BàI NóI CHUY?N C?A CH? T?CH H? CHí MINH V?I CáN B?, C?NG NH?N NHà MáY ?I?N YêN PH? Và NHà MáY ?èN B? H? BàI NóI CHUY?N C?A CH? T?CH H? CHí MINH V?I CáN B?, C?NG NH?N NHà MáY ?I?N YêN PH? Và NHà MáY ?èN B? H? (18/04/2017)

Xổ số kiến ​​thiết Tp. Ngày 21/12/1954 tr? thành m?t m?c son l?ch s? c?a ngành ?i?n l?c Vi?t Nam v?i s? ki?n Bác H? kính yêu v? th?m Nhà máy ?i?n Yên Ph? và Nhà máy ?èn B? H?. Ngày 21/12 h?ng n?m ?? tr? thành Ngày Truy?n th?ng c?a ngành ?i?n l?c Cách m?ng Vi?t Nam.

N?i dung c? b?n trong Ch? th? 05 - CT/TW c?a B? Chính tr? N?i dung c? b?n trong Ch? th? 05 - CT/TW c?a B? Chính tr? (14/04/2017)

Xổ số kiến ​​thiết Tp. Ngày 15.5, T?ng Bí th? Nguy?n Phú Tr?ng ?? thay m?t B? Chính tr? ky ban hành Ch? th? 05- CT/TW c?a B? Chính tr? v? ??y m?nh h?c t?p và làm theo t? t??ng, ??o ??c, phong cách H? Chí Minh

Ho?t ??ng ?oàn th? Ho?t ??ng ?oàn th? (21/05/2009)

Xổ số kiến ​​thiết Tp.

Xem t? ngày ... ??n ngày ...  Xem
  • ?nh t?t EPTC 2014

  • V? ??p ng??i làm ?i?n qua ?ng kính nhi?p ?nh

  • Xổ số kiến ​​thiết Tp.?nh T?ng k?t 2014

  • ?nh t?t EPTC 2017

  • ?nh t?t EPTC 2014

  • Xổ số kiến ​​thiết Tp.V? ??p ng??i làm ?i?n qua ?ng kính nhi?p ?nh

  • ?nh T?ng k?t 2014

  • ?nh t?t EPTC 2017