​​thiết Tp.Theo d?i s? li?u s?n l??ng ?i?n tiêu th? t?i 2 thành ph? l?n là Hà N?i và TP H? Chí Minh cho th?y: T?i ??a bàn TP Hà N?i, m?c tiêu th? t?ng t??ng ?ng t? 47 tri?u kWh/ngày cu?i tháng 3/2019 lên ??n g?n 58 tri?u kWh/ngày ??u tháng 4/2019 và ??t m?c cao nh?t ??n th?i ?i?m này là 63,4 tri?u kWh (ngày 20/4/2019), ?i?n n?ng tiêu th? bình quan ngày c?a tháng 4/2019 t?ng 16,17% so v?i tháng 3/2019; t?i TP H? Chí Minh là 71 tri?u kWh/ngày cu?i tháng 3/2019 lên ??n trên 83 tri?u kWh/ngày ??u tháng 4/2019 và ??t m?c cao nh?t ??n th?i ?i?m này là 90,04 tri?u kWh (ngày 24/4/2019), ?i?n n?ng tiêu th? bình quan ngày c?a tháng 4/2019 t?ng 15,53% so v?i tháng 3/2019.

Bên c?nh ?ó là tác ??ng c?a vi?c ?i?u ch?nh giá bán ?i?n ???c B? C?ng Th??ng c?ng b? vào ngày 20/3/2019 theo Quy?t ??nh 648/Q?-BCTXổ số kiến ​​thiết Tp. thì m?c ?? t?ng giá bình quan c?a t?t c? các nhóm khách hàng là 8,36%, riêng v?i nhóm khách hàng s? d?ng ?i?n sinh ho?t, m?c t?ng ti?n ?i?n t? 8,35% - 8,38% tu? theo m?c ?? s? d?ng ?i?n trong tháng, chi ti?t tính toán ti?n ?i?n (g?m c? thu? GTGT) mà khách hàng ph?i tr? trong tháng ?ng v?i các m?c tiêu th? ?i?n t? 100 kWh – 1.000 kWh nh? sau:

M?c ?i?n

tiêu th?

trong tháng

Ti?n ?i?n + Thu? GTGT

tr? theo giá c?

Q?4495 (?)

Ti?n ?i?n + Thu? GTGT

tr? theo giá m?i

Q?648 (?)

Chênh l?ch (?) T? l? t?ng (%)

(1)

(2)

(3)

Xổ số kiến ​​thiết Tp.(4) = (3) – (2)

Xổ số kiến ​​thiết Tp.(5) = (4)/(2)

100 kWh

173.195

187.660

14.465

8,35

 200 kWh

377.575

409.200

31.625

8,38

300 kWh

634.975

688.160

53.185

8,38

400 kWh

922.625

999.900

77.275

8,38

500 kWh

1.219.735

1.321.870

102.135

8,37

600 kWh

1.516.845

1.643.840

126.995

8,37

700 kWh

1.813.955

1.965.810

151.855

8,37

800 kWh

2.111.065

2.287.780

176.715

8,37

900 kWh

2.408.175

2.609.750

201.575

8,37

1000 kWh

2.705.285

2.931.750

226.435

8,37

 
M?t ly do khác là s? ngày s? d?ng ?i?n trong các k? hóa ??n tháng 4 (31 ngày) nhi?u h?n so v?i k? hóa ??n tháng 3 (ch? có 28 ngày) là 3 ngày, s? ngày t?ng thêm trong tháng s? làm cho ?i?n n?ng s? d?ng c?a tháng 4/2019 t?ng thêm 10,71%.

V?i vi?c ngày s? d?ng ?i?n theo phiên ghi ch? s? t?ng 3 ngày làm t?ng l??ng ?i?n n?ng tiêu th? lên 10,71%, ??ng th?i v?i vi?c th?i ti?t chuy?n sang n?ng nóng c?ng làm t?ng m?c tiêu th? bình quan lên kho?ng 16% thì ngay c? vi?c giá ?i?n n?u kh?ng có ?i?u ch?nh vào cu?i tháng 3 c?ng ?? làm t?ng m?c tiêu th? ?i?n c?a tháng lên g?n 27%. ?ay là 2 nguyên nhan c? b?n d?n ??n hóa ??n ti?n ?i?n t?ng lên ?áng k?, n?u khách hàng càng s? d?ng nhi?u ?i?n thì m?c t?ng ti?n ?i?n càng l?n.

Xổ số kiến ​​thiết Tp.Tính ??n ngày 26/4/2019, th?ng kê v? hoá ??n ti?n ?i?n c?a các h? gia ?ình t?i 2 thành ph? l?n nh?t cho th?y t?i Hà N?i có trên 57,29% khách hàng s? d?ng ?i?n sinh ho?t có m?c ?i?n n?ng s? d?ng tháng 4/2019 t?ng trên 30% so v?i tháng 3/2019, t? l? này t?i TP H? Chí Minh là trên 47,18%.

  T?ng s? khách hàng sinh ho?t ?i?n tiêu th? tháng 4/2019 t?ng t? 30% tr? lên
S? khách hàng T? l?
TP Hà N?i 2.275.596 1.303.608 57,29%
TP H? Chí Minh 2.256.310 1.064.599 47,18%
 
S? khách hàng sinh ho?t có ?i?n n?ng tháng 4/2019 t?ng 30% tr? lên so v?i tháng 3/2019 t?i TP Hà N?i và TP H? Chí Minh.

EVN ti?p nh?n và gi?i quy?t m?i th?c m?c c?a khách hàng v? hóa ??n ti?n ?i?n

Trong kho?ng th?i gian t? ngày t?ng giá ?i?n (20/3/2019), T?p ?oàn ?? nh?n ???c các các th?c m?c c?a khách hàng s? d?ng ?i?n ch? y?u qua T?ng ?ài ch?m sóc khách hàng, ngoài ra là các ph?n ánh c?a khách hàng qua m?ng x? h?i, báo chí….

Xổ số kiến ​​thiết Tp.Theo th?ng kê trong kho?ng th?i gian t? ngày 20/3/2019 – 26/4/2019, ngành ?i?n ti?p nh?n trên 13 nghìn th?c m?c, yêu c?u c?a khách hàng v? hoá ??n ti?n ?i?n. Các th?c m?c, yêu c?u này ??u ???c ngành ?i?n t? ch?c ki?m tra, xác minh và gi?i quy?t k?p th?i và các khách hàng ??u hài lòng v?i k?t qu? gi?i quy?t c?a ngành ?i?n.

C?ng khai, minh b?ch ??i v?i hoá ??n ti?n ?i?n

Trong th?i gian qua EVN tri?n khai th?c hi?n nhi?u gi?i pháp ??ng b? ?? t?ng c??ng c?ng tác c?ng khai minh b?ch trong ho?t ??ng ghi ch? s? và phát hành hóa ??n ti?n ?i?n, ki?m tra, theo d?i và tr? l?i t?t các th?c m?c c?a khách hàng v? hóa ??n ti?n ?i?n g?m:

- T?ng c??ng l?c l??ng các ?i?n tho?i viên ?? ti?p nh?n, gi?i quy?t ki?n ngh? khách hàng qua Trung tam ch?m sóc khách hàng, qua ?i?n tho?i hotline trong th?i gian cao ?i?m n?ng nóng. T?t c? các ki?n ngh? c?a khách hàng liên quan ??n ti?n ?i?n ???c th?c hi?n trong vòng 24 gi?. Tr??ng h?p khách hàng có th?c m?c v? ch? s? c?ng t?, ti?n ?i?n l?nh ??o ??n v? kh?n tr??ng t? ch?c ki?m tra, xác minh, x? ly k?p th?i khi phát hi?n có sai sót.

Xổ số kiến ​​thiết Tp.- ??i v?i các tr??ng h?p báo nêu c?ng nh? các khách hàng có y ki?n trên m?ng x? h?i (??i v?i tr??ng h?p khách hàng ??a th?ng tin c? th?), ngành ?i?n k?p th?i t? ch?c ki?m tra, x? ly và gi?i ?áp ??y ?? ??n các khách hàng và th?c hi?n truy thu/thoái hoàn ti?n ?i?n ?úng theo quy ??nh n?u có sai sót trong quá trình l?p hoá ??n ti?n ?i?n.

- Th?ng báo và phúc tra 100% cho khách hàng có s?n l??ng t?ng ??t bi?n t? 1,5 l?n so v?i tháng tr??c li?n k?. T?t c? các sai sót (n?u có) liên quan ??n c?ng t? và ghi ch? s? c?ng t? ??u ???c ti?p nh?n, gi?i quy?t và ti?n hành các th? t?c truy thu/thoái hoàn ti?n ?i?n cho khách hàng theo ?úng quy ??nh. 

- Khi có y ki?n c?a khách hàng v? vi?c hóa ??n ti?n ?i?n t?ng cao, Giám ??c C?ng ty ?i?n l?c tr?c ti?p ch? ??o ?? gi?i quy?t d?t ?i?m các ki?n ngh? c?a khách hàng trong th?i gian s?m nh?t và kh?ng quá 24h.

- T?p ?oàn ?? xay d?ng c?ng c? tính ti?n ?i?n trên website c?a EVN t?i ???ng link . Khách hàng có th? ch? ??ng t? tính toán, ki?m tra và so sánh v?i hoá ??n c?a khách hàng.

Xổ số kiến ​​thiết Tp.EVN c?ng ??y m?nh c?ng tác tuyên truy?n, ph? bi?n vi?c s? d?ng ?i?n ti?t ki?m và hi?u qu? trong th?i k? cao ?i?m n?ng nóng b?ng các bi?n pháp nh? loa di ??ng, trên các ?ài truy?n thanh ph??ng x? các t? dan ph? và qua các ph??ng ti?n th?ng tin ??i chúng c?a các c? quan th?ng t?n, báo ?ài. T?p ?oàn xác ??nh các tháng 5, 6, 7 ti?p theo, n?ng nóng v?n ti?p t?c kéo dài và có th? còn nóng h?n n?a. Khi ?ó, nhu c?u s? d?ng ?i?n c?ng nh? s?n l??ng ?i?n tiêu th? s? ti?p t?c t?ng, do ?ó ?? gi?m chi phí ti?n ?i?n ph?i tr? c?a khách hàng c?ng nh? góp ph?n gi?m áp l?c cung c?p ?i?n lên toàn h? th?ng giúp v?n hành h? th?ng ?i?n ?n ??nh, an toàn, T?p ?oàn s? t?ng c??ng truy?n th?ng ?? khuy?n ngh? các khách hàng s? d?ng ?i?n an toàn, hi?u qu? b?ng cách t?t b?t các thi?t b? kh?ng c?n thi?t; s? d?ng ?? ?i?n h?p ly và áp d?ng các gi?i pháp ti?t ki?m ?i?n tri?t ?? trong sinh ho?t c?ng nh? trong các ho?t ??ng c?a ??i s?ng kinh t? x? h?i.

Ti?t ki?m ?i?n ?? gi?m áp l?c v? ??u t? ngu?n ?i?n m?i

??i v?i ho?t ??ng ti?t ki?m ?i?n, ?ay là m?t vi?c làm c?n thi?t và ???c T?p ?oàn quan tam tri?n khai m?nh m? trong th?i gian v?a qua.

V?i b?i c?nh c?ng tác cung c?p ?i?n còn nhi?u khó kh?n do nhi?u ngu?n ?i?n m?i c?a các ch? ??u t? kh?ng thu?c EVN vào kh?ng k?p ti?n ??, các nhà máy ?i?n s? d?ng ngu?n s? c?p có chi phí ??u t? th?p nh? thu? ?i?n ?? khai thác h?t, vi?c tiêu th? ?i?n c?a Vi?t Nam ch?a hi?u qu? so v?i các n??c trên th? gi?i (h? s? ?àn h?i c?a Vi?t Nam cao) thì vi?c tri?n khai th?c hi?n các ho?t ??ng ti?t ki?m ?i?n s? giúp gi?m áp l?c v? vi?c ??u t? các ngu?n cung c?p ?i?n m?i; qua ?ó s? giúp gi?m chi phí ??u t? toàn x? h?i c?ng nh? giúp gi?m áp l?c lên giá thành cung c?p ?i?n ??n các khách hàng.

Xổ số kiến ​​thiết Tp.Bên c?nh ?ó, vi?c ti?t ki?m ?i?n s? giúp n?n kinh t? Vi?t Nam t?ng s?c c?nh tranh nh? gi?m chi phí ??u vào th?ng qua vi?c ?ng d?ng và s? d?ng các thi?t b? tiêu th? ?i?n th?p và vi?c s? d?ng các thi?t b? ?i?n ? các ch? ?? h?p ly, hi?u qu?.

TAGS:
Tác gi?: EVN ; xu?t b?n: 02/05/2019 09:08
H? tên c?a b?n
??a ch? Email
Tiêu ??
N?i dung
M? xác nh?n
G?i nh?n xét
  • ?nh t?t EPTC 2014

  • V? ??p ng??i làm ?i?n qua ?ng kính nhi?p ?nh

  • ?nh T?ng k?t 2014

  • ?nh t?t EPTC 2017

  • ?nh t?t EPTC 2014

  • Xổ số kiến ​​thiết Tp.V? ??p ng??i làm ?i?n qua ?ng kính nhi?p ?nh

  • Xổ số kiến ​​thiết Tp.?nh T?ng k?t 2014

  • ?nh t?t EPTC 2017