Tin ngành ?i?n

?i?n ph?c v? APEC 2017 ?? ???c ??m b?o tin c?y tuy?t ??i

Trao ??i nhanh v?i evn.com.vn sáng 13/11, ?ng Ng? T?n C? - Giám ??c C?ng ty TNHH MTV ?i?n l?c ?à N?ng (PC ?à N?ng) cho bi?t: M?c dù Tu?n l? c?p cao APEC 2017 di?n ra trong ?i?u ki?n th?i ti?t kh?ng thu?n l?i, nh?ng PC ?à N?ng cùng các ??n v? tr?c thu?c T?p ?oàn ?i?n l?c Vi?t Nam ?? ??m b?o cung ?ng ?i?n an toàn tuy?t ??i cho s? ki?n quan tr?ng này.Xổ số kiến ​​thiết Tp.

Xổ số kiến ​​thiết Tp.Theo ?ng Ng? Tu?n C?, trong th?i gian di?n ra Tu?n l? c?p cao APEC 2017, t?i ?à N?ng, th?i ti?t kh?ng thu?n l?i do ?nh h??ng c?a hoàn l?u b?o s? 12. Tuy nhiên, nh? c?ng tác chu?n b? t?t, ch? trong vòng 1 ngày, PC ?à N?ng ?? kh?c ph?c xong t?t c? các ph? t?i ? khu v?c mi?n Tay b? ?nh h??ng do b?o. Riêng các ?i?m di?n ra các s? ki?n liên quan ??n Tu?n l? c?p cao APEC 2017 ??u ???c ??m b?o ?i?n 100%, kh?ng gián ?o?n dù ch? m?t giay.

L?nh ??o EVN ki?m tra c?ng tác ??m b?o ?i?n tr??c th?i ?i?m Tu?n l? c?p cao APEC 2017 di?n ra - ?nh: Nguy?n Ph??ng

“Trong th?i gian di?n ra Tu?n l? c?p cao APEC 2017, h?n 681 CBCVN c?a PC ?à N?ng ?? tr?c chi?n 24/24h, góp ph?n vào thành c?ng c?a T?p ?oàn ?i?n l?c Vi?t Nam và T?ng c?ng ty ?i?n l?c mi?n Trung trong c?ng tác ??m b?o ?i?n cho s? ki?n này”, ?ng C? chia s?.

C?ng theo L?nh ??o PC ?à N?ng, v?a qua, B? Ngo?i giao và L?nh ??o TP. ?à N?ng có bu?i g?p g? các ??n v? ph?c v? t?t cho Tu?n l? APEC 2017. PC ?à N?ng vinh d? ???c tham d? và ???c ?ánh giá cao trong c?ng tác ??m b?o ?i?n. Ngoài ra, l?nh ??o C?ng an TP. ?à N?ng c?ng có l?i c?m ?n và ?ánh giá cao trách nhi?m c?a PC ?à N?ng trong vi?c l?p ??t, ??m b?o ?i?n cho h?n 500 ?i?m camera ph?c v? APEC 2017.

Tr??c ?ó, nh?m ??m b?o ?i?n an toàn, ?n ??nh Tu?n l? c?p cao APEC 2017, bên c?nh l?c l??ng t?i ch? c?a PC ?à N?ng, T?ng c?ng ty ?i?n l?c mi?n Trung ?? thành l?p 4 ??i xung kích tinh nhu? t? các ??n v? tr?c thu?c v?i trên 100 CBCNV ?? s?n sàng huy ??ng khi c?n thi?t. Cùng v?i ?ó, c?ng tác di?n t?p x? ly s? c? và xay d?ng quy trình thao tác thi?t b?, ??m b?o cung c?p ?i?n an toàn, ?n ??nh c?ng ???c tri?n khai k? l??ng. ??c bi?t, t?i 12 ??a ?i?m chính c?n ??m b?o c?p ?i?n ??u ???c thi?t l?p 3 c?p d? phòng v? cung c?p ?i?n, trong ?ó ch? y?u s? d?ng ngu?n t? l??i ?i?n Qu?c gia.

Xổ số kiến ​​thiết Tp.

TAGS:
Tác gi?: www.evn.com.vn ; xu?t b?n: 14/11/2017 10:17
H? tên c?a b?n
??a ch? Email
Tiêu ??
N?i dung
M? xác nh?n
G?i nh?n xét
  • ?nh t?t EPTC 2014

  • Xổ số kiến ​​thiết Tp.V? ??p ng??i làm ?i?n qua ?ng kính nhi?p ?nh

  • Xổ số kiến ​​thiết Tp.?nh T?ng k?t 2014

  • Xổ số kiến ​​thiết Tp.?nh t?t EPTC 2017

  • ?nh t?t EPTC 2014

  • V? ??p ng??i làm ?i?n qua ?ng kính nhi?p ?nh

  • ?nh T?ng k?t 2014

  • ?nh t?t EPTC 2017