Tin ngành ?i?n

C?ng ?i?n c?a EVN v? ch? ??ng ?ng phó b?o Bolaven

Xổ số kiến ​​thiết Tp.

                         ??n 9h sáng nay (3/1), áp th?p nhi?t ??i ?? m?nh lên thành b?o, có tên qu?c t? là Bolaven. T?p ?oàn ?i?n l?c Vi?t Nam v?a có c?ng ?i?n s? 19/EVN-AT yêu c?u các ??n v? tr?c thu?c ch? ??ng ?ng phó v?i c?n b?o ??u tiên trong n?m nay.

 

Xem/t?i C?ng ?i?n s? 17 C?/BCT-PCTT ngày 03/01/2018 c?a Ban Ch? huy Phòng ch?ng thiên tai và Tìm ki?m c?u n?n B? C?ng Th??ng T?I ??Y

TAGS:
Tác gi?: www.evn.com.vn ; xu?t b?n: 09/01/2018 11:07
H? tên c?a b?n
??a ch? Email
Tiêu ??
N?i dung
M? xác nh?n
G?i nh?n xét
  • Xổ số kiến ​​thiết Tp.?nh t?t EPTC 2014

  • V? ??p ng??i làm ?i?n qua ?ng kính nhi?p ?nh

  • ?nh T?ng k?t 2014

  • ?nh t?t EPTC 2017

  • ?nh t?t EPTC 2014

  • Xổ số kiến ​​thiết Tp.V? ??p ng??i làm ?i?n qua ?ng kính nhi?p ?nh

  • Xổ số kiến ​​thiết Tp.?nh T?ng k?t 2014

  • ?nh t?t EPTC 2017