Tin ngành ?i?n

63 t?nh, thành ph? c?a Vi?t Nam ??ng lo?t t?t ?èn h??ng ?ng Gi? trái ??t 2019

T?i 30/3, s? ki?n chính c?a Chi?n d?ch Gi? trái ??t 2019 ?? di?n ra t?i Qu?ng tr??ng Cách m?ng tháng Tám (qu?n Hoàn Ki?m, Hà N?i).

Ch??ng trình có s? tham d? c?a bà ??ng Th? Ng?c Th?nh - Phó Ch? t?ch n??c, ?ng Hoàng Qu?c V??ng – Th? tr??ng B? C?ng Th??ng; ??i di?n l?nh ??o các b?, ngành, các ??i s? c?a Chi?n d?ch và hàng nghìn h?c sinh, sinh viên, ng??i dan ?ang sinh s?ng và làm vi?c t?i Th? ??. 

Xổ số kiến ​​thiết Tp.V? phía T?p ?oàn ?i?n l?c Vi?t Nam (EVN) có ?ng V? Quang Lam - Phó T?ng giám ??c T?p ?oàn.

Bà ??ng Th? Ng?c Th?nh kêu g?i c? n??c chung tay ti?t ki?m n?ng l??ng, b?o v? m?i tr??ng

Xổ số kiến ​​thiết Tp.Phát bi?u t?i bu?i l?, Phó Ch? t?ch n??c ??ng Th? Ng?c Th?nh nh?n m?nh, bi?n ??i khí h?u trên quy m? toàn c?u ?? tác ??ng to l?n ??n m?i tr??ng s?ng c?a ng??i dan và ?nh h??ng l?n ??n s? phát tri?n kinh t?-x? h?i c?a nhi?u qu?c gia trên th? gi?i. Trong ?ó, Vi?t Nam ???c ?ánh giá là m?t trong các qu?c gia ch?u ?nh h??ng n?ng n? nh?t.

T?i h?i ngh? c?a Liên hi?p qu?c v? bi?n ??i khí h?u l?n th? 21 t? ch?c t?i Paris (Pháp) vào tháng 11/2015, Vi?t Nam cùng các qu?c gia ?? th?ng qua th?a thu?n Paris v? bi?n ??i khí h?u, cam k?t m?c gi?m khí phát th?i nhà kính ??n 8% trong giai ?o?n 2021-2030 so v?i k?ch b?n phát tri?n bình th??ng và có th? gi?m ??n 25% n?u nh?n ???c s? h? tr? hi?u qu? c?a c?ng ??ng qu?c t?.

Phó Ch? t?ch n??c ??ng Th? Ng?c Th?nh cùng l?nh ??o các B?, ban, ngành, các doanh nghi?p th?c hi?n nghi th?c t?t ?èn h??ng ?ng Gi? trái ??t 2019

G?n ?ay nh?t, ngày 13/3/2019, Th? t??ng Chính ph? ?? phê duy?t Ch??ng trình qu?c gia v? s? d?ng n?ng l??ng ti?t ki?m hi?u qu? v?i m?c tiêu ??t m?c ti?t ki?m n?ng l??ng t? 5-7% trên t?ng tiêu th? n?ng l??ng toàn qu?c giai ?o?n 2019-2025 và t? 8-10% trong giai ?o?n 2025-2030. 

“Chi?n d?ch Gi? trái ??t m?t l?n n?a kh?ng ??nh quy?t tam c?a Vi?t Nam trong vi?c nang cao hi?u qu? s? d?ng n?ng l??ng, ?ng phó v?i bi?n ??i khí h?u và b?o v? m?i tr??ng. Chi?n d?ch n?m nay v?i th?ng ?i?p c? th?, thi?t th?c: "Ti?t ki?m n?ng l??ng, b?o v? trái ??t" m?t l?n n?a g?i th?ng ?i?p ??n các c? quan, doanh nghi?p và m?i ng??i dan h?y chung tay ti?t ki?m n?ng l??ng, b?o v? ngu?n tài nguyên và m?i tr??ng, h??ng t?i m?c tiêu phát tri?n b?n v?ng c?a qu?c gia b?ng nh?ng hành ??ng thi?t th?c”, Phó Ch? t?ch n??c nh?n m?nh.

5 ??i s? c?a Chi?n d?ch g?i th?ng ?i?p ti?t ki?m n?ng l??ng, b?o v? trái ??t ??n c?ng ??ng


T?i bu?i l?, Phó Ch? t?ch n??c ??ng Th? Ng?c Th?nh c?ng kêu g?i m?i t? ch?c, cá nhan, gia ?ình, doanh nghi?p t?t các thi?t b? ?i?n kh?ng c?n thi?t ?? chung tay ti?t ki?m n?ng l??ng, góp ph?n b?o v? m?i tr??ng.

Xổ số kiến ​​thiết Tp.Cùng v?i Th? ?? Hà N?i, Chi?n d?ch Gi? trái ??t n?m nay ti?p t?c nh?n ???c s? h??ng ?ng c?a ??ng ??o ng??i dan trên 62 t?nh, thành ph?.

Sau 1 gi? t?t ?èn h??ng ?ng Chi?n d?ch (t? 20h30-21h30), c? n??c ?? ti?t ki?m ???c s?n l??ng ?i?n 492.000 kWh, t??ng ???ng s? ti?n kho?ng 917 tri?u ??ng.

M?t trong nh?ng t?m pin n?ng l??ng m?t tr?i - ngu?n cung c?p ?i?n chính cho s? ki?n Gi? trái ??t 2019

Xổ số kiến ​​thiết Tp.Chi?n d?ch Gi? trái ??t do Qu? Qu?c t? B?o v? Thiên nhiên (WWF) sáng l?p, là m?t chi?n d?ch toàn c?u kh?i ??u t?i thành ph? Sydney (Australia) vào n?m 2007, v?i m?c ?ích khuy?n khích m?i cá nhan, h? gia ?ình c?ng nh? các c? s? kinh doanh t?t ?èn và các thi?t b? ?i?n kh?ng c?n thi?t trong vòng m?t gi? ??ng h? t? 20h30 - 21h30 (gi? ??a ph??ng) vào th? 7 cu?i cùng c?a tháng 3 hàng n?m. 

Chi?n d?ch Gi? trái ??t t?i Vi?t Nam ?? t?o ra s?c lan t?a m?nh m?, thay ??i tích c?c t?i c?ng ??ng x? h?i, ng??i dan v? y th?c ti?t ki?m n?ng l??ng và b?o v? m?i tr??ng. 

Xổ số kiến ​​thiết Tp.11 n?m qua, T?p ?oàn ?i?n l?c Vi?t Nam là ??n v? tài tr? chính ??ng hành cùng Gi? trái ??t Vi?t Nam.

TAGS:
Tác gi?: EVN ; xu?t b?n: 02/04/2019 02:23
H? tên c?a b?n
??a ch? Email
Tiêu ??
N?i dung
M? xác nh?n
G?i nh?n xét
  • ?nh t?t EPTC 2014

  • Xổ số kiến ​​thiết Tp.V? ??p ng??i làm ?i?n qua ?ng kính nhi?p ?nh

  • Xổ số kiến ​​thiết Tp.?nh T?ng k?t 2014

  • ?nh t?t EPTC 2017

  • Xổ số kiến ​​thiết Tp.?nh t?t EPTC 2014

  • Xổ số kiến ​​thiết Tp.V? ??p ng??i làm ?i?n qua ?ng kính nhi?p ?nh

  • ?nh T?ng k?t 2014

  • Xổ số kiến ​​thiết Tp.?nh t?t EPTC 2017