Tin EPTC

C?ng ty Mua bán ?i?n ?ón nh?n Huan ch??ng Lao ??ng h?ng Ba

H?i ngh? t?ng k?t 10 n?m c?ng tác mua bán ?i?n, tri?n khai nhi?m v? n?m 2018 do C?ng ty Mua bán ?i?n (EVNEPTC) t? ch?c ngày 28/12, t?i Hà N?i. Trong d?p này, ??n v? c?ng ?ón nh?n Huan ch??ng Lao ??ng h?ng Ba.

Xổ số kiến ​​thiết Tp.Tham d? H?i ngh? có ?ng Nguy?n Anh Tu?n – C?c tr??ng C?c ?i?u ti?t ?i?n l?c (B? C?ng Th??ng), ?ng D??ng Quang Thành – Ch? t?ch H?TV T?p ?oàn ?i?n l?c Vi?t Nam, ?ng ??ng Hoàng An – T?ng giám ??c T?p ?oàn ?i?n l?c Vi?t Nam và ??i di?n l?nh ??o các nhà máy trong và ngoài T?p ?oàn.

?ng Nguy?n Danh S?n - Giám ??c C?ng ty Mua bán ?i?n (th? hai, t? ph?i sang) ?ón nh?n Huan ch??ng Lao ??ng h?ng Ba dành cho ??n v?

Xổ số kiến ​​thiết Tp.Qua 10 n?m thành l?p, C?ng ty Mua bán ?i?n - ??n v? mua bu?n duy nh?t trên th? tr??ng phát ?i?n c?nh tranh - ?? góp ph?n thúc ??y s? phát tri?n ?úng h??ng c?a th? tr??ng ?i?n Vi?t Nam.

Xổ số kiến ​​thiết Tp.Trong ?ó, C?ng ty th?c hi?n ch?c n?ng nhi?m v? liên k?t các khau s?n xu?t – truy?n t?i ??n phan ph?i ?i?n; ?àm phán, ky k?t các h?p ??ng mua, bán ?i?n; h?p ??ng truy?n t?i ?i?n; qu?n ly h? th?ng ?o ??m ?i?n n?ng; tham gia tính toán giá bán l? ?i?n theo c? ch? th? tr??ng; mua bán ?i?n v?i các ??i tác qu?c t?;…

T?i h?i ngh?, ?ng D??ng Quang Thành – Ch? t?ch H?TV T?p ?oàn ?i?n l?c Vi?t Nam bi?u d??ng và ghi nh?n nh?ng thành qu? c?a EVNEPTC ??t ???c trong th?i gian qua. 

C?ng theo L?nh ??o T?p ?oàn, C?ng ty ?? góp ph?n quan tr?ng ?? EVN th?c hi?n t?t nhi?m v?, ?áp ?ng nhu c?u ?i?n cho phát tri?n kinh t? - x? h?i, ??m b?o an ninh n?ng l??ng qu?c gia và an ninh qu?c phòng.

Giai ?o?n 2018 - 2020, Ch? t?ch H?TV T?p ?oàn yêu c?u EVNEPTC c?n chu?n b? s?n sàng ?? ?áp ?ng v?i tình hình m?i, ??c bi?t khi th? tr??ng bán bu?n ?i?n c?nh tranh v?n hành chính th?c và chu?n b? cho th? tr??ng bán l? ?i?n c?nh tranh. Trong ?ó, C?ng ty c?n ti?p t?c ??y m?nh ?ng d?ng c?ng ngh? th?ng tin, nang cao ch?t l??ng nhan l?c, ??ng th?i xay d?ng ?? án s?p x?p, tái c? c?u ??n v? theo ??nh h??ng phát tri?n và các Ngh? quy?t c?a H?TV ?? giao.

Xổ số kiến ​​thiết Tp.Trong d?p này, EVNEPTC ???c ??ng và Nhà n??c t?ng th??ng Huan ch??ng Lao ??ng h?ng 3, cho nh?ng n? l?c, ?óng góp c?a C?ng ty trong su?t 10 n?m qua. 

C?ng ty Mua bán ?i?n:

- Ti?n than là T? c?ng tác Mua bán ?i?n trong th? tr??ng phát ?i?n c?nh tranh thí ?i?m

- Chính th?c thành l?p ngày 31/12/2007, theo Quy?t ??nh s? 1182/Q?-EVN-H?QT c?a H?i ??ng Qu?n tr? T?p ?oàn ?i?n l?c Vi?t Nam.

M?t vài con s? ?n t??ng c?a EVNEPTC qua 10 n?m: 

* 129 h?p ??ngXổ số kiến ​​thiết Tp.: Là s? l??ng h?p ??ng mua bán ?i?n mà EVNEPTC ?ang qu?n ly, t?ng g?n 5 l?n so v?i n?m 2008. Trong ?ó, 108 h?p ??ng mua bán ?i?n các nhà máy ?? phát ?i?n.

* 38.455 MW: Là t?ng c?ng su?t ngu?n ?i?n theo h?p ??ng EVNEPTC ?ang qu?n ly.

908,7 t? kWh: Là t?ng s?n l??ng ?i?n ?? mua trong 10 n?m.

1.194 t? kWhXổ số kiến ​​thiết Tp.: Là t?ng s?n l??ng ?i?n bán cho các t?ng c?ng ty ?i?n l?c trong 10 n?m.

Xổ số kiến ​​thiết Tp.

TAGS:
Tác gi?: ; xu?t b?n: 03/01/2018 02:26
H? tên c?a b?n
??a ch? Email
Tiêu ??
N?i dung
M? xác nh?n
G?i nh?n xét
  • Xổ số kiến ​​thiết Tp.?nh t?t EPTC 2014

  • V? ??p ng??i làm ?i?n qua ?ng kính nhi?p ?nh

  • ?nh T?ng k?t 2014

  • ?nh t?t EPTC 2017

  • ?nh t?t EPTC 2014

  • Xổ số kiến ​​thiết Tp.V? ??p ng??i làm ?i?n qua ?ng kính nhi?p ?nh

  • Xổ số kiến ​​thiết Tp.?nh T?ng k?t 2014

  • Xổ số kiến ​​thiết Tp.?nh t?t EPTC 2017