Tin ngành ?i?n

Chuyên gia và doanh nghi?p nói gì v? vi?c t?ng giá ?i?n?

C? quan qu?n ly, các chuyên gia và ??i di?n doanh nghi?p cho r?ng, dù kh?ng mu?n nh?ng t?ng giá ?i?n ?? ??m b?o phát tri?n kinh t? là ?i?u c?n thi?t.

T?i bu?i t?a ?àm “?i?u ch?nh giá ?i?n - Nhìn t? nhi?u phía” do C?ng th?ng tin ?i?n t? Chính ph? t? ch?c sáng 21/3, cau chuy?n v? ly do ?i?u ch?nh t?ng giá bán l? ?i?n bình quan 8,36% t? ngày 20/3 c?a B? C?ng Th??ng ???c các chuyên gia bình lu?n và gi?i ?áp nhi?u th?c m?c vì ?ay là v?n ?? “nóng” và ?ang ???c x? h?i h?t s?c quan tam.

Kh?ng ai mu?n t?ng giá ?i?n

?ng Nguy?n Anh Tu?n, C?c tr??ng C?c ?i?u ti?t ?i?n l?c (B? C?ng Th??ng) cho bi?t, giá ?i?n ???c ?i?u ch?nh l?n này th?c hi?n theo Quy?t ??nh 24 c?a Th? t??ng Chính ph?. Vi?c t?ng giá l?n này B? C?ng Th??ng làm theo ?úng quy?t ??nh và trên c? s? xem xét, ti?n hành th?m ??nh các th?ng s? ??u vào nh? c? c?u ngu?n, giá nhiên li?u, t? giá, chi phí mua ?i?n c?a các ??n v? c?ng v?i chi phí chung c?a T?p ?oàn ?i?n l?c Vi?t Nam (EVN).

Trên c? s? tính toán thêm các kho?n n? còn treo c?a EVN, B? C?ng Th??ng ?? ph?i h?p cùng T?ng c?c Th?ng kê (B? K? ho?ch và ??u t?) tính toán, ?ánh giá ?nh h??ng c?a vi?c ?i?u ch?nh giá ?i?n ??n các ch? tiêu v? GDP, CPI, PPI,… "Chúng t?i c?ng xem xét ??m b?o h? tr? giá ?i?n cho ng??i nghèo, gia ?ình h? chính sách, các h? s? d?ng ?i?n d??i 50 kWh và 100 kWh, t? ?ó quy?t ??nh ?i?u ch?nh giá bán ?i?n bình quan và các m?c cho t?ng khách hàng”, ?ng Tu?n nói.

Khách m?i T?a ?àm “?i?u ch?nh giá ?i?n - Nhìn t? nhi?u phía”

Xổ số kiến ​​thiết Tp.T?i bu?i t?a ?àm, ?ng ?inh Quang Tri, Phó T?ng giám ??c EVN c?ng gi?i thích thêm v? vi?c t?ng giá ?i?n. Trong b?i c?nh ngu?n cung c?p ?i?n cho EVN ngày càng khó kh?n, khi ngu?n n??c cho th?y ?i?n ngày càng th?p, chi phí phát ?i?n t? nhi?t ?i?n than, nhi?t ?i?n khí và ?i?n ch?y d?u ?ang t?ng cao.

C? th? theo ?ng Tri, do ?i?u ki?n s?n xu?t than càng ngày càng khó kh?n, giá thành s?n xu?t than c?ng t?ng nên giá than bán cho ?i?n ?? ???c ?i?u ch?nh t? cu?i n?m 2018. ??u tháng 1/2019, T?p ?oàn C?ng nghi?p Than - Khoáng s?n Vi?t Nam (TKV) và T?ng C?ng ty than ??ng B?c ?? ?i?u ch?nh giá than cho nhi?t ?i?n lên 5%, ?i?u này làm cho chi phí s?n xu?t ?i?n t?ng thêm trên 7.000 t? ??ng.

Xổ số kiến ​​thiết Tp.Bên c?nh ?ó, l??ng than trong n??c hi?n nay c?ng kh?ng ?? ?? cung c?p cho các nhà máy nhi?t ?i?n, vì th? nên TKV ?? ph?i nh?p kh?u thêm 8 tri?u t?n than ?? tr?n v?i than trong n??c. Chi phí nh?p kh?u than n??c ngoài cao nên c?ng làm giá thành ?i?n c?a EVN t?ng thêm kho?ng g?n 2.000 t? ??ng, ?nh h??ng l?n ??n s?n xu?t kinh doanh ?i?n c?a EVN.

“Tình hình n??c v? các h? th?y ?i?n trong mùa kh? h?n nh?ng n?m g?n ?ay lu?n ? m?c th?p, EVN ph?i t?ng huy ??ng ngu?n t? các nhà máy nhi?t ?i?n; bu?c ph?i phát thêm ?i?n d?u v?i k? ho?ch 2,1 t? kWh. Chi phí giá khí tr??c ?ay tính theo giá trong h?p ??ng bao tiêu, gi? áp d?ng theo c? ch? th? tr??ng, mà giá th? tr??ng bi?n ??ng theo giá d?u trên th? gi?i. Theo tính toán s? b?, chênh l?ch giá khí s? lên 6.000 t? ??ng/n?m… nh?ng th? ?ó làm cho chi phí t?ng v?t”, ?ng Tri cho bi?t.

Xổ số kiến ​​thiết Tp.??ng c?m v?i các h? tiêu th? ?i?n tr??c áp l?c t?ng giá, ?ng ?inh Quang Tri cho r?ng: “?úng là kh?ng ai mu?n t?ng giá ?i?n, b?n than EVN c?ng kh?ng mu?n, nh?ng ?ay là vi?c b?t bu?c ph?i làm ?? b?o ??m cho các nhà máy s?n xu?t ?i?n. EVN hi?n c?ng ch? cung c?p 50% ?i?n toàn h? th?ng còn l?i ph?i mua. ?i?u quan tr?ng nh?t là vi?c t?ng giá ?i?n ph?i ???c ??ng lòng ?? chúng ta có th? có ?? ?i?n ?? ??m b?o phát tri?n kinh t?”, ?ng Tri bày t?.

B? c? ch? bù chéo trong s? d?ng ?i?n

T?i bu?i t?a ?àm, chuyên gia kinh t? C?n V?n L?c cho r?ng, tam ly ng??i dan và doanh nghi?p kh?ng ai mu?n t?ng giá ?i?n c?ng nh? các lo?i n?ng l??ng khác nh? x?ng d?u,… nh?ng ?? can ??i n?n kinh t? m?t cách ?a chi?u thì c?n thi?t ph?i t?ng.

H?n n?a, ly do chính c?a vi?c t?ng giá ?i?n là ?? ti?n d?n ??n kinh t? th? tr??ng. Tr??c ?ay, giá nguyên li?u ??u vào còn có y?u t? b?o tr? c?a nhà n??c, nh?ng nay giá ??u vào kh?ng ???c b?o tr?.

Xổ số kiến ​​thiết Tp.?ng L?c c?ng cho r?ng, vi?c ?i?u ch?nh giá ?i?n c?ng nh? các m?t hàng khác trong n?m nay ph?i t??ng ??i can nh?c ?? ??m b?o kh?ng d?n vi?c t?ng giá nhi?u trong m?t n?m, s? d?n ??n b?t ?n ??i v?i n?n kinh t?.

Xổ số kiến ​​thiết Tp.?i?u ??c bi?t mà nhi?u ng??i dan và doanh nghi?p cùng quan tam ??i v?i ngành ?i?n là gi?m t?n th?t ?i?n n?ng. Ngành ?i?n th?i gian qua ?? có nhi?u c?i ti?n và m?c t?n th?t ?? gi?m nh?ng c?n c? g?ng h?n v? ch? tiêu này. Cùng v?i ?ó, c?n xem l?i c? c?u cung c?p ?i?n ?? có th? có m?t chi?n l??c phát tri?n h?p ly nh?t v? lau dài, ??m b?o an ninh n?ng l??ng qu?c gia.

Xổ số kiến ​​thiết Tp.Quan tr?ng h?n theo ?ng L?c, Chính ph? ti?n t?i c?n b? c? ch? bù chéo ??i v?i các h? s? d?ng ?i?n. Vì hi?n nay, các ngành s?n xu?t c?ng nghi?p tiêu th? l??ng ?i?n n?ng l?n, chi?m ??n 55% t? tr?ng ?i?n nh? xi m?ng, s?t thép… l?i ?ang ???c bù giá ?i?n và ch? ph?i ch?u m?c giá th?p nh?t là 6,8 cent, trong khi giá bán ?i?n cho sinh ho?t l?i là 8,7 cent.

“Nhan c? h?i này ph?i s?a Lu?t ?i?n l?c v?i vi?c b? c? ch? bù chéo. Hi?n ng??i tiêu dùng s? d?ng ?i?n sinh ho?t c?ng nh? các doanh nghi?p d?ch v? ?ang ph?i bù m?t ph?n nào ?ó cho các doanh nghi?p s?n xu?t c?ng nghi?p - nh? v?y là kh?ng c?ng b?ng. Khi có s? c?ng b?ng, ng??i dan, doanh nghi?p s? ??ng thu?n và s?n sàng tr? giá ?i?n h?p ly h?n”, ?ng L?c góp y.

??ng ? góc ?? doanh nghi?p, ?ng B?ch Th?ng Long, Phó T?ng giám ??c T?ng c?ng ty May 10 cho r?ng, ??i v?i chi phí ?i?n, n?u b?n than các doanh nghi?p kh?ng thay ??i thì s? gi?m s?c c?nh tranh. Do ?ó, các doanh nghi?p ph?i ??i m?i v? m?t c?ng ngh?, t?ng c??ng s? d?ng thi?t b? ti?t ki?m ?i?n n?ng làm sao ?? ti?t ki?m ?i?n h?n.

Xổ số kiến ​​thiết Tp.“R? ràng, vi?c t?ng giá ?i?n ?? t?o áp l?c cho các doanh nghi?p ph?i ??i m?i v? m?t c?ng ngh? c?ng nh? day chuy?n s?n xu?t và trên h?t ?ó là vi?c l?p k? ho?ch s?n xu?t h?p ly, tránh t?n hao v? ?i?n m?t cách cao nh?t”, ?ng Long nêu quan ?i?m.

TAGS:
Tác gi?: EVN ; xu?t b?n: 22/03/2019 03:45
H? tên c?a b?n
??a ch? Email
Tiêu ??
N?i dung
M? xác nh?n
G?i nh?n xét
  • Xổ số kiến ​​thiết Tp.?nh t?t EPTC 2014

  • Xổ số kiến ​​thiết Tp.V? ??p ng??i làm ?i?n qua ?ng kính nhi?p ?nh

  • ?nh T?ng k?t 2014

  • ?nh t?t EPTC 2017

  • ?nh t?t EPTC 2014

  • Xổ số kiến ​​thiết Tp.V? ??p ng??i làm ?i?n qua ?ng kính nhi?p ?nh

  • ?nh T?ng k?t 2014

  • Xổ số kiến ​​thiết Tp.?nh t?t EPTC 2017