Nh?ng cách ti?t ki?m ?i?n hi?u qu? trong mùa hè khi giá ?i?n t?ng Nh?ng cách ti?t ki?m ?i?n hi?u qu? trong mùa hè khi giá ?i?n t?ng (25/04/2019)

Giá ?i?n trung bình ?? ???c ?i?u ch?nh t?ng thêm 8,36%. Do v?y, trong nh?ng ngày hè nóng b?c, c?n có nh?ng cách s? d?ng ?i?n ?úng cách và ti?t ki?m ti?n ?i?n hi?u qu?.

EVN lên ph??ng án ?ng phó v?i thiên tai trong mùa m?a b?o 2019 EVN lên ph??ng án ?ng phó v?i thiên tai trong mùa m?a b?o 2019 (10/04/2019)

?ay là n?i dung chính t?i bu?i h?p c?a Ban Ch? huy Phòng ch?ng thiên tai và Tìm ki?m c?u n?n (PCTT&TKCN) T?p ?oàn ?i?n l?c Vi?t Nam, do Phó T?ng giám ??c EVN Ng? S?n H?i ch? trì, ngày 9/4, t?i Hà N?i.

63 t?nh, thành ph? c?a Vi?t Nam ??ng lo?t t?t ?èn h??ng ?ng Gi? trái ??t 2019 (02/04/2019)

Xổ số kiến ​​thiết Tp. T?i 30/3, s? ki?n chính c?a Chi?n d?ch Gi? trái ??t 2019 ?? di?n ra t?i Qu?ng tr??ng Cách m?ng tháng Tám (qu?n Hoàn Ki?m, Hà N?i).

Macquarie ?? ngh? h?p tác v?i EVN ?? phát tri?n d? án ?i?n gió t?i Vi?t Nam Macquarie ?? ngh? h?p tác v?i EVN ?? phát tri?n d? án ?i?n gió t?i Vi?t Nam (28/03/2019)

?ay là n?i dung chính c?a bu?i làm vi?c gi?a T?ng giám ??c EVN Tr?n ?ình Nhan và ?ng John Walker - Giám ??c ?i?u hành c?p cao C?ng ty Macquarie Capital Chau á, thu?c T?p ?oàn Macquarie (úc), ngày 25/3, t?i Hà N?i.

Chuyên gia và doanh nghi?p nói gì v? vi?c t?ng giá ?i?n? Chuyên gia và doanh nghi?p nói gì v? vi?c t?ng giá ?i?n? (22/03/2019)

Xổ số kiến ​​thiết Tp. C? quan qu?n ly, các chuyên gia và ??i di?n doanh nghi?p cho r?ng, dù kh?ng mu?n nh?ng t?ng giá ?i?n ?? ??m b?o phát tri?n kinh t? là ?i?u c?n thi?t.

Giá ?i?n c?a Vi?t Nam thu?c Top r? nh?t th? gi?i Giá ?i?n c?a Vi?t Nam thu?c Top r? nh?t th? gi?i (19/03/2019)

Giá ?i?n bình quan c?a các n??c trên th? gi?i n?m 2018 là 0,14 USD/kWh, trong khi t?i Vi?t Nam ch? b?ng m?t n?a (t?c 0,07 USD/kWh).

EVN làm gì ?? cung ?ng ?? ?i?n n?m 2019? EVN làm gì ?? cung ?ng ?? ?i?n n?m 2019? (19/03/2019)

Xổ số kiến ​​thiết Tp. D? báo n?m 2019, nhu c?u s? d?ng ?i?n t?ng cao, trong khi kh? n?ng cung c?p t? các ngu?n nhi?t ?i?n, thu? ?i?n ??u h?n ch?. EVN s? th?c hi?n nh?ng gi?i pháp nào nh?m tháo g? khó kh?n, ??m b?o cung ?ng ?? ?i?n?

Vi?t Nam 4 n?m liên ti?p t?ng ch? s? Ti?p c?n ?i?n n?ng Vi?t Nam 4 n?m liên ti?p t?ng ch? s? Ti?p c?n ?i?n n?ng (24/01/2018)

Xổ số kiến ​​thiết Tp. Theo Báo cáo M?i tr??ng kinh doanh n?m 2017 do t? ch?c Doing Business - Ngan hàng Th? gi?i (WB) c?ng b?, ch? s? Ti?p c?n ?i?n n?ng c?a Vi?t Nam ??t 78,69/100 ?i?m, t?ng 32 b?c, v??n lên v? trí 64/190 qu?c gia.

Nh?ng k?t qu? n?i b?t trong nhi?m k? 2013- 2018 c?a C?ng ?oàn EVN Nh?ng k?t qu? n?i b?t trong nhi?m k? 2013- 2018 c?a C?ng ?oàn EVN (17/01/2018)

Ngày 17, 18/01 t?i ?ay, C?ng ?oàn EVN s? t? ch?c ??i h?i nhi?m k? 2018- 2023. Cùng ?i?m l?i nh?ng k?t qu? n?i b?t trong nhi?m k? 2013- 2018 c?a C?ng ?oàn EVN.

Xem t? ngày ... ??n ngày ...  Xem
  • Xổ số kiến ​​thiết Tp.?nh t?t EPTC 2014

  • V? ??p ng??i làm ?i?n qua ?ng kính nhi?p ?nh

  • Xổ số kiến ​​thiết Tp.?nh T?ng k?t 2014

  • Xổ số kiến ​​thiết Tp.?nh t?t EPTC 2017

  • Xổ số kiến ​​thiết Tp.?nh t?t EPTC 2014

  • V? ??p ng??i làm ?i?n qua ?ng kính nhi?p ?nh

  • ?nh T?ng k?t 2014

  • ?nh t?t EPTC 2017