M?c s? d?ng ?i?n c?a khách hàng t?ng cao trong tháng 4 M?c s? d?ng ?i?n c?a khách hàng t?ng cao trong tháng 4 (07/05/2019)

?i?n n?ng tiêu th? bình quan ngày trong tháng 4/2019 t?ng kho?ng 16% so v?i tháng 3, ghi nh?n t?i Hà N?i và TP H? Chí Minh. S?n l??ng ?i?n tiêu th? t?ng cao do n?ng nóng kéo dài, k?t h?p v?i y?u t? giá bán ?i?n bình quan ?? ???c Nhà n??c ?i?u ch?nh t?ng, là...

Nguyên nhan hóa ??n ti?n ?i?n t?ng cao Nguyên nhan hóa ??n ti?n ?i?n t?ng cao (04/05/2019)

Xoay quanh v?n ?? hóa ??n ?i?n tháng 4 c?a nhi?u khách hàng t?ng cao, ?ng ?inh Quang Tri - Phó T?ng giám ??c EVN ?? làm r? các nguyên nhan và ??a ra m?t s? khuy?n ngh? ?? khách hàng có th? gi?m ???c chi phí ti?n ?i?n hàng tháng.

EVN th?ng tin v? nguyên nhan hóa ??n ti?n ?i?n tháng 4/2019 cao h?n tháng tr??c EVN th?ng tin v? nguyên nhan hóa ??n ti?n ?i?n tháng 4/2019 cao h?n tháng tr??c (02/05/2019)

Xổ số kiến ​​thiết Tp. V?a qua, trên các ph??ng ti?n th?ng tin ??i chúng có ??a th?ng tin liên quan ??n vi?c hoá ??n ti?n ?i?n tháng 4/2019 t?ng cao. Ngày 29/4, T?p ?oàn ?i?n l?c Vi?t Nam có th?ng tin phúc ?áp v? v?n ?? này ?? d? lu?n và quy khách hàng hi?u r? h?n.

Phúc tra 100% tr??ng h?p khách hàng có l??ng ?i?n tiêu th? t?ng ??t bi?n Phúc tra 100% tr??ng h?p khách hàng có l??ng ?i?n tiêu th? t?ng ??t bi?n (02/05/2019)

Xổ số kiến ​​thiết Tp. Khách hàng có l??ng ?i?n tiêu th? t?ng t? 1,5 l?n tr? lên so v?i tháng li?n k? tr??c ?ó s? ???c ?i?n l?c th?c hi?n phúc tra, ?? ??m b?o quy?n l?i c?a khách hàng.

T?ng giá ?i?n 2019: H?y là ng??i tiêu dùng th?ng minh T?ng giá ?i?n 2019: H?y là ng??i tiêu dùng th?ng minh (02/05/2019)

Xổ số kiến ​​thiết Tp. Khi th?c hi?n bài vi?t này, qu? th?c t?i kh?ng h? vui khi ??ng trên quan ?i?m c?a ng??i tiêu dùng, ?úng là hóa ??n ti?n ?i?n t?ng lên sau ??t t?ng giá bán bình quan c?a Chính ph? h?i tháng 3/2019, nh?ng r? ràng chúng ta c?n khách quan, c?n có cái nhìn th?u...

EVN t?p trung tri?n khai ??u t? 5 d? án ?i?n m?t tr?i EVN t?p trung tri?n khai ??u t? 5 d? án ?i?n m?t tr?i (05/04/2019)

Cu?c h?p tr?c tuy?n v? c?ng tác ??u t? các d? án n?ng l??ng tái t?o trong T?p ?oàn ?i?n l?c Vi?t Nam di?n ra ngày 4/4, do Phó T?ng giám ??c EVN Nguy?n Tài Anh ch? trì.

Tháng 12, EVN cung c?p 100% d?ch v? ?i?n tr?c tuy?n Tháng 12, EVN cung c?p 100% d?ch v? ?i?n tr?c tuy?n (15/12/2017)

T?p ?oàn ?i?n l?c Vi?t Nam (EVN) cho bi?t, tháng 11 và 11 tháng ??u n?m 2017, EVN ?? ??m b?o cung c?p ?i?n ?n ??nh, an toàn cho phát tri?n kinh t? - x? h?i, ?áp ?ng nhu c?u sinh ho?t c?a nhan dan c?ng nh? ??m b?o cung c?p ?i?n v?i s?n l??ng ?i?n th??ng ph?m...

Phát tri?n n?ng l??ng tái t?o ? Vi?t Nam: Ti?m n?ng l?n ch?a ???c khai thác Phát tri?n n?ng l??ng tái t?o ? Vi?t Nam: Ti?m n?ng l?n ch?a ???c khai thác (11/12/2017)

???c ?ánh giá là qu?c gia có ti?m n?ng l?n v? phát tri?n n?ng l??ng tái t?o (NLTT), nh?ng ??n nay, ngu?n n?ng l??ng này ? Vi?t Nam phát tri?n ch?a t??ng x?ng ti?m n?ng. Vì sao?

Tính ti?n ?i?n nh? th? nào trong k? chuy?n ??i giá? Tính ti?n ?i?n nh? th? nào trong k? chuy?n ??i giá? (06/12/2017)

Website evn.com.vn h??ng d?n c? th? cách tính ti?n ?i?n trong tháng có thay ??i giá ?i?n, sau khi Quy?t ??nh 4495/Q?-BTC quy ??nh v? giá bán ?i?n m?i b?t ??u có hi?u l?c t? ngày 1/12/2017.

?i?u ch?nh giá bán l? ?i?n bình quan n?m 2017 ?i?u ch?nh giá bán l? ?i?n bình quan n?m 2017 (01/12/2017)

Xổ số kiến ​​thiết Tp. ???c s? ??ng y c?a Th? t??ng Chính ph? v? vi?c ?i?u hành giá bán l? ?i?n n?m 2017, giá bán l? ?i?n bình quan ???c ?i?u ch?nh v?i m?c giá m?i là 1.720,65 ??ng/kWh (ch?a bao g?m thu? giá tr? gia t?ng), t?ng 6,08% so v?i giá bán ?i?n bình quan hi?n hành (1.622,01...

Xem t? ngày ... ??n ngày ...  Xem
  • ?nh t?t EPTC 2014

  • Xổ số kiến ​​thiết Tp.V? ??p ng??i làm ?i?n qua ?ng kính nhi?p ?nh

  • ?nh T?ng k?t 2014

  • Xổ số kiến ​​thiết Tp.?nh t?t EPTC 2017

  • ?nh t?t EPTC 2014

  • Xổ số kiến ​​thiết Tp.V? ??p ng??i làm ?i?n qua ?ng kính nhi?p ?nh

  • Xổ số kiến ​​thiết Tp.?nh T?ng k?t 2014

  • ?nh t?t EPTC 2017