C?ng ty Mua bán ?i?n ?ón nh?n Huan ch??ng Lao ??ng h?ng Ba C?ng ty Mua bán ?i?n ?ón nh?n Huan ch??ng Lao ??ng h?ng Ba (03/01/2018)

H?i ngh? t?ng k?t 10 n?m c?ng tác mua bán ?i?n, tri?n khai nhi?m v? n?m 2018 do C?ng ty Mua bán ?i?n (EVNEPTC) t? ch?c ngày 28/12, t?i Hà N?i. Trong d?p này, ??n v? c?ng ?ón nh?n Huan ch??ng Lao ??ng h?ng Ba.

EVN chu?n b? ti?p nh?n nhi?m v? ??m b?o ?i?n cho huy?n ??o Tr??ng Sa EVN chu?n b? ti?p nh?n nhi?m v? ??m b?o ?i?n cho huy?n ??o Tr??ng Sa (22/05/2017)

Xổ số kiến ​​thiết Tp. T? ngày 8 – 18/5, ?oàn c?ng tác c?a T?p ?oàn ?i?n l?c Vi?t Nam (EVN) do ?ng Ng? S?n H?i – Phó T?ng giám ??c EVN làm Tr??ng ?oàn ?? ?i th?m, ??ng viên cán b?, chi?n s? và nhan dan huy?n ??o Tr??ng Sa (t?nh Khánh Hòa) và Nhà giàn DK1, ??ng th?i ti?p t?c kh?o sát...

Ky h?p ??ng mua bán ?i?n Nhà máy Th?y ?i?n ?ak Mi 3 Ky h?p ??ng mua bán ?i?n Nhà máy Th?y ?i?n ?ak Mi 3 (12/04/2017)

Ngày 31/3, C?ng ty Mua bán ?i?n và T?ng c?ng ty ??u t? phát tri?n ?? th? và khu c?ng nghi?p Vi?t Nam (IDICO) ?? ky h?p ??ng mua bán ?i?n D? án Nhà máy Th?y ?i?n ?ak Mi 3.

G?p m?t ??u xuan EPTC 2017 G?p m?t ??u xuan EPTC 2017 (24/02/2017)

Xổ số kiến ​​thiết Tp.

B? nhi?m và gi?i thi?u ch? ky ?ng: Lê Kh?c H?ng, Phó giám ??c c?ng ty Mua bán ?i?n B? nhi?m và gi?i thi?u ch? ky ?ng: Lê Kh?c H?ng, Phó giám ??c c?ng ty Mua bán ?i?n (02/06/2015)

C?n c? Quy?t ??nh s? 928/Q?-EVN ngày 28/9/2015 c?a T?ng Giám ??c T?p ?oàn ?i?n l?c Vi?t Nam v? vi?c b? nhi?m có th?i h?n cho ?ng Lê Kh?c H?ng, Tr??ng phòng Giao d?ch th? tr??ng gi? ch?c Phó giám ??c C?ng ty Mua bán ?i?n;

L? ky k?t h?p ??ng Mua bán ?i?n gi?a EVNEPTC và NMT? N?m M?c, ky k?t h?p ??ng b? sung s? 2 v?i NMT? Bình ?i?n. L? ky k?t h?p ??ng Mua bán ?i?n gi?a EVNEPTC và NMT? N?m M?c, ky k?t h?p ??ng b? sung s? 2 v?i NMT? Bình ?i?n. (23/04/2015)

Tr?i qua quá trình ?àm phán t? ngày 16/01/2014, ??n 27/1/2015, C?ng ty Mua bán ?i?n ?? hoàn thành ?àm phán h?p ??ng v?i NMT? N?m M?c ??ng th?i th?ng qua các ?i?u kho?n s?a ??i b? súng s? 02 v?i NMT? Bình ?i?n;

 Các ho?t ??ng chào m?ng l? k? ni?m 56 n?m Ngày truy?n th?ng ngành ?i?n l?c VN (21/12/1954 – 21/12/2010) và 3 n?m ngày thành l?p C?ng ty (31/12/2007 – 31/12/2010) Các ho?t ??ng chào m?ng l? k? ni?m 56 n?m Ngày truy?n th?ng ngành ?i?n l?c VN (21/12/1954 – 21/12/2010) và 3 n?m ngày thành l?p C?ng ty (31/12/2007 – 31/12/2010) (17/12/2010)

Hòa chung kh?ng khí chào m?ng l? k? ni?m 56 n?m Ngày truy?n th?ng ngành ?i?n l?c VN (21/12/1954 – 21/12/2010) và 3 n?m ngày thành l?p C?ng ty Mua bán ?i?n (31/12/2007 – 31/12/2010), ???c s? ??ng y c?a L?nh ??o C?ng ty, s? ph?i h?p c?a C?ng ?oàn C?ng ty, ?oàn...

Giao l?u h?p tác qu?c t? Giao l?u h?p tác qu?c t? (21/05/2009)

Xổ số kiến ​​thiết Tp.

Xem t? ngày ... ??n ngày ...  Xem
  • Xổ số kiến ​​thiết Tp.?nh t?t EPTC 2014

  • Xổ số kiến ​​thiết Tp.V? ??p ng??i làm ?i?n qua ?ng kính nhi?p ?nh

  • ?nh T?ng k?t 2014

  • ?nh t?t EPTC 2017

  • ?nh t?t EPTC 2014

  • Xổ số kiến ​​thiết Tp.V? ??p ng??i làm ?i?n qua ?ng kính nhi?p ?nh

  • Xổ số kiến ​​thiết Tp.?nh T?ng k?t 2014

  • Xổ số kiến ​​thiết Tp.?nh t?t EPTC 2017