T?ng quan v? C?ng ty Mua bán ?i?n EPTC

Quy?t ??nh s? 26/2006/Q?-TTg c?a Th? t??ng Chính ph? ngày 26/01/2006 v? vi?c phê duy?t l? trình, các ?i?u ki?n hình thành và phát tri?n các c?p ?? th? tr??ng ?i?n l?c t?i Vi?t Nam ?? nêu r? Th? tr??ng ?i?n t?i Vi?t Nam ???c hình thành và phát tri?n qua 3 c?p ??: Th? tr??ng phát ?i?n c?nh tranh (2005-2014); Th? tr??ng bán bu?n ?i?n c?nh tranh (2015-2022); Th? tr??ng bán l? ?i?n c?nh tranh (sau n?m 2022).

Theo thi?t k? th? tr??ng ?i?n phát ?i?n c?nh tranh, ch? có m?t C?ng ty mua bu?n duy nh?t trên th? tr??ng ???c phép mua bu?n ?i?n t? t?t c? các ??n v? phát ?i?n tham gia th? tr??ng và bán bu?n cho các C?ng ty phan ph?i ?i?n. Ngày 31/12/2007, H?i ??ng qu?n tr? T?p ?oàn ?i?n l?c Vi?t Nam (nay là H?i ??ng thành viên EVN) ?? ban hành quy?t ??nh s? 1182/Q?-EVN-H?QT v? vi?c thành l?p C?ng ty Mua bán ?i?n. T? khi thành l?p ??n nay, C?ng ty ?? hoàn thành xu?t s?c nhi?m v? T?p ?oàn giao, góp ph?n xay d?ng, phát tri?n và v?n hành ?n ??nh h? th?ng ?i?n qu?c gia. C?ng ty Mua bán ?i?n ?? và ?ang t? hoàn thi?n mình, ti?n hành nghiên c?u, ??i m?i, ?ào t?o và chu?n b? các ?i?u ki?n t?i ?u, s?n sàng cho các c?p ?? ti?p theo c?a Th? tr??ng ?i?n và ho?t ??ng kinh doanh trong th?i gian t?i.

 Tên C?ng ty:

 C?NG TY MUA BáN ?I?N

 Tên giao d?ch qu?c t?:

Xổ số kiến ​​thiết Tp. Electric Power Trading Company

Xổ số kiến ​​thiết Tp. Tên vi?t t?t ti?ng Anh:

 EPTC

 Tr? s? giao d?ch:

Xổ số kiến ​​thiết Tp. ??a ch?: T?ng 12, tòa nhà EVN, s? 11 C?a B?c, Ph??ng Trúc B?ch, Qu?n Ba ?ình, Thành Ph? Hà N?i, Vi?t Nam.

 S? tài kho?n:

 102010000591669 t?i Ngan hàng th??ng m?i c? ph?n C?ng th??ng CN B?c Hà N?i

 M? s? thu?:

Xổ số kiến ​​thiết Tp. 0100100079-073

Xổ số kiến ​​thiết Tp. Website:

Xổ số kiến ​​thiết Tp. http://kimaisot.com

 

V?n hóa EPTC  Chí ti?t ?ính kèm

 

 Ban l?nh ??o: 

 

 

Giám ??c:

??ng chí: Nguy?n Danh S?n

- Th?c s? qu?n tr? kinh doanh

- K? s? h? th?ng ?i?n

- Cao c?p ly lu?n chính tr?.

 

 

 

 

 

 

 

Phó Giám ??c:

??ng chí: Hoàng Lê Hùng

– Th?c s? qu?n tr? kinh doanh

- C? nhan tài chính k? toán.

 

 

 

 

Phó Giám ??c:

??ng chí: Lê Kh?c H?ng

– Th?c s? qu?n tr? kinh doanh

- K? s? h? th?ng ?i?n.

 

 

 

K? toán tr??ng:

??ng chí: Hoàng V?n H?i

- Th?c s? Kinh t? Tài chính

- Trung c?p ly lu?n chính tr?

     

 

  • ?nh t?t EPTC 2014

  • V? ??p ng??i làm ?i?n qua ?ng kính nhi?p ?nh

  • ?nh T?ng k?t 2014

  • ?nh t?t EPTC 2017

  • Xổ số kiến ​​thiết Tp.?nh t?t EPTC 2014

  • V? ??p ng??i làm ?i?n qua ?ng kính nhi?p ?nh

  • Xổ số kiến ​​thiết Tp.?nh T?ng k?t 2014

  • ?nh t?t EPTC 2017