M?c s? d?ng ?i?n c?a khách hàng t?ng cao trong tháng 4 M?c s? d?ng ?i?n c?a khách hàng t?ng cao trong tháng 4 (07/05/2019)

Xổ số kiến ​​thiết Tp. ?i?n n?ng tiêu th? bình quan ngày trong tháng 4/2019 t?ng kho?ng 16% so v?i tháng 3, ghi nh?n t?i Hà N?i và TP H? Chí Minh. S?n l??ng ?i?n tiêu th? t?ng cao do n?ng nóng kéo dài, k?t h?p v?i y?u t? giá bán ?i?n bình quan ?? ???c Nhà n??c ?i?u ch?nh t?ng, là...

Nguyên nhan hóa ??n ti?n ?i?n t?ng cao Nguyên nhan hóa ??n ti?n ?i?n t?ng cao (04/05/2019)

Xoay quanh v?n ?? hóa ??n ?i?n tháng 4 c?a nhi?u khách hàng t?ng cao, ?ng ?inh Quang Tri - Phó T?ng giám ??c EVN ?? làm r? các nguyên nhan và ??a ra m?t s? khuy?n ngh? ?? khách hàng có th? gi?m ???c chi phí ti?n ?i?n hàng tháng.

EVN th?ng tin v? nguyên nhan hóa ??n ti?n ?i?n tháng 4/2019 cao h?n tháng tr??c EVN th?ng tin v? nguyên nhan hóa ??n ti?n ?i?n tháng 4/2019 cao h?n tháng tr??c (02/05/2019)

V?a qua, trên các ph??ng ti?n th?ng tin ??i chúng có ??a th?ng tin liên quan ??n vi?c hoá ??n ti?n ?i?n tháng 4/2019 t?ng cao. Ngày 29/4, T?p ?oàn ?i?n l?c Vi?t Nam có th?ng tin phúc ?áp v? v?n ?? này ?? d? lu?n và quy khách hàng hi?u r? h?n.

Phúc tra 100% tr??ng h?p khách hàng có l??ng ?i?n tiêu th? t?ng ??t bi?n Phúc tra 100% tr??ng h?p khách hàng có l??ng ?i?n tiêu th? t?ng ??t bi?n (02/05/2019)

Khách hàng có l??ng ?i?n tiêu th? t?ng t? 1,5 l?n tr? lên so v?i tháng li?n k? tr??c ?ó s? ???c ?i?n l?c th?c hi?n phúc tra, ?? ??m b?o quy?n l?i c?a khách hàng.

T?ng giá ?i?n 2019: H?y là ng??i tiêu dùng th?ng minh T?ng giá ?i?n 2019: H?y là ng??i tiêu dùng th?ng minh (02/05/2019)

Khi th?c hi?n bài vi?t này, qu? th?c t?i kh?ng h? vui khi ??ng trên quan ?i?m c?a ng??i tiêu dùng, ?úng là hóa ??n ti?n ?i?n t?ng lên sau ??t t?ng giá bán bình quan c?a Chính ph? h?i tháng 3/2019, nh?ng r? ràng chúng ta c?n khách quan, c?n có cái nhìn th?u...

Nh?ng cách ti?t ki?m ?i?n hi?u qu? trong mùa hè khi giá ?i?n t?ng Nh?ng cách ti?t ki?m ?i?n hi?u qu? trong mùa hè khi giá ?i?n t?ng (25/04/2019)

Xổ số kiến ​​thiết Tp. Giá ?i?n trung bình ?? ???c ?i?u ch?nh t?ng thêm 8,36%. Do v?y, trong nh?ng ngày hè nóng b?c, c?n có nh?ng cách s? d?ng ?i?n ?úng cách và ti?t ki?m ti?n ?i?n hi?u qu?.

EVN lên ph??ng án ?ng phó v?i thiên tai trong mùa m?a b?o 2019 EVN lên ph??ng án ?ng phó v?i thiên tai trong mùa m?a b?o 2019 (10/04/2019)

?ay là n?i dung chính t?i bu?i h?p c?a Ban Ch? huy Phòng ch?ng thiên tai và Tìm ki?m c?u n?n (PCTT&TKCN) T?p ?oàn ?i?n l?c Vi?t Nam, do Phó T?ng giám ??c EVN Ng? S?n H?i ch? trì, ngày 9/4, t?i Hà N?i.

EVN t?p trung tri?n khai ??u t? 5 d? án ?i?n m?t tr?i EVN t?p trung tri?n khai ??u t? 5 d? án ?i?n m?t tr?i (05/04/2019)

Cu?c h?p tr?c tuy?n v? c?ng tác ??u t? các d? án n?ng l??ng tái t?o trong T?p ?oàn ?i?n l?c Vi?t Nam di?n ra ngày 4/4, do Phó T?ng giám ??c EVN Nguy?n Tài Anh ch? trì.

63 t?nh, thành ph? c?a Vi?t Nam ??ng lo?t t?t ?èn h??ng ?ng Gi? trái ??t 2019 (02/04/2019)

Xổ số kiến ​​thiết Tp. T?i 30/3, s? ki?n chính c?a Chi?n d?ch Gi? trái ??t 2019 ?? di?n ra t?i Qu?ng tr??ng Cách m?ng tháng Tám (qu?n Hoàn Ki?m, Hà N?i).

Macquarie ?? ngh? h?p tác v?i EVN ?? phát tri?n d? án ?i?n gió t?i Vi?t Nam Macquarie ?? ngh? h?p tác v?i EVN ?? phát tri?n d? án ?i?n gió t?i Vi?t Nam (28/03/2019)

?ay là n?i dung chính c?a bu?i làm vi?c gi?a T?ng giám ??c EVN Tr?n ?ình Nhan và ?ng John Walker - Giám ??c ?i?u hành c?p cao C?ng ty Macquarie Capital Chau á, thu?c T?p ?oàn Macquarie (úc), ngày 25/3, t?i Hà N?i.

Xem t? ngày ... ??n ngày ...  Xem
  • ?nh t?t EPTC 2014

  • V? ??p ng??i làm ?i?n qua ?ng kính nhi?p ?nh

  • ?nh T?ng k?t 2014

  • Xổ số kiến ​​thiết Tp.?nh t?t EPTC 2017

  • ?nh t?t EPTC 2014

  • Xổ số kiến ​​thiết Tp.V? ??p ng??i làm ?i?n qua ?ng kính nhi?p ?nh

  • Xổ số kiến ​​thiết Tp.?nh T?ng k?t 2014

  • ?nh t?t EPTC 2017