Tin ngành ?i?n

EVN lên ph??ng án ?ng phó v?i thiên tai trong mùa m?a b?o 2019

?ay là n?i dung chính t?i bu?i h?p c?a Ban Ch? huy Phòng ch?ng thiên tai và Tìm ki?m c?u n?n (PCTT&TKCN) T?p ?oàn ?i?n l?c Vi?t Nam, do Phó T?ng giám ??c EVN Ng? S?n H?i ch? trì, ngày 9/4, t?i Hà N?i.

?ng Ng? S?n H?i - Phó T?ng giám ??c EVN, Tr??ng Ban Ch? huy PCTT&TKCN EVN yêu c?u các ??n v? xay d?ng k? ho?ch c?ng tác PCTT&TKCN d?a trên ??c thù s?n xu?t c?a ??n v? và các lo?i hình thiên tai th??ng g?p; ki?m tra rà soát c?ng tác PCTT&TKCN c?a các ??n v? tr?c thu?c theo quy ??nh, c?ng c? và kh?c ph?c k?p th?i nh?ng t?n t?i c?a thi?t b?, hoàn thành tr??c mùa m?a b?o hàng n?m.

Xổ số kiến ​​thiết Tp.Ngoài ra, t? ch?c di?n t?p m?t s? tình hu?ng thiên tai th??ng g?p, c? ch? huy ??ng, ph?i h?p l?c l??ng khi di?n t?p. L?u y tình hu?ng b? ng?p l?t, úng, ??a bàn b? chia c?t và các tình hu?ng x? ly ??i các trung tam ?i?u khi?n xa và tr?m bi?n áp kh?ng ng??i tr?c.

Bên c?nh ?ó, ch? ??ng, k?p th?i cung c?p th?ng tin v? ?nh h??ng ??n cung ?ng ?i?n c?ng nh? quá trình kh?c ph?c ?? cung c?p ?i?n tr? l?i ? các khu v?c b? ?nh h??ng c?a thiên tai cho các c? quan th?ng tin ??i chúng Trung ??ng, ??a ph??ng và các c?p chính quy?n ? t?nh/thành ph?, huy?n, x?; T?ng c??ng c?ng tác tuyên truy?n, c?nh báo v? an toàn ?i?n trong mùa m?a b?o cho nhan dan, ??c bi?t l?u y l??i ?i?n h? áp n?ng th?n.

Xổ số kiến ​​thiết Tp.??i v?i các c?ng ty th?y ?i?n ph?i t? ch?c th?c hi?n nghiêm các quy ??nh t?i Ngh? ??nh s? 114/N?-CP ngày 04/9/2018 c?a Chính ph? v? qu?n ly an toàn ??p, h? ch?a n??c; ph?i h?p v?i các c?p chính quy?n ? ??a ph??ng ki?m tra, duy trì s? ho?t ??ng t?t và liên t?c c?a h? th?ng c?nh báo cho vùng h? du khi v?n hành x? n??c ?i?u ti?t l? h? ch?a.

T?i cu?c h?p, Phó t?ng giám ??c EVN yêu c?u Ban An toàn EVN s?m hoàn thi?n Ch? th? c?ng nh? k? ho?ch ki?m tra c?ng tác PCTT&TKCN các ??n v? trình l?nh ??o T?p ?oàn phê duy?t ?? tri?n khai th?c hi?n. 

Xổ số kiến ​​thiết Tp.

TAGS:
Tác gi?: EVN ; xu?t b?n: 10/04/2019 02:35
H? tên c?a b?n
??a ch? Email
Tiêu ??
N?i dung
M? xác nh?n
G?i nh?n xét
  • ?nh t?t EPTC 2014

  • V? ??p ng??i làm ?i?n qua ?ng kính nhi?p ?nh

  • ?nh T?ng k?t 2014

  • ?nh t?t EPTC 2017

  • Xổ số kiến ​​thiết Tp.?nh t?t EPTC 2014

  • V? ??p ng??i làm ?i?n qua ?ng kính nhi?p ?nh

  • ?nh T?ng k?t 2014

  • Xổ số kiến ​​thiết Tp.?nh t?t EPTC 2017