Tin ngành ?i?n

EVN làm gì ?? cung ?ng ?? ?i?n n?m 2019?

D? báo n?m 2019, nhu c?u s? d?ng ?i?n t?ng cao, trong khi kh? n?ng cung c?p t? các ngu?n nhi?t ?i?n, thu? ?i?n ??u h?n ch?. EVN s? th?c hi?n nh?ng gi?i pháp nào nh?m tháo g? khó kh?n, ??m b?o cung ?ng ?? ?i?n?

Nguy c? thi?u ?i?n ?ang hi?n h?u

T?i H?i ngh? t?ng k?t c?ng tác n?m 2018 c?a EVN, Phó Th? t??ng Tr?nh ?ình D?ng ?? nh?n ??nh: “Nguy c? thi?u ?i?n c?c b? trong nh?ng n?m t?i là r?t r? n?u chúng ta kh?ng có các gi?i pháp phát tri?n ngu?n, l??i ?i?n”.

Nhu c?u ?i?n cho phát tri?n kinh t? - x? h?i và ??i s?ng nhan dan liên t?c gia t?ng, v??t quá kh? n?ng cung ?ng. Hi?n nay, t?ng c?ng su?t ngu?n ?i?n c?a Vi?t Nam kho?ng 48.000 MW. V?i t?c ?? t?ng tr??ng s?n l??ng ?i?n kho?ng 10%/n?m (theo Quy ho?ch ?i?n VII ?i?u ch?nh) ??n n?m 2025, d? ki?n nhu c?u c?ng su?t ngu?n ?i?n c?a h? th?ng ?i?n qu?c gia s? là 90.000 MW, g?p ??i hi?n nay. ??n n?m 2030, s? t?ng lên kho?ng 130.000 MW.

Trong khi ?ó, th?y ?i?n hi?n ?ang ?áp ?ng kho?ng 40% nhu c?u, nh?ng ti?m n?ng ?? khai thác g?n h?t, khó có kh? n?ng phát tri?n thêm. Các ngu?n ?i?n khác thay th? c?ng g?p nhi?u khó kh?n do Vi?t Nam ?? t?m d?ng tri?n khai d? án ?i?n h?t nhan, nhi?u d? án nhi?t ?i?n ch?m ti?n ??, các ngu?n n?ng l??ng tái t?o hi?n ch?a th? phát tri?n quy m? l?n do chi phí cao, h? th?ng truy?n t?i ch?a th? ?áp ?ng ???c yêu c?u. Vi?c vay v?n n??c ngoài ?? phát tri?n ngu?n ?i?n c?ng g?p nhi?u khó kh?n do v??ng các th? t?c v? b?o l?nh Chính ph?…

Xổ số kiến ​​thiết Tp.Thách th?c l?n ??i v?i ngành ?i?n còn là s? m?t can ??i gi?a cung và c?u c?a t?ng vùng, mi?n. Trong khi mi?n Nam s? d?ng trên 50% t?ng nhu c?u ?i?n n?ng (mi?n B?c g?n 40%, mi?n Trung g?n 10%) thì ngu?n ?i?n hi?n nay l?i t?p trung ch? y?u ? mi?n B?c và mi?n Trung (g?n 60%), mi?n Nam ch? có th? t? s?n xu?t d??i 40%.

H? th?ng truy?n t?i ?i?n gi?a các vùng, mi?n ch?a ?áp ?ng ???c yêu c?u. Vi?c xay d?ng các tuy?n ???ng day truy?n t?i “x??ng s?ng”, các tuy?n nhánh còn ch?m, ch?a phù h?p v?i ti?n ?? các d? án phát tri?n ngu?n. Quá trình ?àm phán nh?p kh?u ?i?n c?a n??c ngoài c?ng g?p kh?ng ít khó kh?n.

EVN ?? chu?n b? s?n các k?ch b?n ?? ??m b?o ?i?n n?m 2019 

Gi?i pháp nào?

Xổ số kiến ​​thiết Tp.Tr??c nh?ng thách th?c trên, th?c hi?n ch? ??o c?a Chính ph? “kh?ng ?? x?y ra thi?u ?i?n cho s?n xu?t và sinh ho?t c?a nhan dan” (Ngh? quy?t 01/NQ-CP, ngày 1/1/2019), Ch? t?ch H?TV EVN D??ng Quang Thành ?? yêu c?u toàn T?p ?oàn kh?n tr??ng th?c hi?n ?úng ti?n ?? các nhi?m v? tr?ng tam.

Theo ?ó, ph?i ??m b?o các t? máy s?n sàng v?n hành ??t c?ng su?t thi?t k?, ??c bi?t là các nhà máy nhi?t ?i?n than ph?i ??m b?o v?n hành liên t?c, ?n ??nh trong mùa kh?; chu?n b? ??y ?? v?t t? thi?t b? d? phòng cho b?o d??ng, s?a ch?a; si?t ch?t k? lu?t v?n hành, kh?ng ?? x?y ra s? c? l?n. Can ??i ?? ngu?n than, khí trong và ngoài n??c cho phát ?i?n, nh?t là vào mùa kh? n?m 2019. Ti?p t?c làm vi?c và tri?n khai ky h?p ??ng v?i các nhà cung c?p than/khí (T?p ?oàn Than - Khoáng s?n Vi?t Nam, T?ng c?ng ty ??ng B?c, T?ng c?ng ty Khí Vi?t Nam) ?? gi?i quy?t v?n ?? nhiên li?u s? c?p cho các nhà máy ?i?n. Tr??ng h?p than trong n??c kh?ng ??, các ??n v? ch? ??ng ho?c ph?i h?p v?i TKV, T?ng c?ng ty ??ng B?c ?? nh?p than cho phát ?i?n.

Xổ số kiến ​​thiết Tp.T?p ?oàn ?i?n l?c Vi?t Nam c?ng s? ph?i h?p ch?t ch? v?i chính quy?n các ??a ph??ng trong vi?c ti?t ki?m ?i?n; Th?c hi?n gi?i pháp ?i?u hòa ph? t?i, ??m b?o s? ?n ??nh c?a h? th?ng ?i?n. ??m b?o ti?n ?? c?ng trình ??u t? ngu?n và l??i ?i?n, hoàn thành ?àm phán ky h?p ??ng mua bán ?i?n v?i Lào và Trung Qu?c trong quy I/2019.

Ngoài ra, T?p ?oàn s? ??y m?nh ?ng d?ng thành t?u khoa h?c c?ng ngh? nh?m nang cao hi?u qu? s?n xu?t kinh doanh (SXKD) và n?ng su?t lao ??ng. T?p ?oàn s? ti?p t?c tri?n khai các ?? án thi?t th?c, ?ng d?ng các c?ng ngh? m?i, hi?n ??i nh? BigData, Cloud, AI, IoT, Blockchain, c?ng ngh? s? hóa... 

Cùng v?i vi?c xác ??nh b?t phá v? ??u t? phát tri?n ngu?n ?i?n và h? th?ng truy?n t?i ?i?n là yêu c?u hàng ??u nh?m b?o ??m kh?ng ?? thi?u ?i?n trong b?t k? tình hu?ng nào, EVN c?ng s? ch? ??ng tham m?u cho B? C?ng Th??ng, Chính ph? ?i?u ch?nh, b? sung Quy ho?ch ?i?n VII; xác ??nh l?i c? c?u ngu?n ?i?n, h? th?ng truy?n t?i trong t?ng giai ?o?n, khu v?c, vùng mi?n; v?n hành an toàn h? th?ng ?i?n; gi?m t?n th?t ?i?n n?ng; ti?p t?c nang cao ch?t l??ng d?ch v? khách hàng... 

EVN - M?t s? ch? tiêu ch? y?u n?m 2019:

- ?i?n s?n xu?t và mua: 232,5 t? kWh, t?ng 9,2% so v?i n?m 2018
- ?? tin c?y cung c?p ?i?n: Gi?m SAIDI xu?ng 400 phút, v? ?ích tr??c 1 n?m so v?i l? trình k? ho?ch 5 n?m
- T? l? t?n th?t ?i?n n?ng: 6,7%, gi?m 0,2% so v?i n?m 2018 và ph?n ??u gi?m xu?ng 6,5%
- Ch? s? ti?p c?n ?i?n n?ng: Th? h?ng 24/190 qu?c gia, n?n kinh t? trên th? gi?i và duy trì v? trí trong ASEAN 4.
- N?ng su?t lao ??ng: T?ng trên 10%
Xổ số kiến ​​thiết Tp. - B?o toàn và phát tri?n ngu?n v?n, ph?n ??u kinh doanh có l?i nhu?n

 

TAGS:
Tác gi?: EVN ; xu?t b?n: 19/03/2019 09:11
H? tên c?a b?n
??a ch? Email
Tiêu ??
N?i dung
M? xác nh?n
G?i nh?n xét
  • ?nh t?t EPTC 2014

  • Xổ số kiến ​​thiết Tp.V? ??p ng??i làm ?i?n qua ?ng kính nhi?p ?nh

  • ?nh T?ng k?t 2014

  • Xổ số kiến ​​thiết Tp.?nh t?t EPTC 2017

  • ?nh t?t EPTC 2014

  • V? ??p ng??i làm ?i?n qua ?ng kính nhi?p ?nh

  • Xổ số kiến ​​thiết Tp.?nh T?ng k?t 2014

  • ?nh t?t EPTC 2017