Tin th? tr??ng ?i?n

EVN t?p trung tri?n khai ??u t? 5 d? án ?i?n m?t tr?i

Cu?c h?p tr?c tuy?n v? c?ng tác ??u t? các d? án n?ng l??ng tái t?o trong T?p ?oàn ?i?n l?c Vi?t Nam di?n ra ngày 4/4, do Phó T?ng giám ??c EVN Nguy?n Tài Anh ch? trì.Xổ số kiến ​​thiết Tp.

??i di?n Ban Qu?n ly ??u t? EVN báo cáo tình hình tri?n khai th?c hi?n các d? án ?i?n m?t tr?i c?a EVN 

Xổ số kiến ​​thiết Tp.Trong 5 d? án này, có D? án ?i?n m?t tr?i Tr? An (t?ng c?ng su?t d? ki?n 126 MWp, t?i t?nh ??ng Nai) và D? án ?i?n m?t tr?i n?i Ia O (t?ng c?ng su?t d? ki?n 50 MWp, t?i t?nh Gia Lai) ?ang trong giai ?o?n xin b? sung quy ho?ch. 

Xổ số kiến ​​thiết Tp.D? án Nhà máy ?i?n m?t tr?i (NM?MT) Ph??c Thái 1 (t?ng c?ng su?t d? ki?n 50 MWp, t?i t?nh Ninh Thu?n) ?ang ???c EVN/Ban Qu?n ly d? án ?i?n 3 th?c hi?n ??u t? v?i t?ng v?n kho?ng 1.112 t? ??ng. 

Xổ số kiến ​​thiết Tp.D? án NM?MT Ph??c Thái 2+3 (150 MWp) c?ng ??t t?i t?nh Ninh Thu?n, là d? án có quy m? c?ng su?t l?n nh?t trong s? các d? án trên, ???c quy ho?ch ??a vào v?n hành trong giai ?o?n 2018 - 2020. ?ay c?ng là d? án ?ang ???c B? C?ng Th??ng trình Th? t??ng Chính ph? phê duy?t ?? xu?t cho vay v?n ODA c?a Chính ph? ??c.

T?i cu?c h?p, Phó T?ng giám ??c EVN Nguy?n Tài Anh yêu c?u nh?ng ??n v? liên quan ti?p t?c t?p trung gi?i quy?t, tháo g? khó kh?n, v??ng m?c ?? phát tri?n các d? án, góp ph?n b? sung ngu?n ?i?n cho h? th?ng ?i?n qu?c gia.

Xổ số kiến ​​thiết Tp.

TAGS:
Tác gi?: EVN ; xu?t b?n: 05/04/2019 10:37
H? tên c?a b?n
??a ch? Email
Tiêu ??
N?i dung
M? xác nh?n
G?i nh?n xét
  • Xổ số kiến ​​thiết Tp.?nh t?t EPTC 2014

  • V? ??p ng??i làm ?i?n qua ?ng kính nhi?p ?nh

  • Xổ số kiến ​​thiết Tp.?nh T?ng k?t 2014

  • ?nh t?t EPTC 2017

  • Xổ số kiến ​​thiết Tp.?nh t?t EPTC 2014

  • Xổ số kiến ​​thiết Tp.V? ??p ng??i làm ?i?n qua ?ng kính nhi?p ?nh

  • ?nh T?ng k?t 2014

  • Xổ số kiến ​​thiết Tp.?nh t?t EPTC 2017